ﭘﺮوژه را ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد: “پروژه تلاشی منحصر به فرد در زمانی محدود است که اهداف تعریف شده ای را با استفاده از منابع متنوع یا در چارچوب مجموعه ای از الزامات برآورده می کند”. همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که پروژه ها در ماهیت خود دارای ریسک هستند و پروژه ای با ریسک صفر وجود ندارد. سوال این است که چه چیزی پروژه را ریسک‌دار می‌کند؟

برخی ویژگی ها در ساختار پروژه ها وجود دارند که پروژه ها را به طور طبیعی ریسک‌دار می‌کنند، برخی از این ویژگی ها به شرح زیر هستند:

_ منحصر به فرد بودن : شامل تعدادی از عناصر و اجزای موجود در پروژه که پیش تر انجام نپذیرفته است.

_ اقلام تحویلی پروژه : محصول یا خدماتی که یک پروژه باید تولید کند تا منافع و اهدافی که از اجرای آن انتظار می رود، بدست آید. این اقلام در هر پروژه از ویژگی های متفاوتی برخوردارند.

_ فرضیه ها: فرض هایی پیرامون جنبه های مختلف پروژه و محیط آن که یا به صورت تصریح شده و یا تلویحی در ذهن دست اندرکاران پروژه وجود دارد و می تواند مبنای تصمیم گیری و تعریف مشخصات پروژه باشد. این موارد ، در عمل می توانند صحیح نبوده و غیرواقع بینانه باشند.

_ اﻫﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت : ﻣﻐﺎﻳﺮت و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻀﺎد در ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن رﻳﺴﻚ می ﺷﻮد .

_ ذي ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوژه : ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها، ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎنه و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ذي ﻧﻔﻌﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، نیروهای مولد تغییر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

_ ﻣﺤﻴﻂ: ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوژه در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﭘﺮوژه و ﻣﺤﻴﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن آن، ﺣﺘـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ واﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و معمولا ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﻣﻨﺸﺄ بخش مهمی از ریسک ﻫﺎﺳﺖ .

منبع : کتاب مدیریت ریسک در پروژه ها

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.