بررسی ها نشان می دهد ضریب بالاسری کل بدست آمده در شرکت های ساختمانی در کشور ما با ضریب بالاسری پروژه های عمرانی (۱٫۳) تفاوت زیادی دارد. بنابراین عدم آگاهی پیمانکاران از میزان واقعی هزینه های بالاسری ساختمان و  عدم در نظر گفتن بودجه ذخیره در پروژه هایشان می تواند باعث ضرر و ورشکستگی آنان در پروژه گردد. با ما همراه باشید تا بیشتر در رابطه با هزینه بالاسری در پروژه ها بدانیم.

 

هزینه بالاسری چیست؟

هزینه بالاسری به انگلیسی Overhead Costs، عبارت است از هزینه هایی که امکان منظور کردن آنها درقیمت عملیات انجام شده مقدور نمی باشد. از قبیل حقوق رئیس کارگاه و کلیه پرسنل، هزنه دفتر مرکزی، کسورات قراردادی و ….  هزینه بالا سری هر پروژه در زمان تعیین قیمت پروژه، با توجه به کلیه عملیات و محل و مدت پیمان محاسبه و به صورت ضریب درقیمت قرارداد منظور می گردد. که این ضریب عمدتا تابع مدت پیمان می باشد، نه تابع کارکرد.

هزینه بالاسری طرح های عمرانی متشکل از بالاسری عمومی دفتر مرکزی و بالاسری کار (کارگاه) می باشد. بررسی ها نشان می دهد ضریب بالاسری کل بدست آمده در شرکت های ساختمانی در کشور ما با ضریب بالاسری پروژه های عمرانی (۱٫۳) تفاوت زیادی داشته که عدم آگاهی پیمانکاران از میزان واقعی هزینه های بالاسری ساختمان و عدم در نظر گفتن بودجه ذخیره در پروژه هایشان می تواند باعث ضرر و ورشکستگی آنان گردد. ضریب بدست آمده در شرکت های رتبه ۱ تا ۴ به ترتیب برابر ۱٫۴۵ – ۱٫۴۰ – ۱٫۳۹ – ۱٫۳۶ می باشد. 

هزینه های بالاسری در صورت طولانی شدن مدت پیمان

در صورت طولانی شدن مدت پیمان و هنگامی که پروژه در زمان تعیین شده به اتمام نرسد، پیمانکار مجبور است هزینه های بالاسری پروژه را از حساب خود تأمین نماید. چرا که هزینه بالاسری پیمان در زمان تعیین قیمت برای پروژه فقط برای زمان قرارداد قابل محاسبه می باشد. وقتی که مدت پیمان به اتمام رسید بایستی برای هزینه های بالاسری پیمانکار تعریف جداگانه ای انجام پذیرفته و توسط کارفرما پرداخت گردد و یا اینکه پیمانکار آن هزینه ها را خود تقبل نماید.

شرایط عمومی پیمان درماده ۴۶ درمورد تخلف پیمانکار دراجرای به موقع پروژه، دست کارفرما را باز گذاشته است، به طوری که اگر پیمانکار حتی در یکی از فعالیت ها هم قصور داشته باشد، کارفرما میتواند قرارداد را فسخ نماید. درصورت عدم فسخ پیمان هم درحالتی که پروژه بموقع به اتمام نرسد بر اساس جریمه تاخیر تعیین شده در قرارداد، مبلغ آنرا دریافت می نماید. درصورتیکه اگر پیمانکار در تأخیرات پیش آمده تقصیری نداشته باشد تکلیف ضرر و زیان وارده به پیمانکار ناشی از افزایش هزینه های بالاسری پروژه مشخص نشده است. بنابراین باید تمام تلاش را بکار برد تا پروژه در زمان تعیین شده به اتمام برسد.

هزینه های بالاسری

هزینه بالاسری عمومی

با توجه به تعاریف و قوانین موجود، موارد زیر را میتوان به عنوان هزینه های بالاسری عمومی برشمرد:

  •  بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.
  • هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی شامل مدیریت، دفتر فنی، امور مالی و اداری، تدارکات و خدمات.
  • تامین وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام میشود.
  • ارزش سرمایه گذاری یا اجازه محل دفتر مرکزی.
  •  نگهداری دفتر مرکزی.
  • استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
  • بهای آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی.
  • هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
  • پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
  • تهیه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
  • تهیه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
  • تهیه اسناد ، برای شرکت در مناقصه ها.
  • هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه.
  • هزینه های متفرقه، شامل مسائل حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آنها.
  • عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
  • هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
  • ارزش دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.
هزینه بالاسری عمومی
جدول هزینه بالاسری عمومی

هزینه بالاسری کار

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد ، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۱- هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲- هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرما است.

۳- هزینه ضمانت نامه ها ، که شامل موارد زیر است:

  • ضمانت نامه انجام تعهدات
  • ضمانت نامه پیش پرداخت
  • ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار

۴- مالیات

۵- هزینه صندوق کارآموزی

۶- سود پیمانکار

هزینه مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است:

  • دستمزد نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.
  •  هزینه واحدهای اداری ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بهاء و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده است.
  • هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط برای کار مربوط.
  • تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.
  • غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.
  • هزینه پذیرایی کارگاه.
  • هزینه پست ، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه.
  • تامین وسیله نقلیه برای تداکرات کارگاه.
  • فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات.
  • بهای آزمایش های پیمانکار و هزینه های مربوط به ایمنی،بهداشت،محیط زیست(HSE) و حفاظت کار.
  • تهیه مدارک فنی و تحویل کار.
  • تهیه عکس و فیلم.
  • هزینه تهیه نقشه های کارگاهی.
  • تهیه نقشه چون ساخت.
  • هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
  • هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
  • هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.
هزینه بالاسری کار پرسنل کارگاه
جدول هزینه بالاسری کار پرسنل کارگاه
هزینه بالاسری کار ماشین آلات
جدول هزینه بالاسری کار ماشین آلات

محاسبه ضریب بالاسری پروژه

در تجزیه بهای فعالیت های پروژه، صرفاً عوامل (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و نقل) دخیل هستند ولی در واقعیت، اجرای کار هزینه‌های دیگری نیز در پی دارد. اعمال ضریب بالاسری برای در نظر گرفتن این هزینه‌ها پیشنهاد شده است. ضریب بالاسری پروژه های عمرانی ۱٫۳۰ و ضریب بالاسری پروژه های غیر عمرانی ۱٫۴۱ در نظر گرفته می‌شود. اختلاف مابین دو ضریب به تفاوت مسئولیت پرداخت سهم بیمه در طرح های عمرانی و غیر عمرانی مربوط است و ممکن است با تغییر قوانین و یا برای یک پروژه خاص این ضرایب تغییر نماید. در هر حال با استفاده از یک نمونه آنالیز به شکل زیر، می‌توان شرایط مختلف را بررسی و ضرایب مورد نظر را استخراج کرد. یک نمونه از آنالیز و محاسبه ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی و غیر عمرانی بصورت زیر است.

برای مطالعه بیشتر درخصوص ضریب بالاسری، ردیف های تشکیل دهنده و روش محاسبه آن، خواندن مقاله “ضریب بالاسری پروژه” را پیشنهاد می کنیم.

آناليز ضریب بالاسري پروژه های عمرانی

سود ۸ درصد.
ماليات بر سود ۱ درصد.
بيمه طرحهاي عمراني ۱٫۶ درصد.
هزينه دفتر مركزي ۲٫۵ درصد.
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد.
هزينه ضمانتنامه ۱٫۵ درصد.
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰٫۲ درصد.
كمك به صندوق كارآموزي ۰٫۲ درصد.
جمع ۲۳ درصد.
ضريب بالاسري :۱٫۳۰ = (۲۳-۱۰۰)/۱۰۰

آناليز ضریب بالاسري پروژه های غیر عمرانی

سود ۸ درصد.
ماليات بر سود ۱ درصد.
بيمه طرحهاي غیر عمراني ۷٫۷۸ درصد.
هزينه دفتر مركزي ۲٫۵ درصد.
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد.
هزينه ضمانتنامه ۱٫۵ درصد.
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰٫۲ درصد.
كمك به صندوق كارآموزي ۰٫۲ درصد.
جمع ۲۹٫۲ درصد.
ضريب بالاسري :۱٫۴۱ = (۲۹٫۲-۱۰۰)/۱۰۰

لازم به توضیح است که نحوه محاسبه ضرایب بالاسری در اسناد مختلف به روش های متفاوتی بیان شده است. برای مثال، براساس “کتابچه راهنمای مهندسین ناظر” که از سوی دفتر توسعه منابع انسانی بخش حمل و نقل وزارت راه و ترابری منتشر شده است، هزینه های بالاسری به شرح ذیل تفکیک گردیده است.

  • سود ۱۰ درصد.
  • مالیات ۵ درصد.
  • هزینه دفتر مرکزی ۲٫۵ درصد.
  • هزینه مستمر کارگاه ۶ درصد.
  • بیمه طرح های عمرانی ۱٫۶ درصد.
  • هزینه ضمانت نامه ۱٫۳ درصد.
  • عوارض معادن ۰٫۱ درصد.
  • بیمه کار ۰٫۵ درصد.
  • هزینه های پیش بینی نشده ۲ درصد.
  • هزینه کسور وجه الضمان ۱ درصد.

بدیهی است که فرضیات درنظر گرفته شده در این محاسبات بسیار قدیمی بوده و بعضاْ تغییر یافته اند.

محاسبه ضریب بالاسری
جدول محاسبه ضریب بالاسری

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

28 دیدگاه برای “هزینه های بالاسری

 1. Kian گفته:

  سلام الان مشغول انالیز قیمت مناقصه خدمات بهداشتی هستیم در انالیز ستونی بنام سود گنجانده شده ایا این سود کل عایدی پیمانکار است وایا سقف خاصی دارد چون ستونی برای هزینه های مدیریتی وهزینه بالا سری ندارد این هزینه در کجای فرم اعلام قیمت پشنهادی اعلام شود

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   از گفته های شما بنظر می رسد عملاً کارفرمای شما فرض کرده است هزینه ای را برای اجرای کار محاسبه می کنید و درصدی را به عنوان سود به آن اضافه خواهید کرد. یعنی تمام هزینه های مدیریتی، بالاسری و سود را در آن ستون درج می نمایید. سود در پروژه های مختلف متفاوت خواهد بود. برای مثال در پروژه های پیمانکاری معمولاً ۴ تا ۸ درصد در نظر گرفته می شود که در صورت رقابت شدید یا تمایل زیاد به گرفتن کار، آن را کاهش می دهند.
   توصیه می شود موضوع را کتباً به اطلاع کارفرما برسانید و از ایشان بخواهید ستون مجزایی برای هزینه بالاسری درنظر بگیرد. چرا که اگر شما مثلاً ۳۰ درصد برای تمام هزینه های بالاسری و سود در نظر بگیرید و در ستون سود درج نمایید. بعداً کارفرما گمان می کند که شما از این کار ۳۰% سود می برید و بعضاً که شما در آیتمی ضررده شده باشید، خواهند گفت شما که ۳۰ درصد سود می کنید درحالیکه سود شما برای مثال فقط ۴ درصد بوده است.
   در صورت نیاز به مشاوره بیشتر با من تماس بگیرید. ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹

 2. حق نژاد گفته:

  از شما جهت تهیه این متن تشکر می کنم.
  برای مطالعه و بهره گیری بیشتر از این مطلب، لطفا متن آن را برای من ارسال بفرمایی یا امکان تهیه کپی یا چاپ رو به من بدهید.
  ما نیز جداولی رو برای این منظور آماده کردیم که امکان به اشتراک گذاشتن آن پس از تکمیل خواهد بود. تشکر

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام و احترام
   فایل word هزینه های بالاسری برای جنابعالی ایمیل شد.
   در صورتی که مطالب کامل تری برای درج در سایت داشته باشید، این امکان وجود دارد که با نام خودتان منتشر شود.
   با تشکر

 3. بهرام بری گفته:

  سلام . عالی بود . لطفا و در صورت امکان فایل های مرتبط با نحوه محاسبات خسارات وارد شده به پیمانکار در زمان تاخیرات مجاز را برای من ارسال کنید .
  با تشکر

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام و احترام
   خسارات وارده به پیمانکار معمولاً ناشی از سه دسته از عوامل می باشد: هزینه های بالاسری وابسته به زمان (مانند حقوق و دستمزد عوامل کارگاه و تمدید ضمانتنامه و …)، هزینه های تجهیز کارگاه وابسته به زمان (مانند هزینه غذا یا تامین آب و برق و …) و عدم کفایت نرخ تعدیل آحاد بها در مقابل تورم واقعی.
   با توجه به متن شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مربوطه، تاکنون امکانی برای جبران خسارات پیمانکار ناشی از تاخیرات مجاز در قانون پیش بینی نشده است. در تجربه شخصی من، تهیه لایحه ضرر و زیان فقط برای اطلاع کارفرما از شدت خسارات، تهیه شده و پس از آن با کسب رضایت کارفرما نسبت به جبران خسارات از محل های دیگر مانند گرفتن هزینه تعلیق و یا تغییر نرخ پیمان (که بسیار مشکل است) اقدام شده است.
   علی ایحال حسب درخواست جنابعالی، تلاش می کنیم تا طی چند هفته آینده، مقاله ویژه ای در خصوص تجربیات موجود در این زمینه منتشر نماییم.
   همچنین پیشنهاد می کنیم در صورت تمایل، از خدمات مشاوره گروه ایمن سازان پای برای تدوین و دفاع از لایحه ضرر و زیان خود استفاده نمایید. در صورتی که اجازه فرمایید مستندات تهیه شده توسط ما برای دفاعیه شما با حفظ محرمانگی در سایت منتشر شود نیز شامل تخفیف ۵۰ درصدی از سوی این مجموعه برای تدوین لایحه ضرر و زیان خواهید شد.

 4. آرش کارمند گفته:

  سلام، فرمولی که درصد هزینه های بالاسری در آن قرار می گیرد و ضریب بالاسری محاسبه می شود، از کجا آمده؟ ممنون اگر راهنمایی کنید.

  • mojtabarezaee گفته:

   سلام
   فرمول محاسبه ضریب بالاسری که مشاهده میکنید مرجع رسمی ندارد و گفته میشه توسط یکی از بزرگانی که در نگارش فهرست بها همکاری میکرده به این صورت اعلام شده است.
   همانطور که در فرمول هم مشاهده می شود، برخی از مبانی محاسبات آن عملاً دیگر وجود ندارد.
   توصیه میکنم برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله “ضریب بالاسری پروژه” را مطالعه بفرمایید.

 5. آرش کارمند گفته:

  ممنون از پاسخ سریع شما. این سؤال را در سایت های دیگر نیز مطرح نمودم، اما ادمین های محترم زحمت پاسخ دادن را به خود ندادند. (به احتمال زیاد پاسخ را نمی دانند!!!). در هر صورت پاسخ شما بنده را قانع ننمود و من را به واکاوی بیشتر واداشت. نهایتاً پاسخ را در دو مفهوم Markup و Margin یافتم. پس از درک موضوع، متوجه شدم رابطۀ پیچیده ای در کار نبوده و منطق بسیار ساده ای، اما سرنوشت ساز داشته. موفق باشید.

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   اگر منظور شما از فرمول محاسبه ضریب بالاسری، فرمولی است که مجموع درصدهای بالاسری را به مخرج کسر می برد باید اشاره کنم که اگر مستقیماً مجموع درصدهای بالاسری را در برآورد هزینه اجرای کار ضرب کنید، در هنگام دریافت صورت وضعیت تان به این علت که کسورات قراردادی هم به هزینه اجرای کار و هم به هزینه های بالاسری اعمال می گردد، عملاً دریافتی شما کمتر از هزینه اجرای کار خواهد شد.

 6. alireza گفته:

  سلام و ارادت
  در پروژه های معدنی هزینه بالا سری شامل چه مواردی می باشد
  لطفا اگه ممکنه فایل word رو برام ایمیل کنید.
  با تشکر از اطلاعات خوبتون

  • mojtabarezaee گفته:

   متاسفانه تجربه فعالیت در پروژه های معدنی را نداریم و قادر نیستیم اطلاعات دقیق و صحیحی درباره هزینه بالاسری در پروژه های معدنی در اختیارتان بگذاریم.

 7. ایمان گفته:

  سلام برا ثبت شرکت پیمانکاری
  کدام نوع شرکت بیشترین کار و سودهی دارد تقریبا
  پیمانکاری ساختمانی ،تاسیساتی یا…..
  شرکت های تازه ثبت شدع چند درصد احتمال شرکت در مناقصات و برنده شدن دارن
  چون بیشتر مناقصات شرکت اماتور تازه وارد نمیتونه ثبت نام کنه
  یا بقولن همش سابقه میخوان؟؟
  ممنون نکاتی رو بهم بگید

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   اولاً، برای فعالیت در هر حوزه کاری از جمله پیمانکاری، بدترین روش این است که به دنبال این باشید که کدام حوزه بیشترین سوددهی را دارد و بهترین روش این است که مشخص کنید در کدام حوزه قادر به رقابت و ارزش آفرینی برای کارفرما هستید و از مزیت رقابتی برخوردارید.
   ثانیاً، شرکت های کوچک قرار نیست در مناقصات بزرگ شرکت کنند. شما باید با پروژه های کوچک شروع کنید. پروژه های کوچک چون نمی توانند از نظر درآمد برای شرکت های مطرح (که بالاسری سنگینی دارند) توجیه پذیر باشند، برای شروع فعالیت شرکت های کوچک (که مدیر عامل آن بطور همزمان ممکن است مدیر پروژه و رییس کارگاه باشد) مناسب هستند.
   ثالثاً، من در حال حاضر با شرکت های کوچک پیمانکاری همکاری میکنم که اصلا رتبه بالایی ندارند و فقط گواهی پیمانکاری دارند و با این حال سالیانه چند ده میلیارد تومان پروژه می گیرند، پس امکان شروع کار برای شرکت های کوچک پیمانکاری هم وجود دارد.
   اگر برای تعیین دقیق حوزه کاری، ثبت شرکت پیمانکاری و تدوین صحیح اساسنامه شرکت نیز به مشاوره نیاز داشتید، می توانید با من تماس بگیرید.

 8. alibabaei گفته:

  سلام یه سوال داشتم تو جدول ۴ یه آیتم به اسم هزینه بالاسری داریم خواستم ببینم چطوری بدست میاد (فرمولش چیه ) برای چک کردن اینکه مبلغش درسته یا نه.

 9. mojtabarezaee گفته:

  با سلام
  اگر منظورتان هزینه های بالاسری عمومی دفتر مرکزی می باشد، شامل موارد زیر است:
  – حقوق پرسنل ثابت دفتر مرکزی (مالی، اداری، تدارکات، خدمات و …).
  – بیمه کارکنان دفتر مرکزی و بیمه بیکاری.
  – هزینه خودرو دفتر مرکزی.
  – اجاره محل دفتر.
  – نگهداری، تعمیرات و استهلاک لوازم دفتری.
  – هزینه تجهیزات و دستگاه های رایانه ای.
  – آب، برق، گاز، مخابرات، اینترنت و سایر قبوض.
  – هزینه پذیرایی و آبدارخانه.
  – هزینه کپی، پرینت و چاپ نقشه ها و گزارشات.
  – هزینه بازاریابی و تهیه اسناد مناقصه.
  – هزینه های متفرقه از جمله حقوقی و قضایی، عضویت در انجمن ها و مجامع تخصصی و …

 10. Reza گفته:

  با سلام و احترام
  ممنون بابت مطلب مهم و پرمحتوایی که گذاستین.
  میتونم خواهش کنم ازتون که فایل Word محاسبه هزینه های بالاسری پروژه و همچنین فایل مربوط به نحوه محاسبه خسارات پروژه را برای بنده ارسال بفرمائید‌.

  با تشکر

  رضا

 11. مهدی گل زاده گفته:

  با اهدای سلام و احترام
  بسیارمفید، عالی و جامع بود . لطفا فایل word این مقاله و مقاله ضریب بالاسری رو برام ایمیل میکنین .باید جندین بار بخونمش
  و اینکه یه مقاله درمورد نحوه قیمت دادن و شرکت در مناقصات و آشنایی باضرایب جزء فصل و ضرایب کل (مینوس و پلوس) میخام. هرچی میگردم چیزی پیدا نمیکنم که بخونم و بفهمم . ممنونم

 12. مهدی گل زاده گفته:

  با اهدای سلام و احترام
  بسیارمفید، عالی و جامع بود . لطفا فایل word این مقاله و مقاله ضریب بالاسری رو برام ایمیل میکنین .باید جندین بار بخونمش
  و اینکه یه مقاله درمورد نحوه قیمت دادن و شرکت در مناقصات و آشنایی باضرایب جزء فصل و ضرایب کل (مینوس و پلوس) میخام. هرچی میگردم چیزی پیدا نمیکنم که بخونم و بفهمم . ممنون و سپاس گزارم

 13. پیمان گفته:

  بسیار قابل تامل،مطالب کلی و در عین حال کامل،جذاب به خاطر مثال‌های قابل فهم،یادآوری مطلب‌های فرار از ذهن.
  ممنون و سپاسگزارم چنانچه فایلهای word مطالب برای اینجانب ارسال گردد.مسئولیت همه قراردادها و ترک تشریفاتها و ثبت مناقصات و بررسی کردن لایحه تاخیرات و حتی واگذاری پروژه‌های کمیسیون ماده ۲۷و نماینده کمیسیون پیمان دفتر فنی استانداری کرمانشاه ،با این حقیر می باشد.به دلیل فرصت و وقت قلیل ممنون میشوم با ارسال فایلهای wordیا excell مطالب صدرالاشاره اینجانب را راهنمایی داده و یاری رسانید.پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.