ﭘﺮوژه را ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد: “پروژه تلاشی منحصر به فرد در زمانی محدود است که اهداف تعریف شده ای را با استفاده از منابع متنوع یا در چارچوب مجموعه ای از الزامات برآورده می کند”. همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که پروژه ها در ماهیت خود دارای ریسک هستند و پروژه ای با ریسک صفر وجود ندارد. سوال این است که چه چیزی پروژه را ریسک‌دار می‌کند؟

برخی ویژگی ها در ساختار پروژه ها وجود دارند که پروژه ها را به طور طبیعی ریسک‌دار می‌کنند، برخی از این ویژگی ها به شرح زیر هستند:

_ منحصر به فرد بودن : شامل تعدادی از عناصر و اجزای موجود در پروژه که پیش تر انجام نپذیرفته است.

_ اقلام تحویلی پروژه : محصول یا خدماتی که یک پروژه باید تولید کند تا منافع و اهدافی که از اجرای آن انتظار می رود، بدست آید. این اقلام در هر پروژه از ویژگی های متفاوتی برخوردارند.

_ فرضیه ها: فرض هایی پیرامون جنبه های مختلف پروژه و محیط آن که یا به صورت تصریح شده و یا تلویحی در ذهن دست اندرکاران پروژه وجود دارد و می تواند مبنای تصمیم گیری و تعریف مشخصات پروژه باشد. این موارد ، در عمل می توانند صحیح نبوده و غیرواقع بینانه باشند.

_ اﻫﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت : ﻣﻐﺎﻳﺮت و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻀﺎد در ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن رﻳﺴﻚ می ﺷﻮد .

_ ذي ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوژه : ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها، ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎنه و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ذي ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، نیروهای مولد تغییر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

_ ﻣﺤﻴﻂ: ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوژه در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﭘﺮوژه و ﻣﺤﻴﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن آن، ﺣﺘـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ واﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و معمولا ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﻣﻨﺸﺄ بخش مهمی از ریسک ﻫﺎﺳﺖ .

منبع : کتاب مدیریت ریسک در پروژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *