مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما چقدر است؟

در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان برای بیان مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما آمده است:

“مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می کند.”

بنابراین مهلت کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار حداکثر ۲۰ روز از تاریخ ارسال صورت وضعیت توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور می باشد.

براساس شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت پیمانکار، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار کوتاهی کند، براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، تاخیرات پیمانکار به تناسب میزان مدت تاخیر در پرداخت ها مجاز خواهد شد. طبق بند ۶-۱ بخشنامه ۵۰۹۰ مدت تاخیر در پرداخت عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ پرداخت طبق پیمان که بیانگر مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما است.

اگر ناظر صورت وضعیت پیمانکار را مدت زیادی نزد خود نگه دارد و صورت وضعیت با تاخیر فراوان به مشاور و متعاقباً به کارفرما ارسال شود حکم چیست؟

براساس مصوبه شماره ۳۶۳۸/ ش ف مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ شورای عالی فنی، مهلت پرداخت صورت وضعیت ها به حداکثر ۲۰ روز از تاریخ ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار اصلاح شده است.

اما طبق توضیحات ذیل بند ۶-۱ بخشنامه ۵۰۹۰ “تاریخ پرداخت طبق پیمان در مورد صورت وضعیت های موقت عبارت است از ۱۰ روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما”. یعنی همچنان از نظر قانونی، بروز تاخیر در بررسی صورت وضعیت ها توسط ناظر و مهندس مشاور، تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند و در تمدید مدت مجاز پیمان اثرگذار نخواهد بود.

با این حال بسیاری از کارفرمایان و مشاوران با توجه به مصوبه فوق الذکر (که پس از بخشنامه ۵۰۹۰ تصویب شده است) و نیز غیر منصفانه بودن عدم توجه به تاخیر در روند رسیدگی صورت وضعیت ها در بررسی لایحه تاخیرات، تاریخ پرداخت طبق پیمان را ۲۰ روز بعد از ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار درنظر می گیرند.

مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما

محاسبه مدت مجاز پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما در صورتیکه دوره هر صورت وضعیت بیش از یک ماه طول کشیده باشد.

باید توجه شود که طبق بند ۱ بخشنامه ۱۳۰۰ در صورتیکه دوره هر صورت وضعیت بیش از یک ماه به طول انجامیده باشد، مهلت ۱۰ روزه کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت، مطابق با فرمول زیر، به تناسب افزایش می یابد و طبق بند ۲ این بخشنامه عملاً مهلت کارفرما از میان مفاد بخشنامه ۵۰۹۰ ، بخشنامه ۱۳۰۰ و روش های متداول دستگاه اجرایی کارفرما (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین خواهد شد. (بدیهی است اگر دستگاه اجرایی روش متداولی برای بررسی تاخیر در پرداخت ها داشته باشد باید این روش را در زمان برگزاری مناقصه یا انعقاد قرارداد مشخص نموده و در شرایط خصوصی قرارداد فیمابین درج گردد.)

مدت مجاز تاریخ پرداخت صورت وضعیت

نکته قابل توجه آن است که اگر صورت وضعیت های پیمانکار در موعد مقرر (یک ماهه) تهیه و ارسال نشود و به دلایلی از جمله کم بودن مبلغ کارکرد پیمانکار، صورت وضعیت ها در دوره طولانی تری تهیه شود، تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها بطور مضاعف کاهش می یابد چرا که یکبار در فرمول محاسبه مدت تمدید در بخشنامه ۵۰۹۰، مخرج کسر بزرگتر می‌شود و یکبار در محاسبه مهلت کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت در بخشنامه ۱۳۰۰ صورت کسر افزایش می‌یابد. یعنی کارفرما هم دیرتر متعهد به پرداخت صورت وضعیت می شود و هم مهلت بیشتری برای پرداخت صورت وضعیت بدست می آورد. لذا پیمانکاران می بایست همواره تلاش کنند تا صورت وضعیت های خود را بصورت منظم و در دوره های یک ماهه تهیه و ارسال نمایند.

مدت مجاز تاریخ پرداخت صورت وضعیت

اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت کوتاهی کرد، راهکار قانونی پیمانکار چیست؟

براساس شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) هیچ جریمه ای بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار درنظر گرفته نشده است. ممکن است گفته شود که تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار باعث مجاز شدن تاخیرات می شود و عملاً  جبران خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار در قالب پرداخت تعدیل انجام می شود. اما این استدلال درست نیست. پرداخت تعدیل فقط بابت جبران نرخ تورم ناشی از طولانی شدن مدت اجرای کار کفایت می نماید. اما هزینه های بالاسری پیمانکار در مدت اضافه شده چگونه باید جبران شود؟

هیچ بخشنامه ای بابت محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاران جود ندارد. چرا که صادر کننده بخشنامه ها (دولت) در واقع بزرگترین کارفرمای کشور است و علاقه ای ندارد که جبران خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران را بر عهده بگیرد. اما قانون مدنی، دیدگاه متفاوتی دارد.

جبران خسارت تاخیر تادیه، راهکار قانونی پیمانکاران در صورت عدم پرداخت مطالبات توسط کارفرما.

براساس ماده ۵۱۵ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) جبران خسارت تاخیر تادیه بصورت زیر تعریف شده است:

ماده ۵۱۵: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که بعلت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. درصورتیکه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۲۲: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

بنابراین نه تنها جبران خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاران از نظر قانونی قابل پیگیری است بلکه روش های علمی برای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها نیز وجود دارد.

مجموعه ایمن سازان پای با داشتن کارشناسان فنی و حقوقی می تواند شما پیمانکاران را در بکارگیری صحیح این روش ها و احقاق حقوقشان یاری نماید.

حرفه ای انتخاب کنید. درخواست مشاوره

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

14 دیدگاه برای “مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما

 1. سیامک گفته:

  سلام. از کارفرما شکایت کردم.
  تاخیر تادیه ها رو دارم محاسبه میکنم.
  مهلت قانونی کارفرما جهت پرداخت صورت وضعیت قطعی چقدره؟
  خودم رسیدم به ۹ ماه. ۳ماه مشاور ۲ ماه کارفرما سپس ۳ ماه کارفرما برای تصویب صورتحساب نهایی و در آخر یک ماه مهلت پرداخت.
  آیا تو این مدت که مافبل قطعی داده نشده و ضمانت حسن انجام تعهد گیره، خسارتی از بابتش میشه گرفت؟ یا فقط در دوره تاخیرات مجاز باید خسارت حسن انجام تعهد رو حساب کنم؟
  ممنون میشم پاسخ بنده رو بدید و اگر نکته ای میدونید بنده رو راهنمایی کنید.

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام و احترام
   مهلت کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار ۹ ماه به شرح ذیل می باشد:
   – ۳ ماه جهت رسیدگی توسط مهندسین مشاور (ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان)
   – ۲ ماه جهت رسیدگی کارفرما (ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان)
   – ۳ ماه جهت تهیه صورتحساب نهایی (ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان)
   – ۱ ماه جهت تسویه حساب نهایی (ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان)
   درخصوص خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت، در سال ۱۳۸۹ مورد مشابهی برای شرکت ساختمانی سازگار مبتکران رخ داد که در رابطه با خسارت های ناشی از تاخیر در رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت قطعی چگونه باید عمل شود؟
   سندیکای پیمانکاران ساختمانی پیشنهاد نمود که همانند قراردادهای طرح و ساخت و قرارداد های متر مربع زیربنا، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی بر مبنای نرخ سود سپرده گذاری بلند مدت ۵ ساله (مورد عمل بانک ملی ایران) محاسبه شود. اما سازمان برنامه و بودجه تنها عمل به تبصره ۱ ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان را مطرح نموده است: “درصورتی که بعلت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین مربوطه را آزاد می نماید”.

   ضمن تشکر از پرسش چنابعالی، درصورت تمایل به دریافت مشاوره درخصوص تهیه لایحه ضرر وزیان می توانید تعرفه های مربوطه را در بخش خدمات دفتر فنی پروژه مشاهده فرمایید. لازم به توضیح است که درصورت صدور مجوز انتشار دستاوردهای همکاری در سایت جهت آموزش کاربران، خدمات مربوطه با ۵۰ درصد تخفیف انجام می شود.

 2. فرزاد صیانتی گفته:

  با سلام – طبق بند و ماده ۱۲ باید میزان خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه بشه و در دستورالعمل تبیین این موضوع تشریح شده است
  و اینکه تو متن نوشتید که نمیشه دریافت کرد اشتباه است

 3. سارا کیانی گفته:

  با سلام در مورد اینکه پیمانکار تا چه حد باید بدون دریافت مطالبات مالی از سوی کارفرما پروژه رو جلو ببره بخشنامه ی موجوده؟ در پروژه ۳ میلیاردی ۱ میلیارد طلب بابت صورت وضعیت های کار انجام شده در مالی کارفرما انباشته شده بعد کارفرما نامه اخطار توقف کار برای ما زده و پرداختی هم انجام نمیده قانون اینجا چجوریه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   اگر بخشنامه قیمت سرجمع به قرارداد شما حاکم باشه که امکان خاتمه پیمان وجود داره
   ولی اگر شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) حاکم باشه، شرطی برای انباشته شدن بدهی کارفرما نداره
   از طرف دیگر، وقتی شما کار رو متوقف کنید به کارفرما این اجازه رو میده که پیمان رو فسخ کنه و تضامین شما رو ضبط کنه
   اگر قصد دارید جلوی این موضوع را بگیرید، باید حداقل های مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان را رعایت کنید و پروژه را به کندی پیش ببرید
   البته حتی اگر کارفرما اقدام به فسخ پیمان کند، یک نمونه رای دیوان عدالت اداری داریم که میگه چون کارفرما بدهکار بوده فسخ صحیح نیست
   ولی مشکل اینه که تا بخواهید رای دیوان عدالت اداری رو بگیرید، متحمل ضرر و زیان زیادی شده اید
   همچنین از نظر قانونی (البته بصورت تئوری) شما هم امکان فسخ پیمان رو دارید که در صورت نیاز میتونم در اینخصوص هم راهنمایی تون کنم

 4. احمدرضا گفته:

  با سلام و درود. سوال داشتم از خدمتتون!
  اینکه اگر دوره صورت وضعیت بیش از یکماه طول کشید، مهلت پرداخت در بخشنامه به صراحت مشخص شده.
  امادر یک مورد، پیمانکار در پیشرفت کار تسریع نموده و فواصل صورت وضعیت های ارائه شده کمتر از یکماه (مثلا ۱۵ روز) است. فرض میکنیم برای هر صورت وضعیت با هر فاصله زمانی، کارفرما ۲۰ روز مهلت پرداخت داشته باشد.
  حال مشاور ادعا میکند علاوه بر مهلت ۲۰ روزه ی کارفرما؛ برای فواصل کمتر از یکماه، باید همان فاصله ۳۰ روزه در فرمول بخشنامه ۵۰۹۰ قرار گیرد.
  آیا ادعای مشاور در این مورد قانونی و صحیح است؟! و آیا این مورد به صراحت جایی درج شده؟!

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   ادعای مشاور به صراحت جایی مطرح نشده است.
   اما براساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار باید در پایان هر ماه به ارائه صورت وضعیت بپردازد.
   بخشنامه ۱۳۰۰ هم هست که می توانید آن را هم مطالعه کنید.

 5. قاسم گفته:

  باسلام من پروژه را انجام دادم که کارفرمان درصورت وضعیت های تایید شده را بصورت یکجا پرداخت نمی کردو بصورت چند مرحله ای و در چند مرحله طولانی پرداخت می کرد و حتی مطالبات را که بصورت اوراق که پرداهت می کرد بظورت تکه تکه بعنوان مال مبلغ تایید شده ۴٫۵ میلیارد را ۲و۷ اورا داده و مابقی ان مانده
  حالا تاخیر تادیه چگونه حساب می شود کلیه تاخیرات هم مجاز بوده

  • mojtabarezaee گفته:

   با توجه به پیچیدگی موضوع لطفا با من تماس بگیرید تا توضیحات لازم را خدمتتان عرض کنم
   مجتبی رضایی
   ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹

 6. علیرضا گفته:

  سلام و ممنون از اطلاعات بسیارجامع شما
  من یه قراداد دارم که خرید و تامین لوازم ایمنی برای کارفرما می باشد تعدیل این قرارداد برا اساس نرخ سالانه شاخص بانک مرکزی است آیا شاخص مبنا پیمان برای محاسبه تعدیل نرخ شاخص بانک مرکزی ۱ سال قبل از پیشنهاد قیمت می باشد ؟

 7. مرتضی گفته:

  درود
  تاخیر در پرداخت تعدیل چگونه محاسبه می شود؟
  آیا می شود به استناد ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، مدت تاخیر در پرداخت بیش از ۲۰ روز از تاریخ تسلیم صورت وضعیت را ملاک قرار داد؟

  • mojtabarezaee گفته:

   پرسش و پاسخ سازمان برنامه تصریح نموده که فرمولی برای محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از عدم پرداخت تعدیل ارائه نشده و این موضوع باید بین کارفرما و پیمانکار حل و فصل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.