طراحی داخلی ساختمان همواره از موضوعات مهم حین و پس از ساخت می باشد که با توجه به اعمال سلایق پیمانکار در طراحی و نوع متریال قابل استفاده در اجرا و اظهار نظرات مختلف کارفرما در مراحل ساخت، میتواند محل اختلاف باشد. بنابراین توجه به تمامی آیتم های ممکن و تهیه و بروز بودن اسناد و مدارک در قرارداد طراحی داخلی ساختمان به پیشبرد اهداف کارفرما و گروه طراحی داخلی کمک شایانی خواهد نمود.

در این مطلب از سری مطالب مدیریت قراردادها و  معرفی انواع قراردادهای حوزه ساخت و ساز، قصد داریم به نمونه قرارداد طراحی داخلی ساختمان به همراه ۵ پیوست تکمیلی بپردازیم. با ما همراه باشید.

 

نمونه قرارداد طراحی داخلی ساختمان

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع مادة ۲ آن كه مجموعه‌اي غير قابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده میشود، بين شرکت ………  كه از اين پس ” كارفرما “ ناميده میشود ، از يك سو و شرکت …….  که از اين پس ”مهندس مشاور “ ناميده میشود از سوي ديگر، طبق مقرارت و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره براي طراحي معماری داخلی و نظارت عالیه ساختمان ……… واقع در ………  به شرح زیر:

الف : مرحله اول معماری داخلی (ارائه طرح اوليه )

ب : تهیه نقشه های اجرایی معماری داخلی

ج : نظارت عالیه اجرای معماری داخلی

كه شرح آن در پيوست ۱ تعيين شده است.

ماده ۲ : اسناد و مدارك قرارداد

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

۲ ـ ۱ ـ موافقتنامه حاضر.

۲ ـ ۲ ـ شرايط عمومي.

۲ ـ ۳ ـ پيوست ها.

ـ  پيوست ۱ : شرح موضوع قرارداد.

ـ پيوست ۲ : شرح خدمات.

ـ پيوست ۳ : حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوة پرداخت آن.

ـ پيوست ۴ : برنامه زماني كلي.

ـ پيوست ۵ : شرايط خصوصي.

۲ ـ ۴ ـ اسناد تكميلي كه حين انحام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده يا بين دو طرف قرارداد، مبادله مي‌شود.

۲ ـ ۵ ـ مدارك و گزارشهاي مصوب.

ماده ۳ : مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده ۲ شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي ( پيوست ۴ )، به شرح زير است:

الف ) تهيه طرح مرحله اول و دوم معماری داخلی بمدت دو ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ب ) نظارت عالیه بمدت شش ماه.

مدت هاي ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع مادة ۱۹ شرايط عمومي خواهد بود.

ماده ۴ : حق‌الزحمه

۴ـ۱ـ برآورد مبالغ حق‌الزحمة قسمتها و مراحل مختلف خدمات به شرح زير است:

الف ) حق‌الزحمه اولیه تهيه طرح مرحله اول و دوم معماری داخلی ……… ريال.

ب ) حق‌الزحمه نظارت عالیه هر نفر جلسه ………. ريال.

۴ـ۲ـ نحوه تعيين و روش پرداخت حق‌الزحمه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق‌الزحمه، در پيوست ۳ درج شده است.

ماده ۵ : تعهدات دو طرف قرارداد

۵ ـ ۱ ـ مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

۵ ـ ۲ ـ كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد مي‌شود كه در ازاي انجام خدمات  موضوع قرارداد ، حق‌الزحمة مربوطه  را  طبق  اسناد و مدارك قرارداد ، به مهندس مشاور پرداخت كند.

ماده ۶ : نشاني

نشاني كارفرما : نشانی کارفرما.

نشاني مهندس مشاور : نشانی مهندس مشاور.

هرگاه  يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده (۱۵) روز قبل از تاريخ  تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد.

ماده ۷ : شمار نسخه‌هاي قرارداد

اين قرارداد در ۵ نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده ، يك نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و  همه نسخه‌هاي آن ، اعتبار يكسان دارند.

قرارداد طراحی داخلی ساختمان

پيوست شماره ۱: شرح موضوع قرارداد

الف-  انجام طراحي معماری داخلی ساختمان …….. در دو بخش، مرحله اول (ارائه طرح اوليه) و مرحله دوم (تهيه طرح و نقشه‌هاي اجرائي) که در زميني به مساحت حدود -/۶۵۰ مترمربع با زيربنائي حدود-/۳۰۰۰ مترمربع در۷ طبقه{۲ طبقه زير زمين (پاركينگ ، تأسیسات ، انباريها) ، طبقه همکف ( لابی و اداری) ، ۴ طبقه اداری}

ب- نظارت عالیه بر اجرای معماری داخلی بصورت حدودی ماهیانه چهار جلسه (تعداد نفرات با توجه به تخصص و نیاز با درخواست کارفرما)

پيوست شماره ۲: شرح خدمات

الف – معماری داخلی

– ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:

 • کانسپت طرح معماری داخلی
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ارائه کانسپت طرح.
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ارائه سه بعدی از کانسپت طرح.
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ارائه جزئیات کانسپت طرح.
 • ﻃﺮاﺣﯽ تفصیلی
  • ﻃﺮاﺣﯽ و آراﯾﺶ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ.
  • ﺗﻬﯿﻪ نقشه و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻼن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ با مقیاس ۱:۵۰٫
  • ﻃﺮاﺣﯽ و تهیه نقشه با مقیاس ۱:۵۰ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ.
  • ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ.
  • ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﮐﻒ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ.
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه درﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﺎزك ﮐﺎري مربوط به کلیه فضاها).
  • ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻻزم از ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺻﻠﯽ فاز ۱٫
  • اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه، ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ .
 • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
  • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ دﯾﻮارﻫﺎ.
  • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ
  • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻒ ﻫﺎ.
  • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب درها.
  • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ.
  • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ.
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ و …
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ.
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ.
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺒﻞ، ﻓﺮش، ﻣﻮﮐﺖ و … .
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ و … .
  • ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح و ﺗﻢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي.
 • ﻃﺮاﺣﯽ سه بعدی ﻧﻮرﭘﺮدازي شامل موارد ذیل
  • ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ.
  • ﻧﻮرﭘﺮدازي و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻋﻤﻮﻣﯽ.
  • طراحی و تهیه نقشه ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎي ورودي ، ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ و ﻏﯿﺮه.
  • ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ.
  • ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻋﻼﺋﻢ.
  • ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﻓﺮﺳﮑﻬﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ.
 • ﻃﺮاﺣﯽ گرافیکی محیطی پروژه
  • مطالعه مسیریابی و جانمایی علائم.
  • طراحی تابلو ورودی ساختمان.
  • طراحی سیستم یکپارچه علائم عمومی مجموعه مانند: معرفی فضاها، کاربریها ، سرویسها ، ساعات بهره برداری و… .

– ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:

 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
  • ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ و ارائه نقشه های لازم با مقیاس ۱:۲۵٫
  • ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﻫﺮ ﻓﻀﺎ .
  • ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺘﯿﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻒ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﻀﺎ .
  • ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺟﺪول ﻧﺎزك ﮐﺎري ﻣﻌﻤﺎري در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ .
  • ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ، ﮐﻤﺪﻫﺎ .
  • تهیه جزئیات ۳ بعدی اتصالات در صورت نیاز.
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد .
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺒﻞ، ﻓﺮش، ﻣﻮﮐﺖ و … .
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺰاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از دﺳﺘﮕﯿﺮه و …… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد .
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﻧﮓ و ﺗﻢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
  • ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎ با ارائه نقشه و جزئیات لازم .
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ، ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ، ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه .
  • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﯿﺮآﻻت ، ﻟﻮازم ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ .
  • ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ.
 • ارائه مشاوره به کارفرما برای تهیه خواسته های کارفرما در خصوص فضاهایی که کارفرما قصد برونسپاری آن را بصورت طرح و ساخت دارد (مانند سالن جلسات)، بگونه ای که هماهنگی و انطباق با طرحهای معماری داخلی ساختمانها را داشته باشد.

 ب-نظارت عالیه

اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا

 • ﮐﻨﺘﺮل ﭼﮑﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ و دﯾﺘﯿﻠﻬﺎ.
 • اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﺎرﻫﺎي نما ، ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮوژه.
 • رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه، ﻣﻌﻤﺎري، ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ.
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط.
 • ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ در صورت نیاز.

پيوست شماره ۳: حق‌الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت

الف : حق‌الزحمه ـ حق‌الزحمه خدمات مراحل اول و دوم معماری داخلی بر اساس درصد پیشرفت و نظارت عالیه بر اساس هر نفر جلسه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب : نحوه محاسبه مبلغ اولیه حق الزحمه

۱ـ۱) حق‌الزحمه اولیه خدمات مرحله اول و دوم معماری داخلی ، به مبلغ ………. ريال.

۱ـ۲) حق‌الزحمه اولیه خدمات نظارت عالیه به ازای هر نفر جلسه ، به مبلغ ……. ريال.

ج : نحوة پرداخت حق‌الزحمه ( موضوع ماده ۱۶ شرايط عمومي قرارداد)

۱- نحوة پرداخت حق‌الزحمه خدمات مرحله اول و دوم معماری داخلی به شرح زير تعيين مي‌گردد :

۱ـ۱) پيش پرداخت در زمان ابلاغ اين مرحله طبق ماده ۱۷ شرايط عمومي قرارداد ۲۰% حق‌الزحمه

۱ـ۲) اقساط حق‌الزحمه

۱ـ۲ـ۱ ) پس از انجام خدمات مرحله اول بخش الف پیوست ۲ قرارداد ۴۵ % حق‌الزحمه اوليه.

۱ـ۲ـ۲ ) پس از انجام خدمات مرحله دوم بخش الف پیوست ۲ قرارداد ۴۰%  حق‌الزحمه اوليه.

۱ـ۲ـ۳ ) پس از تصويب طرح بر اساس صورتحساب نهایي ۱۵%  حق‌الزحمه اوليه.

۲ـ نحوه پرداخت حق‌الزحمه خدمات نظارت عالیه بشرح زير تعيين مي‌گردد :

صورت وضعیت ماهیانه بر اساس جلسات برگزار شده در کارگاه و دفتر مرکزی.

پيوست شماره ۴: برنامه زماني كلی

الف- مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل اول و دوم معماری داخلی موضوع قرارداد ، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد است ، مجموعاً دو ماه است.

ب- مدت انجام خدمات نظارت عالیه اجرای نما و معماری داخلی موضوع قرارداد، شش ماه است.

پيوست شماره ۵: شرايط خصوصي

۱- كسورات قانوني موضوع ماده ۲۵ شرايط عمومي پيمان كه از هر يك از پرداختهاي رديفهاي (۱ـ۱) و (۱ـ۲) وبند “ج” پيوست شماره ۳ كسر مي‌‌گردد و نحوة استهلاك پيش‌پرداخت و استرداد كسورات حسن انجام كار بشرح زير مي‌باشد :

۱ـ۱) ۶/۳%  بابت بيمه تامين اجتماعي(سهم مشاور)، كه مابه‌التفاوت حق بيمه تاسقف حق بیمه متعلقه طرح­های غیر عمرانی بعهدة كارفرما مي‌باشد . بديهي است پيگير‌ي‌هاي مربوط به اخذ مفاصا حساب بعهده مهندس مشاور میباشد .

تبصره ۱ : لیست بیمه کارکنان مهندس مشاور در هر ماه، در مهلت مقرر، توسط مشاور همراه با مدارک مورد نیاز جهت کارفرما ارسال تا مبلغ حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ، از محل سهم مهندس مشاور و عندالاقتضاء سهم کارفرما در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد . بدیهی است پرداخت مابه التفاوت بیمه طرح عمرانی و غیر عمرانی قرارداد با مصالح بعهده کارفرما می باشد.

۱ـ۲) ۲۰% بابت استهلاك پيش پرداخت خدمات مراحل اول و دوم تا استهلاك كامل پيش پرداخت.

۱ـ۳) ۱۰% بابت حسن انجام کار ، مطابق بند ۱ ماده ۱۴ شرايط عمومي پيمان كه اين مبالغ با توجه به بند ۳ ماده ۱۴ و بندهاي ۴ و ۵ ماده ۱۸ شرايط عمومي قرارداد به مهندس مشاور مسترد مي‌گردد.

۴-۱) هزینه مالیات بر ارزش افزوده ، در صورت ارائه گواهی ثبت نام معتبر و فرم تکمیل شده مربوط به مالیات ارزش افزوده به همراه هر صورتحساب ، به عهده کارفرما میباشد و در وجه مشاور پرداخت میگردد.

تبصره ۲ : نامه درخواست ارائه مفاصا حساب بيمه از سازمان مربوطه توسط كارفرما تهيه و توسط مشاور پيگيري مي شود.

دانلود فایل word  و pdf نمونه قرارداد طراحی معماری داخلی ساختمان

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
دعاوی کاهش راندمان کار در پروژه

علل بروز کاهش راندمان در پروژه های عمرانی: در بسیاری از پروژه های عمرانی ملی[...]

ادامه
اثرات دستورکار و قیمت جدید در پروژه ها

دستورکار و قیمت جدید: در قراردادهای متداول طراحی-مناقصه-اجرا (DBB) در پروژه های عمرانی این فرض[...]

ادامه
قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترموود

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۳ که با موضوع قرارداد تهیه[...]

ادامه
ادعای پیمانکاران در قراردادهای بین المللی

دلایل اصلی ادعای پیمانکاران (claim): در پژوهش های انجام شده در خصوص دلایل ادعای پیمانکاران[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.