محاسبه نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات پروژه:

در بخشنامه ۵۰۹۰ ، ماده ۳ و تبصره ذیل آن در خصوص همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها بصورت همزمان بشرح زیر بیان شده است:

” ۳- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت، تاخیرهایی رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارت است از مجموع مدت های تمدیدی که برای هر مورد بدست آید.”

“تبصره- روش فوق همچنین در حالت هایی که در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت. لکن در این حالت ها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین “اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان” و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود.”

از این ماده می توان دو برداشت متفاوت استنتاج نمود که در مثال زیر مطرح شده است:

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

۱- پس از محاسبه تاخیر در پرداخت هر یک از صورت وضعیت ها و پیش پرداخت ها براساس فرمول، مقادیر بدست آمده باهم جمع شود و مجموع بدست آمده نباید از مدت زمان بین اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان (مثلاً پرداخت قسط اول پیش پرداخت) و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل (زمان بررسی لایحه تاخیرات) بیشتر باشد.

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

مجموع تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها = ۶۰+۷۰+۷۵+۱۰+۱۰ = ۲۲۵ روز

بازه زمانی محاسبه تاخیرات از ۹۶/۰۴/۱۶ الی ۹۷/۰۴/۰۹ = ۳۵۸ روز

تمدید مدت پیمان = ۲۲۵ روز

۲- برای پرداخت هایی که تاخیر در آن ها همپوشانی داشته باشد، مدت تمدید برای تاخیر در پرداخت هر یک از مطالبات براساس فرمول محاسبه شده و جمع شود و این مدت می بایست در بازه زمانی تاریخ اولین پرداخت طبق پیمان که در آن تاخیر رخ داده است و تاریخ تسویه تمامی تاخیر در پرداخت هایی که همپوشانی داشته اند محدود گردد. لذا پس از بروز یک سری تاخیرات در پرداخت و تسویه آن، بازه محدود کننده در زمان تسویه پرداخت های مذکور بسته می شود و اگر در ادامه پروژه و پس از چند پرداخت به موقع، مجدداً تاخیری در پرداخت برخی صورت وضعیت ها رخ دهد می بایست بازه جدید برای آن صورت وضعیت ها رسم شود.

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

مجموع تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها (صورت وضعیت های ۳ تا ۵) = ۶۰+۷۰+۷۵ = ۲۰۵ روز

بازه زمانی محاسبه تاخیرات صورت وضعیت های ۳ تا ۵ از ۹۶/۰۶/۱۶ الی ۹۶/۱۰/۳۰= ۱۳۵ روز

تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ۹ = ۱۰ روز

تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ۱۰ = ۱۰ روز

تمدید مدت پیمان =۱۳۵+۱۰+۱۰= ۱۵۵ روز

در پروژه ای که عمده تاخیر در پرداخت در چند ماه اول پروژه رخ داده و تاخیرات مالی در اواسط و انتهای پروژه ناچیز بوده است، استفاده از کدامیک از این برداشت ها صحیح می باشد؟

پاسخ:

مبنای برداشت دوم آن است که اگر کارفرما در یک زمان در پرداخت چند صورت وضعیت تاخیر داشته باشد، این تاخیرات از زمان به موقع پرداخت نشدن اولین آن صورت وضعیت ها شروع شده و با تسویه حساب این دسته از پرداخت ها اگر پس از آن، سایر پرداخت‌های کارفرما به موقع صورت پذیرد، عملاً کارفرما قصوری در تاخیرات بعدی نخواهد داشت. این برداشت از نظر منطقی، صحیح به نظر می رسد اما نکاتی وجود دارد که نشان می دهد برداشت اول از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.

برداشت دوم به معنای حذف  همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها می باشد. بند مشابهی برای بررسی انواع تاخیرات در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان وجود دارد که بیان می کند: “در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می شود.” در صورتی که در بخشنامه ۵۰۹۰ نیز حذف همپوشانی ها مد نظر بوده باشد، نیازی به بیان تبصره مذکور به این حالت وجود نداشته و متنی مشابه آنچه که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مشاهده می شود قابل بیان بوده است.

برای درک بهتر مسئله می توان به مبنای فرمول مورد استفاده در بخشنامه اشاره نمود:

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

ضریب ۰٫۶۹۷ برای تبدیل صورت وضعیت ناخالص به مبلغ خالص قابل پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد و طبق بند ۴ بخشنامه در مواردی که مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در فرمول قرار گیرد، این ضریب حذف می شود. بدون در نظر گرفتن ضریب مذکور، فرمول فوق به صورت ذیل قابل بازنویسی است:

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

نسبت مبلغ صورت وضعیت به دوره صورت وضعیت معادل راندمان کارکرد پروژه بوده و نسبت مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان معادل راندمان فرض شده برای اتمام پروژه (متوسط کارکرد فرضی ماهانه که در ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان تعریف شده است) می باشد.

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

یعنی اگر پیمانکار بتواند در مدتی که تاخیر در پرداخت ها رخ می دهد، راندمان خود را در سطح متوسط کارکرد فرضی حفظ نماید، کل مدت تاخیر در پرداخت به مدت اولیه پیمان افزوده خواهد شد و در غیر اینصورت به تناسب عملکرد پیمانکار، بخشی از مدت تاخیر در پرداخت به مدت اولیه پیمان افزوده می شود. بدیهی است که با بروز یک تاخیر در پرداخت، ممکن است پیمانکار بتواند راندمان کارکرد خود را در سطح متوسط کارکرد فرضی حفظ نماید اما با بروز چندین تاخیر در پرداخت، بخش قابل توجهی از توان پیمانکار مستهلک می شود.

لازم به توضیح است که کلیه مباحث فوق بر مبنای آخرین دستورالعمل های تعیین مهلت کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار محاسبه شده است.

برای مثال در شکل زیر اگر پیمانکار قصوری در کاهش راندمان کارکرد پروژه نداشته باشد، در تاریخ ۹۶/۰۶/۱۶ تا ۹۶/۰۷/۱۶ ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت شماره ۳ سبب کاهش راندمان پروژه و تمدید مدت پیمان به اندازه تاخیر در پرداخت ها می شود، درحالیکه از مورخ ۹۶/۰۷/۱۶ تا ۹۶/۰۸/۱۴ پیمانکار حتی اگر ضعف مالی ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت ۳ را جبران کند، عدم پرداخت صورت وضعیت ۴ به طور مضاعف سبب کاهش راندمان کارکرد پروژه خواهد شد. به همین دلیل، بخشنامه در مقاطعی که در پرداخت چند صورت وضعیت تاخیر شده باشد به جای اعمال همپوشانی، از جمع جبری مدت تاخیر در پرداخت ها استفاده می نماید.

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

نکته اینجاست که از نظر منطقی، مدت تمدید بدست آمده در این حالت نمی تواند از مدت میان تاریخ اولین پرداخت طبق پیمان (اولین زمانی که کارفرما تعهد مالی به پیمانکار دارد) و آخرین پرداخت واقعی (زمانی که تعهد مالی کارفرما به پیمانکار پایان یافته باشد) بیشتر شود.

برای روشن تر شدن موضوع، مثالی حل می کنیم که مربوط به یک پروژه به مبلغ اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال و مدت اولیه ۳۶۵ روز است که تنها در پرداخت صورت وضعیت های شماره ۲ و ۳ آن تاخیراتی به شرح جدول ذیل رخ داده است. پیش پرداخت پروژه در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ پرداخت شده و آخرین صورت وضعیت (شماره ۱۰) در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ پرداخت شده است.

نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات

مجموع تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها = ۲۵+ ۷۶ = ۱۰۱ روز

بازه محدود کننده در روش اول از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۷/۳۰ به مدت ۴۵۷ روز می باشد. لذا تمدید مدت پیمان به میزان ۱۰۱ روز مورد تایید خواهد بود.

بازه محدود کننده در روش دوم از تاریخ ۹۶/۰۶/۳۰ تا ۹۶/۰۸/۳۰ به مدت ۶۱ روز می باشد. در این حالت بروز تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های شماره ۲ و ۳ سبب تمدید پیمان به مدت ۶۱ روز می شود که عملاً از تاخیرات بوجود آمده ای که فقط در صورت وضعیت ۳ محاسبه شده نیز کمتر است! بروز چنین مواردی در زمان های میانی پروژه که شیب نمودار S (مربوط به پیشرفت پروژه) به مراتب بیش از متوسط کارکرد فرضی ماهانه باشد و یا زمان هایی که خریدهای عمده تاسیسات و تجهیزات در پروژه انجام شود متداول خواهد بود.


خدمات دفتر فنی پروژه

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

84 دیدگاه برای “همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها

 1. فاطمه جزو وزیری گفته:

  با تشکر از مطلب بسیار بسیار مفیدی که گذاشتید
  فقط یه موردی وجود داره اونم اینه که برداشت دوم به معنای حذف همپوشانی ها به طور کامل نیست
  طبق بند بخشنامه در برداشت دوم جمع جبری نباید بیشتر از تاریخ پرداخت طبق پیمان برای تاخیر اول باشد، تاریخی که در این مثال شما در نظر گرفتید تاریخ شروع تاخیر هست که درست نیست. تاریخ شروع تاخیر برابر با تاریخ پرداخت واقعی منهای تاخیری هست که طبق فرمول حساب شده و نباید این تاریخ را به جای تاریخ پرداخت طبق پیمان در نظر گرفت.

 2. فاطمه جزو وزیری گفته:

  به نظر من درست تر اینه که برداشت دوم را در نظر بگیریم که مقدار عددی آن از برداشت اول کمتر ولی از حالتی که حذف همپوشانی کنیم بیشتر میشود.

 3. بزرگمهر گفته:

  با سلام سپاس از سایت خوبتون،
  در مقاله درباره محاسبه همپوشانی تاخیرات، ذکر شده بود که ضریب ۰٫۶۹۷ ضریب خالص سازی وضعیته در حالی که در قراردادهای عمرانی عملا ۱-۰٫۱۶۶=۰٫۸۳ ضریب کسوراته. چرا این دو ضریب فرق دارن؟

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   مبلغ خالصی که از سوی کارفرما بابت صورت وضعیت های موقت پرداخت می شود شامل کسورات بیمه (که می تواند به تناسب پروژه ۵ تا ۱۶٫۶۷ درصد باشد)، سپرده حسن انجام کار (۱۰ درصد) و همچنین استهلاک پیش پرداخت می باشد که مبلغ آن در زمان های مختلف تفاوت دارد. همچنین باید توجه شود که بخشنامه ۵۰۹۰ در سال ۱۳۶۰ تهیه شده است که در آن زمان کسورات مالیات نیز درنظر گرفته می شده است.

 4. اکبر کوزلی گفته:

  سلام باتوجه به تبصره۳ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان جدید{درصورت عدم ارایه صورت وضعیت از طرف پیمانکار مشاور اقدام به تهیه صورت وضعت نماید} (شرایط عمومی جدیدبعداز بخشنامه۵۰۹۰منتشرشده است)میشود ادعا نمود که زمان رسیدگی به صورت وضعیت از طرف دستگاه نضارت همان ده روز است(درصورت افزایش مدت صورت وضعیت بیش از یک ماه )

  • mojtabarezaee گفته:

   در پرسش و پاسخی که از سازمان برنامه به انجام رسیده است صراحتاً بیان می شود که دستگاه نظارت (مشاور) باید ظرف مدت ۱۰ روز صورت وضعیت پیمانکار را بررسی نماید. لذا تاخیر در ارائه صورت وضعیت از سوی پیمانکار اثری بر این زمان نخواهد داشت. آنچه با تاخیر در ارائه صورت وضعیت از سوی پیمانکار رخ می دهد، افزایش مهلت کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت می باشد (طبق بخشنامه ۵۱۸۸). اما اگر پیمانکار اصلا نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام ننماید طبق تبصره ۳ ماده ۳۷ هیچگونه ادعایی هم نمی تواند درخصوص تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت داشته باشد.

 5. رضا گفته:

  با سلام
  مطابق بند د ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان باید همئوشانیها کسر شود که در هر دو روش توضیحی اشتباه عمل شده است.

  • mojtabarezaee گفته:

   باید همپوشانی تاخیر در پرداخت ها کسر گردد.
   در این مقاله توضیح داده ایم که کسر شدن همپوشانی ها چگونه باید انجام شود.

 6. رامین گفته:

  سلام مهندس عزیز
  در بخشنامه ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰
  شرایط عمومی پیمان قدیم حاکم بوده که دستگاه نظارت مشاور در معیت پیمانکار باهم صورت وضعیت رو تهیه میکردند ولی در شرایط عمومی پیمان سال ۱۳۷۸ و متعاقبا پرسش پاسخهای بعد از آن، زمان رسیدگی مشاور هم مانند کارفرما متغیر درنظر گرفته میشه

 7. هدا گفته:

  با سلام و تشکر ویژه از مطالب ارزنده ی شما . یه سوال در خصوص هم پوشانی ها داشتم و ان این که آیا برای تاخیرات مالی و غیر مالی هم باید هم زمان هم پوشانی صورت بگیرد یا خیر؟ و دوم اینکه تاخیر بوجود امده از حوادث قهری مانند سیل که خود بار مالی اضافی بر پیمانکار اعمال می کند در این هم پوشانی ها باید وارد گردد یا مستقیم تاثیر می گذارد مانند تاخیرات تغییر مقادیر

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   اولا براساس بند “د” ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان باید برای تمامی موارد تاخیرات اعم از مالی و غیر مالی، همپوشانی مدنظر قرار گیرد.
   درخصوص حوادث قهری نیز اگر حادثه سبب دوباره کاری شده باشد، افزایش کارها نسبت به قرارداد اولیه را می توان در لایحه تاخیرات لحاظ نمود
   اما بار مالی ناشی از آن را معمولا در قالب اخذ دستور کار، انجام آن و درج در صورت وضعیت و یا در قالب لایحه ضرر و زیان مطرح می نمایند.
   در این مورد، نظر شما را به بند “ج” ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان جلب می کنم:
   در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام گرفته و مصالح و تجهیزات پایکار شود، پیمانکار موظف است که اولا مراتب را فورا به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد و ثانیا طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیش گفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تایید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در می آید. کارفرما خسارت های وارد شده بر آنچه که بیمه شده است را از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات و طبق هزینه تمام شده اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری) با تایید مهندس مشاور به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد.

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   فایل مقاله “همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها” خدمت شما ایمیل شد.
   در صورت تمایل می توانید از خدمات مشاوره ما در زمینه تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات نیز استفاده فرمایید.

 8. salehi گفته:

  با سلام
  وقتی تاخیر کارفرما ۳۰ روز است نباید مدت تمدید مجاز را بیشتر از ۳۰ روز گرفت حتی اگر محاسبات عدد بیشتری بدهد

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام و احترام
   چرا مدت تمدید مجاز نمی تواند بیش از تاخیر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت باشد؟
   اگر این موضوع را از بخشنامه یا پرسش و پاسخ های سازمان برنامه استنتاج کرده اید، لطفا مستند مربوطه را معرفی بفرمایید.
   همچنین اگر استدلال منطقی در این خصوص دارید، لطفا بیان بفرمایید.

 9. ایمان گفته:

  با سلام و درود.لطفا فایل همپوشانی تاخیرات را برای من ایمیل بفرمایید.با تشکر
  در ضمن در خصوص نحوه محاسبه تاخیرات فنی پروژه ها و مواردی که شامل تاخیرات مجاز و نحوه محاسبه میشود،اگر مقاله یا سایتی سراغ دارید،ممنون میشم آدرس بدهید.

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   فایل مربوطه برای شما ارسال شد.
   به زودی مقاله ای درخصوص لایحه تاخیرات و ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان تهیه و در سایت منتشر خواهد شد.

  • mojtabarezaee گفته:

   ضریب ۰٫۶۹۷ در بخشنامه ۵۰۹۰ به منظور تبدیل صورت وضعیت ناخالص به خالص دریافتی پیمانکار پیش بینی شده است.
   آنالیز دقیق آن را جایی ندیدم ولی می توانید از مقاله زیر هم برای درک بهتر آن کمک بگیرید
   هزینه های بالاسری
   باید توجه کنید که بخشی از استهلاک پیش پرداخت و مالیات تکلیفی (که در زمان ابلاغ بخشنامه وجود داشته) نیز در این ضریب اثرگذار هستند
   در واقع اگر بخواهید این ضریب را برای هزینه های بالاسری امروز بازنویسی کنید قطعا ضریب متفاوتی خواهید داشت.

 10. زهرا گفته:

  سلام،وقتتون بخیر،یک سوال داشتم از خدمتون،ماده ۳۰شرایط عمومی پیمان بند الف شامل ده بند است،برای بدست اوردن تاخیرات مجاز باید زمانی که در این ده بند بیشتر بدست می اید را در نظر بگیریم یا بین ده بند همپوشانی بگیریم🙄🙄🙄؟؟؟

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   باید همپوشانی تاخیرات را کسر بفرمایید.
   مطابق بند (د) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان:
   در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند (الف) فقط یکبار محاسبه می شود.

 11. عباس ظهیری گفته:

  باسلام
  این لایحه مربوط به تاریخ دریافت چک از طرف کارفرما می باشد.اما اگر اسناد خزانه را کارفرما با تاخیر ارائه دهد نیز به همان صورت لایحه نوشته می شود؟چون کارفرما تاریخ سود را نیز دزنظر میگیرد و ازتاریخ ثبت صورت وضعیت سودش را محاسبه می نماید و تاریخ دریافت اسناد ملاکش نیست.
  مثلا من یک صورت وضعیت درتاریخ مردادماه ثبت کردم وکارفرما درتاریخ اسفند اسنادش را تحویل داده.اما در سند مالی تاریخ سود را از مرداد محاسبه کرده و بنا به اظهارات کارفرما تاریخ دریافت اسناد ملاک محاسبه تاخیرات نمی باشد و ماهنوز درگیر همین ماجراهستیم و سازمان برنامه هم پاسخ و
  آیین نامه ای برایش تصویب نکرده درحالیکه براساس بخشنامه ۵۰۹۰ تاریخ دریافت چک مبنای تاخیرات محاسبه میگردد و صحبتی از اسناد دران موقع نبوده…نظرشما چیست؟

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   اضافه پرداختی اسناد خزانه مربوط به حفظ قدرت خرید بوده و ارتباطی با تمدید مدت پیمان ندارد.
   در این حالت، تاریخ تحویل اسناد خزانه به پیمانکار ملاک عمل می باشد.
   پیشنهاد می شود مقاله زیر را که بطور خاص در این مورد نگارش شده است مطالعه فرمایید:
   تاخیر در پرداخت اسناد خزانه اسلامی

 12. مجتبی گفته:

  با سلام
  در نهایت مشخص نگردید که در صورت تاخیر در چند صورت وضعیت، تاخیراتی که همپوشانی دارند کسر گردد یا خیر؟

  • mojtabarezaee گفته:

   بله
   کسر همپوشانی تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها الزامی است و همانطور که در متن اشاره شد، جزییاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 13. حمید گفته:

  با سلام و تشکر از زحمات شما بابت مقاله ارزشمند شما. لطفن فایل همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها را برای بنده ارسال فرمائید.
  یه سوال هم داشتم . تاخیر در پرداخت تعدیل ها در کجا دیده میشود؟

 14. حمید گفته:

  با سلام و تشکر از زحمات شما بابت مقاله ارزشمند شما. لطفن فایل همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها را برای بنده ارسال فرمائید.
  یه سوال هم داشتم . تاخیر در پرداخت تعدیل ها در کجا دیده میشود؟ ممنون

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   فایل مربوطه خدمتتان ارسال شد.
   در خصوص تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل، پرسش و پاسخی از سازمان برنامه وجود دارد که این موضوع را بعنوان دلیل مجاز شدن تاخیرات به رسمیت می شناسد ولی دستورالعملی برای نحوه محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل وجود ندارد.

 15. حسینی گفته:

  باسلام
  لطف میکنین پاسخ بدین : چرا در تاریخ آخرین پرداخت به پیمانکار اگر بعد از تاریخ تحویل موقت باشد ، تاریخ تحویل موقت رو لحاظ میکنند؟؟ به چه دلیل مگر تاخیر پرداخت چون بعد از تحویل موقت بود به حساب نمیاد!

  • mojtabarezaee گفته:

   تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها به این دلیل جزء تاخیرات مجاز درنظر گرفته می شود که بنیه مالی پیمانکار را تضعیف می کند و سرعت اجرای کار توسط پیمانکار را کاهش می دهد.
   پس از انجام تحویل موقت، دیگر کاری برای انجام در کارگاه وجود ندارد که نبود بنیه مالی سبب کندی آن گردد.

 16. حمید گفته:

  ممنون از پاسخ شما . آیا نمونه انجام شده از نحوه محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل یا مثال حل شده از طرف مشاور در این زمینه وجود دارد؟

 17. MUHAMMAD گفته:

  با سلام
  در بند ۳ و تبصره مربوطه بخشنامه ۵۰۹۰ امده است مدت های تمدید، حاصل مجموع تمدیدها می باشد، یعنی مدت تمدید بدون در نظر گرفتن همپوشنانی باید محاسبه شود. در روش ۲ همپوشانی ها مد نظر قرار گرفته و کسر شده است که به نظر درست نمی اید. روش ۱ به نظر مفاد این ماده را رعایت کرده است

 18. فاطمه گفته:

  با سلام و عرض ادب
  لطفا فایل مربوط به محاسبات تأخیرات مالی را برای بنده ارسال نمایید.
  بسیار ممنون از مطالب مفیدتون

 19. رضا گفته:

  وقتتون بخیر
  اگر امکان داشته باشد متن این پست رو میخواستم داشته باشم و همچنین
  فایل مربوط به همپوشانی لایحه تاخیرات را و از لطفتون ممنون میشم .

 20. مصطفی گفته:

  ممنون از شما بابت مطالب مفیدتان. آیا نمونه انجام شده از نحوه محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل یا مثال حل شده از طرف مشاور در این زمینه وجود دارد؟
  لطف فایل این ملب را برای من نز امیل کنید ممنون

 21. مصطفی احمدی مهر گفته:

  سلام. ممنون از شما بابت مطالب مفیدتان. آیا نمونه انجام شده از نحوه محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل یا مثال حل شده از طرف مشاور در این زمینه وجود دارد؟
  همچنین تاخیرات بابت بخشنامه کرونا و تعدیل نرخ ارز ؟
  ممنون میشوم فایلهای این مطلب را برای من هم ارسال کنید.
  ممنون

 22. مهدیس گفته:

  با سلام ممنون میشوم فایل لایحه همپوشانی تاخیرات را برای بنده ارسال فرمایید. سوالی که دارم تاخیرات مالی با تاخیرات فنی جمع جبری میشوند یا همپوشانی میشوند؟؟؟

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   فایل همپوشانی لایحه تاخیرات خدمتتان ایمیل شد
   براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، تمام دلایل تاخیرات اعم از مالی و فنی باید همپوشانی شوند و جمع کردن آن ها درست نیست

 23. سعید رجب زاده گفته:

  سلام ، وقت بخیر و تشکر از اطلاعات مفیدتون. لطفاًفایل لایحه همپوشانی تأخیرات را برای بنده ارسال فرمائید.

 24. Fariborz گفته:

  با سلام لطفا فایل همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها را برای من ایمیل کنید.
  ضمناً آیا تاخیر پرداختها با تاخیر فنی همپوشانی می شود؟

  • mojtabarezaee گفته:

   فایل همپوشانی لایحه تاخیرات برایتان ایمیل شد
   ضمناً همپوشانی تاخیرات فنی و تاخیرات مالی در بررسی تاخیرات لحاظ می گردد

 25. روزبه گفته:

  بنظرم چون در بخشنامه ۵۰۹۰ بند ۷ “دوره وقوع توقف کار” مطرح شده فارغ از روش ۱ و ۲ مطرح شده و با توجه به اینکه تاخیر در پرداخت سبب توقف کار بصورت فرضی می شود فقط همپوشانی ها بصورت متعارف کسر شود. چون دلیلی ندارد که برای دو یا چند تاخیر در پرداخت که سبب توقف کار در یک مقطع زمانی شود مجموع جبری” توقف کار ها ” را در نظر گرفت.
  نکته دیگر در مورد ادعای مالی مربوط به تمدید مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت ها است مثلا در مورد هزینه های دفتر مرکزی و تجهیز مستمر کارگاه و توقف یا کاهش راندمان ماشین آلات و…است که در صورت عدم کسر همپوشانی بصورت متعارف (نه روش ۱ و ۲ فوق) هزینه احتمالی متعلقه در زمان های ناشی از همپوشانی دو یا چند باره محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.