نمونه قرارداد کف سابی بتن برای پوشش اپوکسی

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از اجرای عملیات کف سابی کف های بتنی زیرزمین های ۱- الی ۳- و آماده سازی جهت اجرای اپوکسی به شرح جدول پیوست. تبصره ۱: محل اجراي موضوع قرارداد واقع در ………. می باشد.   ماده ۲- مبلغ قرارداد: مبلغ اوليه قرارداد ………. ريـال ادامه مطلب…

بررسی خودکار ایمنی پروژه با مدلسازی اطلاعات ساختمان – BIM

ایمنی ساخت و ساز، در تمامی کشورها مسئله ای ملی و جهانی محسوب می شود. این مقاله با به کارگیری یک ابزار کنترل کننده خودکار قوانین ایمنی در مدل های اطلاعات ساختمان (BIM) در حل این مسئله مشارکت می کند. در این مقاله الگوریتم هایی که بتوانند به صورت خودکار، ادامه مطلب…

ایمنی برق ساختمان با سیستم ارتینگ

در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري، ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﺑﺮق ﺳﻴﺎر ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل زدﮔﻲ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺎراﻧﻲ. ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ایمنی باید نسبت به مبحث ایمنی برق ادامه مطلب…

نمونه قرارداد نصب آسانسور

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از نصب و راه اندازی ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه آسانسور باربر با مشخصات ذیل: آسانسور مسافربر: تعداد آسانسور: ……. ظرفیت آسانسور: ……. تعداد توقف: …….. سرعت آسانسور:…… موتور گیربکس:……  آسانسور باربر: تعداد آسانسور:……. ظرفیت آسانسور:……. تعداد توقف:……. سرعت آسانسور:……. موتور گیربکس:……. ادامه مطلب…

روش های طراحی تجهیز کارگاه

فضای موجود در کارگاه های ساختمانی به عنوان یک منبع ارزشمند در نظر گرفته می شود که هزینه جابجایی سایر منابع مصرفی در پروژه، متناسب با چینش آن قابل کاهش یا افزایش خواهد بود. لذا طراحی سایت کارگاهی و چینش تاسیسات موقتی تجهیز کارگاه از سه دهه پیش با الهام ادامه مطلب…

تعیین مسیرهای تردد در کارگاه های ساختمانی

در پروژه های ساخت، منابع باید دائماً در کارگاه از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا شوند تا ملزومات فعالیت های مختلف را تامین کنند. برنامه ریزی نحوه جابجایی منابع بخش مهمی از تدارکات کارگاهی بوده و برای برنامه ریزی تجهیز کارگاه و برنامه ریزی ایمنی ضروری می باشد. اما ادامه مطلب…

قرارگیری افراد در معرض ریسک تصادف در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

نمونه قرارداد لوله کشی گاز ساختمان

قرارداد لوله کشی گاز پروژه …….. این قرارداد فیمابین آقای ………. به کد ملی ……. به نشانی ……….. به تلفن ………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………  به کد ملی ……… به نشانی …….. به تلفن …….. از طرف دیگر که پیمانکار ادامه مطلب…