هزینه های بالاسری عبارت است از هزینه هائی که امکان منظور کردن آنها درقیمت عملیات انجام شده مقدور نمی باشداز قبیل حقوق رئیس کارگاه و کلیه پرسنل.هزینه بالا سری هر پروژه در زمان تعیین قیمت برای اجرای آن، با توجه به کلیّه عملیّات و محل و مدّت پیمان محاسبه و به صورت ضریب درقیمت قرارداد منظور می گردد. که این ضریب عمدتاً تابع مدّت پیمان می باشد، نه تابع کارکرد.

درصورتیکه مدت پیمان به درازا بکشد و در زمان تعیین شده به اتمام نرسد پیمانکار مجبور است هزینه های بالاسری را از حساب خود تأمین نماید. چرا که هزینه بالاسری درزمان تعیین قیمت برای پروژه فقط برای زمان قرارداد قابل محاسبه می باشد، وقتی که مدّت پیمان به اتمام رسید بایستی برای هزینه های بالاسری تعریف جداگانه ای انجام پذیرفته و توسّط کارفرما پرداخت گردد ویا اینکه پیمانکار آن هزینه ها را خود تقبّل نماید. شرایط عمومی پیمان درمادّه ۴۶ درمورد تخلّف پیمانکار دراجرای به موقع پروژه، دست کارفرما را باز گذاشته است، به طوری که اگر پیمانکار حتّی در یکی از فعالیت ها هم قصور داشته باشد، کارفرما میتواند قرارداد را فسخ نماید. درصورت عدم فسخ پیمان هم درحالتی که پروژه بموقع به اتمام نرسد بر اساس جریمه تأخیر تعیین شده در قرارداد مبلغ آنرا دریافت می نماید .درصورتیکه اگر پیمانکار در تأخیرات پیش آمده تقصیری نداشته باشد تکلیف ضرر و زیان وارده به پیمانکار ناشی از افزایش هزینه های بالاسری مشخص نشده است.بنابراین باید تمام تلاش را بکار برد تا پروژه در زمان تعیین شده به اتمام برسد.

هزینه بالاسری پروژه های ساختمانی متشکل از هزینه بالاسری عمومی دفتر مرکزی و هزینه بالاسری کارپروژه می باشد. بررسی ها نشان می دهد ضریب بالاسری کل بدست آمده در شرکت های ساختمانی در کشور ما با ضریب بالاسری در نظر گرفته شده در طرح های عمرانی (۱٫۳) تفاوت زیادی داشته که عدم آگاهی پیمانکاران از میزان واقعی هزینه های بالاسری در پروژه هایشان می تواند باعث ضرر و ورشکستگی آنان گردد. ضریب بدست آمده در شرکت های رتبه ۱ تا ۴ به ترتیب برابر ۱٫۴۵ – ۱٫۴۰ – ۱٫۳۹ – ۱٫۳۶ می باشد.

به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار ، به شرح زیر تفکیک می شود:

هزینه بالاسری عمومی:

هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ، امور اداری و مالی ، تدارکات و خدمات

 • هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی
 • هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام میشود
 • هزینه سرمایه گذاری یا اجازه محل دفتر مرکزی
 • هزینه نگهداری دفتر مرکزی
 • هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی
 • هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی
 • هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی
 • هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی
 • هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی
 • هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی
 • هزینه تهیه اسناد ، برای شرکت در مناقصه ها
 • هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
 • هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آنها
 • هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی
 • هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
 • هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

هزینه بالاسری کار:

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد ، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۱٫هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲٫هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرما است.

۳٫ هزینه ضمانت نامه ها ، که شامل موارد زیر است:

 • هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات
 • هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت
 • هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار
 • هزینه مالیات
 • هزینه صندوق کارآموزی
 • سود پیمانکار
 • هزینه مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است:

اداری ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بهاء و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده است.

 • هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.
 • هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط برای کار مربوط
 • هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان
 • هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار
 • هزینه پذیرایی کارگاه
 • هزینه پست ، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه
 • هزینه تاًمین وسیله نفلیه برای تداکرات کارگاه
 • هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات
 • هزینه آزمایش های پیمانکار و هزینه های مربوط به ایمنی،بهداشت،محیط زیست(HSE) و حفاظت کار
 • هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار
 • هزینه های تهیه عکس و فیلم
 • هزینه تهیه نقشه های کارگاهی
 • هزینه تهیه نقشه چون ساخت
 • هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت
 • هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی

ضریب بالا سری

در تجزیه بهای فعالیت های پروژه صرفاً عوامل (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و نقل) دخیل هستند ولی در واقعیت، اجرای کار هزینه‌های دیگری نیز در پی دارد. برای در نظر گرفتن این هزینه‌ها، اعمال ضریب بالاسری پیشنهاد شده است. ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی ۱٫۳۰ و برای طرح های غیر عمرانی ۱٫۴۱ در نظر گرفته می‌شود. اختلاف مابین دو ضریب به تفاوت هزینه بیمه در طرح های عمرانی و غیر عمرانی مربوط است و ممکن است با تغییر قوانین و یا برای یک پروژه خاص این ضرایب به این صورت نباشند. در هر حال با استفاده از یک نمونه آنالیز به شکل زیر، می‌توان شرایط مختلف را بررسی و ضرایب مورد نظر را استخراج کرد. یک نمونه از آنالیز و محاسبه ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی و غیر عمرانی بصورت زیر است.

آناليز هزينه بالاسري طرحهاي عمراني

سود ۸ درصد
ماليات بر سود ۱ درصد
بيمه طرحهاي عمراني ۱٫۶ درصد
هزينه دفتر مركزي ۲٫۵ درصد
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد
هزينه ضمانتنامه ۱٫۵ درصد
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰٫۲ درصد
كمك به صندوق كارآموزي ۰٫۲ درصد
جمع ۲۳ درصد
ضريب بالاسري :۱٫۳۰ = (۲۳-۱۰۰)/۱۰۰

آناليز هزينه بالاسري طرحهاي غیر عمراني

سود ۸ درصد
ماليات بر سود ۱ درصد
بيمه طرحهاي عمراني ۷٫۷۸ درصد
هزينه دفتر مركزي ۲٫۵ درصد
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد
هزينه ضمانتنامه ۱٫۵ درصد
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰٫۲ درصد
كمك به صندوق كارآموزي ۰٫۲ درصد
جمع ۲۹٫۲ درصد
ضريب بالاسري :۱٫۴۱ = (۲۹٫۲-۱۰۰)/۱۰۰

بدیهی است که فرضیات درنظر گرفته شده در این محاسبات بسیار قدیمی بوده و بعضاْ تغییر یافته اند.

صنایع مرتبط

(Visited 2,084 times, 3 visits today)

مجتبی رضایی دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت ساخت مشاوره مدیریت پروژه

7 دیدگاه

علی · اسفند ۸, ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۱ ق.ظ

خیلی عالی

نودی · اسفند ۲۳, ۱۳۹۷ در ۵:۴۴ ق.ظ

عالییییی مرسی

Kian · خرداد ۱۶, ۱۳۹۸ در ۴:۵۵ ب.ظ

سلام الان مشغول انالیز قیمت مناقصه خدمات بهداشتی هستیم در انالیز ستونی بنام سود گنجانده شده ایا این سود کل عایدی پیمانکار است وایا سقف خاصی دارد چون ستونی برای هزینه های مدیریتی وهزینه بالا سری ندارد این هزینه در کجای فرم اعلام قیمت پشنهادی اعلام شود

  mojtabarezaee · خرداد ۱۹, ۱۳۹۸ در ۹:۱۸ ق.ظ

  با سلام
  از گفته های شما بنظر می رسد عملاً کارفرمای شما فرض کرده است هزینه ای را برای اجرای کار محاسبه می کنید و درصدی را به عنوان سود به آن اضافه خواهید کرد. یعنی تمام هزینه های مدیریتی، بالاسری و سود را در آن ستون درج می نمایید. سود در پروژه های مختلف متفاوت خواهد بود. برای مثال در پروژه های پیمانکاری معمولاً ۴ تا ۸ درصد در نظر گرفته می شود که در صورت رقابت شدید یا تمایل زیاد به گرفتن کار، آن را کاهش می دهند.
  توصیه می شود موضوع را کتباً به اطلاع کارفرما برسانید و از ایشان بخواهید ستون مجزایی برای هزینه بالاسری درنظر بگیرد. چرا که اگر شما مثلاً ۳۰ درصد برای تمام هزینه های بالاسری و سود در نظر بگیرید و در ستون سود درج نمایید. بعداً کارفرما گمان می کند که شما از این کار ۳۰% سود می برید و بعضاً که شما در آیتمی ضررده شده باشید، خواهند گفت شما که ۳۰ درصد سود می کنید درحالیکه سود شما برای مثال فقط ۴ درصد بوده است.
  در صورت نیاز به مشاوره بیشتر با من تماس بگیرید. ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹

فیروز · شهریور ۳, ۱۳۹۸ در ۶:۲۵ ب.ظ

عالی بود

حق نژاد · شهریور ۲۵, ۱۳۹۸ در ۶:۲۳ ق.ظ

از شما جهت تهیه این متن تشکر می کنم.
برای مطالعه و بهره گیری بیشتر از این مطلب، لطفا متن آن را برای من ارسال بفرمایی یا امکان تهیه کپی یا چاپ رو به من بدهید.
ما نیز جداولی رو برای این منظور آماده کردیم که امکان به اشتراک گذاشتن آن پس از تکمیل خواهد بود. تشکر

  mojtabarezaee · شهریور ۲۵, ۱۳۹۸ در ۸:۴۰ ق.ظ

  با سلام و احترام
  فایل word هزینه های بالاسری برای جنابعالی ایمیل شد.
  در صورتی که مطالب کامل تری برای درج در سایت داشته باشید، این امکان وجود دارد که با نام خودتان منتشر شود.
  با تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *