ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از نصب و راه اندازی ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه آسانسور باربر با مشخصات ذیل:

آسانسور مسافربر:

تعداد آسانسور: …….

ظرفیت آسانسور: …….

تعداد توقف: ……..

سرعت آسانسور:……

موتور گیربکس:……

 آسانسور باربر:

تعداد آسانسور:…….

ظرفیت آسانسور:…….

تعداد توقف:…….

سرعت آسانسور:…….

موتور گیربکس:…….

تبصره ۱: محل اجراي موضوع قرارداد واقع در ……… می باشد.

تبصره ۲: تامین مصالح و اجرای آهن کشی داخل چاهک آسانسور و کلیه عملیات آهنگری مربوطه بر عهده پیمانکار می باشد.

  ماده ۲- مبلغ قرارداد:

مبلغ اوليه قرارداد بصورت ناخالص ………. ريـال (به حروف ………. ریال) می باشد كه به شرح جدول پيوست برآورد گردیده است.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تبصره ۳: پیمانکار اقرار می نماید قيمت خود را با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي، شكل كار، محدودیت های اجرایی، بررسی دسترسی ها، ارتفاع زیاد، کار در شب، سختی کار و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند و همچنين هزينه هاي مربوط به تامین تجهیزات و وسایل اجرا و نهايتاً کلیه هزينه هاي اجراي عملیات موضوع قرارداد، ارائه نموده و به عبارت ديگر هيچگونه اضافه بهايي به قيمت های پيشنهادي پيمانكار تعلق نمي گيرد.

   ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت انجام عملیات موضوع قرارداد از تاريخ ابلاغ قرارداد، دریافت پیش پرداخت،  به مدت ۱۲۰ روز اعم از کاری و غیرکاری مي‌باشد. تاخير در پرداختها و يا در اثر موانع احتمالي كه ناشي از قصور پیمانکار نباشد، مدت را به همان ميزان افزايش خواهد داد.

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف: قرارداد حاضر

ب:  نقشه های کلی و اجرایی

ج: مشخصات فنی تکمیلی

د: دستور کارها، صورتجلسات و موافقتنامه ها و یا هر نوع سند دیگری که در مورد کارها، تغییر مشخصات و یا امور دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

د: مباحث مقررات ملی ساختمان ایران (مرتبط با موضوع قرارداد) و کلیه استانداردهای مرتبط با آسانسور

ه: چک لیست جهت تست و تحویل آسانسور پیشنهادی پیمانکار.

ماده ۵- تضمين اجراي تعهدات:

به منظور تضمين اجراي تعهدات، پیمانکار تضمینی بصورت چک و سفته، هر کدام معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد به نفع کارفرما ارائه مي‌دهد و در صورت عدم انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما تضمين فوق را ضبط خواهد نمود. اين تضمين پس از تحویل کلیه اقلام موضوع قرارداد، نصب و راه اندازی و اتمام دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی از طرف کارفرما به وی مسترد خواهد گردید.

ماده ۶- نظارت:

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پیمانکار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است با نماینده معرفي شده از طرف کارفرما خواهد بود که دستگاه نظارت نامیده می شود.

ماده ۷- تعديل آحاد بهاء:

به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه تعديل آحاد بهاء تعلق نمي‌گيرد.

ماده ۸- پیش پرداخت:

کارفرما موافقت دارد بنا به تقاضای پیمانکار معادل ……..% مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. پیمانکار موظف است در قبال پیش پرداخت، چک و سفته بانکی که هر کدام معادل مبلغ پیش پرداخت باشد را به کارفرما ارائه نماید که پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، سفته ها مسترد می گردد.

ماده ۹- کسورات:

الف- کسورات قانونی: …

ب- کسورات قراردادی: …

ماده ۱۰- نحوة‌ پرداخت:

پیمانکار مطابق مراحل ذيل اقدام به تنظيم صورت وضعيت نموده و پس از تاييد دستگاه نظارت و کارفرما و كسر كسورات متعلقه و نيز پرداخت قبلي، خالص صورت وضعيت ظرف مدت ….. روز از سوي كارفرما پرداخت خواهد گرديد. پرداخت ماليات قرارداد به دارايي بطور مستقيم توسط …… صورت می پذيرد.

مراحل بشرح ذيل مي باشد:

…..% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت مطابق با ماده ۸ قرارداد

…..% مبلغ قرارداد پس از آهن کشی

….. % مبلغ قرارداد پس از نصب ریلها و دربها

…..% مبلغ قرارداد پس از نصب کابین و سیم بکسل

…..% مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازی کامل

…..% مبلغ قرارداد پس از اخذ كليه تائيديه ها از اداره استاندارد و ارائه به كارفرما و همچنین تحویل موقت کار و ارائه مفاصاحساب بیمه.(پرداخت صورت وضعیت قطعی و آزاد سازی سپرده بیمه منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد)

تبصره ۴: پیمانکار متعهد به رعایت کلیه قوانین جاری حاکم بر این قرارداد بوده و ملزم است هرگونه مالیات، عوارض و یا حقوق سازمان تامین اجتماعی که به این قرارداد تعلق می گیرد ، پرداخت نموده و تایید می نماید که هزینه های فوق را در پیشنهاد قیمت خود محاسبه و منظور نموده است.

ماده ۱۱- تغييرات:

در صورتيكه بعد از انعقاد قرارداد و در حين اجراي كار تغييراتي در مقدار هريك از اقلام موضوع قرارداد رخ دهد پیمانکار مكلف به انجام كار با همان نرخ‌هاي قرارداد خواهد بود. مبلغ مربوط به افزايش در اثر تغييرات ياد شده، نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه قرارداد تجاوز نمايد. در صورتيكه کارفرما آيتمهايي را به پیمانکار ابلاغ نمايد كه قیمتی برای آنها در قرارداد پيش بيني نشده باشد قيمت اين موارد با توافق طرفين تعيين خواهد شد.

ماده ۱۲- تأخيرات:

به ازاي هر روز تأخير غير مجاز پیمانکار در انجام تعهداتش، طبق تشخيص کارفرما مبلغي معادل ۰٫۲ درصد مبلغ اولیه پیمان از صورت حساب قطعي پیمانکار کسر مي گردد.

ماده ۱۳- تعهدات  پیمانکار:

 • پیمانکار متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر و مطابق با ماده ۳ قرارداد و براساس دستورات دستگاه نظارت و کارفرما به انجام رساند.
 • با توجه به آن که عملیات اجرا بر عهده پیمانکار می باشد، لذا هرگونه عیب و نقص در اقلام کارفرمای شده بعهده پیمانکار خواهد بود.
 • پیمانکار تاييد مي نمايد از چگونگي مفاد قرارداد و كيفيت مواد مورد نياز قرارداد فيمابين آگاهي كامل داشته و تاييد مي نمايد كليه مدارك و نقشه هاي موضوع قرارداد را كاملا مطالعه نموده و از مفاد آن كلا و جزاً اطلاع حاصل كرده است ومتعهد مي گردد كه كالاي مورد قرارداد را نو ، غير مستعمل و اصلي و طبق مدارك اين قرارداد با استفاده از مواد و لوازمي كه داراي كيفيت مطلوب و مطابق با ماركهاي اعلام شده  طبق اسناد قرارداد كه به تاييد خريدار رسيده است و با استفاده از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز تهيه نمايد.
 • پیمانکار مسئولیت حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات فنی و دستورات دستگاه نظارت و کارفرما بر عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت صورت می گیرد به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
 • هرگاه پیمانکار نسبت به صحت دستورات کتبی دستگاه نظارت ایرادی داشته باشد، باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند و در صورتی که دستگاه نظارت یا کارفرما، دستورات را تایید کرده و کتباً از پیمانکار خواستار شوند، موظف است آن ها را بر همان اساس انجام دهد.
 • پیمانکار ابزار و وسایل مورد نیاز اجرای کار را تامین می کند.
 • ساخت، استقرار و جابجایی چهارپایه متحرک، داربست و تخته زیرپایی بر عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کنترل تخته های زیرپایی و داربست و چهارپایه به لحظ استحکام بعهده پیمانکار است. تامین مصالح مربوط به این ردیف برعهده کارفرما خواهد بود.
 • پیمانکار کلیه تمهیدات لازم جهت ایمنی کار را فراهم می نماید و مسئول حفظ جان و سلامت افرادی است که از طرف وی به کار گمارده می شوند. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی که برای افراد پیمانکار رخ دهد ندارد و در صورت بروز خسارات جانی و مالی ناشی از هرگونه حوادث و یا عدم رعایت موارد ایمنی، پیمانکار مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد. کلیه پرسنل پیمانکار باید دارای کلاه ایمنی، کفش ایمنی، کمربند و لباس کار باشند. بدیهی است در صورت رعایت موارد مذکور، از تردد افراد در کارگاه جلوگیری می گردد.
 • پیمانکار در قبال ادعای احتمالی پرسنل و کارکنان خود مسئول و در هر حال پاسخگو خواهد بود.
 • پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق تامین کنندگان و پرسنل خود می باشد و در صورت قصور پیمانکار، کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت حقوق هر یک از آن ها نظارت نماید. در هر حال در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حقوق پرسنل خود، کارفرما محق خواهد بود راساً نسبت به پرداخت حقوق آن ها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را بعلاوه ۱۵% از مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نماید.
 • پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را نزد یکی از شرکت های معتبر، بیمه حوادث نموده و مستندات آن را به کارفرما تحویل نماید. بدیهی است هزینه های مربوط به این بند بر عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار متعهد می گردد از نیروهای انسانی ایرانی با سن بالای ۱۸ سال در کارگاه استفاده نماید.
 • هر یک از ابزار و تجهیزات پیمانکار باید هنگام ورود به کارگاه با حضور انباردار ثبت شود و در غیر این صورت امکان خروج آن از کارگاه وجود نخواهد داشت.
 • پیمانکار متعهد است جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و حفاظت فردی را رعایت نموده و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات مذکور متوجه کارفرما نخواهد شد.
 • پیمانکار متعهد است هزینه های اسکان، ایاب ذهاب، غذا ، حقوق و مزایا و و سایر هزینه های مربوط به کارکنان خود را تامین و پرداخت نماید.
 • پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد جهت حفظ و حراست از اموال خود، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
 • نماینده اجرایی پیمانکار می بایست در روزهای کاری در کارگاه حضور یافته و کارها را به نحوی سرپرستی نماید تا در کیفیت و سرعت اجرای عملیات خللی وارد نیاید.
 • پیمانکار موظف است ابزار و وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز را متناسب با حجم کار و زمان بندی پروژه، به نحوی در محل کارگاه تامین و تجهیز نماید که مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما قرار گیرد.
 • پیمانکار موظف است از نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت فنی جهت انجام کارها استفاده نماید و در صورتیکه دستگاه نظارت و یا کارفرما هر یک از کارکنان پیمانکار را فاقد صلاحیت بداند، پیمانکار باید آن فرد را با افراد ذیصلاح جایگزین نماید.
 • پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد.
 • در صورتی که هر یک از کارکنان پیمانکار موجب وارد آوردن خسارت به اموال کارفرما شوند، پیمانکار مسئول و جبران کننده خسارت خواهد بود.
 • پیمانکار موظف است خود را با قوانین و مقررات داخلی کارگاه و سایر گروه های کاری دیگر هماهنگ نماید.
 • پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و از این بابت هیچگونه پرداخت هزینه یا مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.
 • پیمانکار موظف است دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری را در سه نسخه به کارفرما تحویل نماید.
 • پیمانکار موظف است کلیه نقشه های آهن کشی، فونداسیون ریل ها و سایر عملیات آهنگری و نیز دال بتنی اتاق آسانسور را حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد و پس از تایید کارفرما نسبت به تامین مصالح و نصب آهن کشی داخل چاهک آسانسور و اجرای ریل ها و سایر عملیات آهنگری اقدام نماید.
 • کلیه هماهنگی های لازم با اداره استاندارد و اخذ کلیه تاییدیه های لازم بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۱۴- تعهدات کارفرما:

 • کارفرما متعهد به پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۱۰ در زمانهاي تعيين شده مي باشد و در صورت عدم پرداخت، مدت تاخير به زمان قرارداد مندرج در ماده ۳ اضافه خواهد شد.
 • تحویل برق مورد نیاز جهت راه اندازی آسانسور، تعبیه روشنایی و کلیه کارهای بنائی چاله آسانسور بعهده کارفرما می باشد.
 • کارفرما یک اتاق جهت انبار مصالح و تجهیزات به پیمانکار تحویل می نماید. بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح و تجهیزات بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۵- دوره تضمین:

حسن انجام عمليات موضوع قرارداد براي مدت ۲۴ ماه پس از زمان تحویل یا  ۱۸ ماه پس از نصب و راه اندازی  هر کدام زودتر اتفاق افتد از طرف پیمانکار تضمين مي گردد. اگر در دورة تضمين اشكالي در آسانسورها مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در قرارداد و به عبارت ديگر ناشي از خطاي پیمانکار باشد، خريدار مكلف است آن معايب را كتباً به پیمانکار ابلاغ نمايد و پیمانکار بايد بلا فاصله ، شروع به رفع معايب كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي خريدار معين مي شود رفع نمايد. در غير اين صورت خريدار حق دارد معايب ياد شده را راساً  و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آنرا به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمين پیمانکار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پیمانکار نزد خريدار دارد برداشت نمايد. (گارانتی مشروط به عقد قرارداد سرویس و نگهداری با پیمانکار خواهد بود)

ماده ۱۶- تحویل موقت و قطعی:

پس از پايان عمليات نصب و راه اندازی ، کارفرما و دستگاه نظارت نسبت به انجام تشريفات تحويل موقت و بازديد از كارهاي انجام شده اقدام مي نمايند و در صورتيكه نواقص و معايبي را در كار مشاهده نمايد؛ اين موارد را كتباً به اطلاع پیمانکار مي رساند و با توافق پیمانکار مدت زماني را براي رفع معايب و نواقص معين مي كند.

پیمانکار موظف است ظرف مدت تعيين شده نسبت به برطرف كردن معايب و نواقص به هزينه خود اقدام و از کارفرما تقاضاي بازديد مجدد نمايد. در صورت تائيد کارفرما، تاريخ صورتجلسه رفع معایب و نواقص در سايت كه پس از تحقق موضوع فوق تنظيم مي گردد، به عنوان تاريخ تحويل موقت و شروع دورة تضمين ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

در پايان دوره تضمين، کارفرما پس از بازديد از كار، چنانچه معايبي مشاهده نشود، تحويل قطعي خواهد گرفت و صورتجلسه تحويل قطعي تنظيم و پس از امضاء و تصويب، آن را به پیمانکار ابلاغ مي نمايد.

ماده ۱۷- حل اختلاف:

در صورتيكه اختلافاتي مابين پيمانکار و كارفرما پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد حاضر باشد، طرفين سعي خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره دوستانه و با حضور يك كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل نمايند و در صورتيكه از اين طريق توافق حاصل نگردد، موضوع از طريق مراجع قانوني حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۸- حوادث قهري:

اگر به عللي خارج از حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد، انجام تمام يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد امكان پذير نباشد، ماداميكه حالت مذكور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متأثر از حوادث قهري مي باشد تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نمي شود. در صورت بروز حوادث فوق طرفين مي توانند با توافق يكديگر به تناسب به مدت قرارداد افزوده و يا آن را خاتمه دهند و در صورت خاتمه قرارداد به علل فوق، هيج يك از طرفين حق هيچگونه ادعائي (منجمله مطالبه خسارت) نخواهند داشت.

ماده ۱۹- فسخ قرارداد:

در صورتيكه پیمانکار به تعهدات خود طبق اين قرارداد عمل ننمايد و تأخيرات غيرموجه بيش از ۳۰ درصد مدت قرارداد داشته باشد. خريدار حق دارد به صلاحدید خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

اين قرارداد در ۱۹  ماده ۴ تبصره و در ۳ نسخه تنظيم گرديد كه يك نسخه نزد پیمانکار و بقيه نزد کارفرما است و هر يك حكم واحد دارند.

 

          مهر و امضاء کارفرما:                                  مهر و امضاء پیمانکار:

خدمات دفتر فنی پروژه

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

11 دیدگاه برای “نمونه قرارداد نصب آسانسور

 1. یاسر گفته:

  با سلام واحترام ممنون بابت تهیه متن قرارداد لطفا به صورت pdf قرار دهید ودر صورت امکان به ایمیل بنده ارسالدنمایید.🙏⚘

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.