ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از اجرای عملیات کف سابی کف های بتنی زیرزمین های ۱- الی ۳- و آماده سازی جهت اجرای اپوکسی به شرح جدول پیوست.

تبصره ۱: محل اجراي موضوع قرارداد واقع در ………. می باشد.

  ماده ۲- مبلغ قرارداد:

مبلغ اوليه قرارداد ………. ريـال (به حروف ………………………………………………….. ریال) می باشد كه براساس قيمتهاي واحد پيشنهادي پيمانكار براي انجام عمليات موضوع قرارداد و به شرح جدول پيوست برآورد گردیده است.

تبصره ۲: پيمانكار اقرار می نماید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نموده و قيمت خود را با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي، شكل كار، محدودیت های اجرایی، بررسی دسترسی ها، ارتفاع زیاد، کار در شب، سختی کار و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند و همچنين هزينه هاي مربوط به تامین تجهیزات و وسایل اجرا و نهايتاً کلیه هزينه هاي اجراي عملیات موضوع قرارداد، براساس قراردادهاي دستمزدی ارائه نموده و به عبارت ديگر علاوه بر موارد فوق هيچگونه اضافه بهايي به قيمت های پيشنهادي پيمانكار تعلق نمي گيرد.

تبصره ۳: پیمانکار اقرار می نماید که محل کارگاه و اجرای عملیات موضوع قرارداد را رویت نموده و از شرایط حاکم بر پروژه آگاهی کامل دارد و در نتیجه حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید.

تبصره ۴: پيمانکار اقرار می نماید که قبل از ارائه پيشنهاد قيمت تمامی نقشه ها و جزئيات اجرايي را به طور کامل مطالعه نموده و قیمت خود را با در نظر گرفتن کلیه مشخصات فنی ذکر شده در نقشه ها ارائه نموده است. بنابراين ضمن اينکه هيچگونه ادعايي مبني بر عدم اطلاع از دیتیل ها و جزئیات نقشه ها پذيرفته نخواهد شد، مبلغي نيز اضافه بر رقم پيشنهادي پرداخت نخواهد گرديد.

تبصره ۵: کلیه هزینه های مربوط به حمل مصالح از محل دپو و انبار سایت به محل مصرف در هر نقطه و طبقه از ساختمان در قیمتها پیش بینی شده و از این بابت مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.                                           

تبصره ۶: با توجه به شرایط پروژه انجام کار ممکن است به صورت پیوسته امکان پذیر نباشد و در همین راستا پیمانکار اقرار می نماید قیمت خود را با در نظر گرفتن منقطع بودن و عدم پیوستگی کار ارائه نموده و از این بابت مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

   ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت اولیه انجام عملیات موضوع قرارداد از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت ۴۵ روز اعم از کاری و غیرکاری مي‌باشد. پيمانكار موظف است كليه عمليات موضوع قرارداد را در مدت فوق انجام داده و از كارفرما تقاضاي تحويل کار نمايد. تاخير در پرداختها و يا در اثر موانع احتمالي كه ناشي از قصور پيمانكار نباشد، مدت را به همان ميزان افزايش خواهد داد.

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف: قرارداد حاضر

ب:  نقشه های کلی و اجرایی

ج: دستور کارها، صورتجلسات و موافقتنامه ها و یا هر نوع سند دیگری که در مورد کارها، تغییر مشخصات و یا امور دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

د: مباحث مقررات ملی ساختمان ایران (مرتبط با موضوع قرارداد)

ماده ۵- تضمين اجراي تعهدات:

به منظور تضمين اجراي تعهدات، پيمانكار تضمینی بصورت سفته معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد به نفع كارفرما ارائه مي‌دهد و در صورت عدم انجام تعهدات پيمانكار، كارفرما تضمين فوق را ضبط خواهد نمود. اين تضمين پس از اجراي كامل و تحویل موقت عملیات موضوع قرارداد و تایيد كارفرما مبني بر انجام كليه تعهدات و رفع معايب و نواقص توسط پيمانكار، از طرف كارفرما به وي مسترد خواهد شد.

ماده ۶- نظارت:

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است با نماینده معرفي شده از طرف كارفرما خواهد بود که دستگاه نظارت نامیده می شود. پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات دستگاه نظارت، اجرا نمايد و در نهایت به کارفرما برساند.

ماده ۷- تعديل آحاد بهاء:

به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه تعديل آحاد بهاء تعلق نمي‌گيرد.

ماده ۸- پیش پرداخت:

این قرارداد با توجه به دستمزدی بودن فاقد پیش پرداخت می باشد.

ماده ۹- کسورات:

الف- کسورات قانونی: با توجه به اینکه این قرارداد فاقد بیمه و مالیات می باشد، در پرداخت ها کسوری بابت بیمه و مالیات اعمال نمی گردد.

ب- کسورات قراردادی: از هر پرداخت به پيمانكار ۱۰ درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر ميگردد که شرایط استرداد آن مطابق ماده ۱۰ خواهد بود.

ماده ۱۰- تضمين حسن انجام كار:

از هر پرداخت به پيمانكار ۱۰ درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي شود و نزد كارفرما به عنوان سپرده باقي مي ماند.

شرايط استرداد حسن انجام کار مکسوره بشرح ذيل مي باشد:

۵ درصد اول – پس از رفع کلیه معایب و نواقص تحويل موقت توسط پیمانکار و ابلاغ صورتجلسه رفع معایب و نواقص توسط کارفرما و ارائه صورت وضعيت قطعي.

۵ درصد دوم – پس از گذشت دورة تضمين و تصويب صورتمجلس تحويل قطعي.

ماده ۱۱- نحوة‌ پرداخت:

پيمانكار پس از اجراي هر بخش از كار اقدام به تنظيم صورتوضعيت مربوطه از ابتداي كار تا آن مقطع زماني خواهد نمود و صورت وضعيت پس از تائيد دستگاه نظارت و كارفرما و كسر كسورات متعلقه اعم از تضمين حسن انجام كار و بدهي هاي دفتري احتمالي و همچنين پرداختهاي انجام شده قبلي توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.

تبصره ۷: ملاک محاسبه و پرداخت صورتوضعیتها انجام صورتجلسه متره با نماینده کارفرما می باشد.                                                               

تبصره ۹: درصورت ناتمام ماندن کار به دلایلی غیر از قصور پیمانکار، هزینه کارهای اجرا شده تا همان مقطع مطابق قرارداد محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲- تغييرات:

در صورتيكه بعد از انعقاد قرارداد و در حين اجراي كار تغييراتي در مقدار هريك از اقلام موضوع قرارداد رخ دهد پيمانكار مكلف به انجام كار با همان نرخ‌هاي قرارداد خواهد بود. مبلغ مربوط به افزايش در اثر تغييرات ياد شده، نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه قرارداد تجاوز نمايد و كارفرما محق است به هر ميزان كه صلاح بداند از مقادير موضوع قرارداد بكاهد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت. در صورتيكه كارفرما آيتمهايي را به پيمانكار ابلاغ نمايد كه قیمتی برای آنها در قرارداد پيش بيني نشده باشد قيمت اين موارد با توافق طرفين تعيين خواهد شد.

ماده ۱۳- تأخيرات:

به ازاي هر روز تأخير غير مجاز پيمانکار در انجام تعهداتش، طبق تشخيص کارفرما مبلغي معادل یک درصد مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعيت قطعي پيمانکار کسر مي گردد.

ماده ۱۴- تعهدات پيمانكار:

 • پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
 • پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.
 • پيمانكار متعهد مي گردد عمليات موضوع قرارداد را مطابق با نقشه های نهايي تصويب شده توسط کارفرما، مشخصات فني و اسناد و مدارك پيوست پيمان و با هماهنگي و كيفيت مورد قبول دستگاه نظارت و كارفرما انجام و تحويل نمايد.
 • پيمانكار متعهد مي گردد در موعد مقرر و براساس درخواست كارفرما عمليات را اجرا نمايد.

پيمانكار مسئوليت حسن اجراي كليه كارهاي موضوع پيمان را براساس مشخصات و دستورات نظارت و كارفرما به عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما و یا دستگاه نظارت در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.

 • با توجه به اهميت كيفيت مطلوب عمليات اجرايي، پيمانكار موظف است پس از اتمام هر مرحله از كار و جهت آغاز مرحله بعدي، تأييدات لازم و دستوركار مربوطه را از مسئول دستگاه نظارت اخذ نمايد.
 • پيمانکار متعهد است برنامه زمانبندي اجراي کار را حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از عقد قرارداد ارائه نموده و تأييد آنرا نيز از کارفرما دريافت نمايد.
 • هرگاه پيمانكار نسبت به صحت بعضي دستورات کتبي دستگاه نظارت و یا کارفرما ايرادي داشته باشد، بايد بلافاصله مراتب را با ذكر دلایل به اطلاع كارفرما برساند و در صورتيكه دستگاه نظارت و یا كارفرما مشخصات و دستورات را تاييد كند و اجراي آنها را كتباً از پيمانكار خواستار شود پيمانكار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.
 • پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد.
 • پيمانكار كليه تمهيدات لازم را جهت ايمني كار فراهم مي نمايد و مسئول حفظ جان و سلامت خود و افرادي است كه از طرف وي به كار گمارده مي شوند. كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث احتمالي جانی و مالی كه براي خود و افراد پيمانكار اتفاق مي افتد ندارد چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
 • تمامي نيروهاي اجرايي پيمانکار مي بايست در هنگام کار از تجهيزات ايمني کامل شامل کلاه ایمنی چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و … استفاده نمايند. (تأمين کليه تجهيزات ايمني فردی عمومی به استثناء کمربند و کلاه ایمنی به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد.) در غیر اینصورت کارفرما خود راسا اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد هزینه بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
 • در صورت ارائه کاور از سوی کارفرما، کلیه نیروهای اجرایی پیمانکار موظف به پوشیدن کاورهای تحویلی می باشند.
 • نيروهاي اجرايي پيمانکار موظفند نکات ايمني مربوط به استفاده و نگهداري از تابلوهاي برق را در حين انجام کار و بخصوص در پايان فعاليت روزانه جداً رعايت نمايند تا از بروز هرگونه انفجار، آتش سوزي و برق گرفتگي در کارگاه جلوگيري گردد.
 • در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ایمنی توسط خود یا عوامل پیمانکار در مرحله اول اخطار، مرحله دوم جریمه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال برای هر آیتم و در مرحله سوم اخراج شخص خاطی از پروژه.
 • پيمانکار در قبال ادعاي احتمالي پرسنل و کارکنان خود مسئول و در هر حال پاسخگو خواهد بود.
 • پيمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود ميباشد و در صورت قصور پيمانکار، کارفرما حق خواهد داشت در پرداخت دستمزد هر يک از پرسنل پيمانکار نظارت نمايد، در هر حال در صورت استنکاف پيمانکار از پرداخت حقوق پرسنل خود، کارفرما محق خواهد بود راساً براساس ليست حقوق و دستمزد پرسنل نسبت به پرداخت حقوق آنها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد هزینه بالاسری از صورتوضعيتها، مطالبات و تضامين پيمانکار برداشت نمايد.
 • مسئولیت و عواقب بروز هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
 • پيمانكار متعهد است جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني را رعايت كند و در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد شد.
 • پيمانكار متعهد است هزينه هاي اياب و ذهاب، حقوق و مزايا، غذا و ساير موارد ديگر مربوط به كاركنان و كارگران خود را تأمين و پرداخت نمايد.
 • پیمانکار موظف است کارگران بومی به کار گیرد، در صورت استفاده موردی از کارگران غیربومی، تامین اسکان کارگری به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف است جهت تهیه صورتوضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ کارهای انجام شده اقدام و همکاری نماید.
 • اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.
 • پيمانكار متعهد است در مدت قرارداد جهت حفظ و حراست از اموال خود تمهيدات لازم را پيش بيني نمايد.
 • پيمانکار حق انتقال تمام يا بخشي از قرارداد را به شخص ثالث ندارد و در صورت انتقال به غير، قرارداد حاضر فسخ مي گردد.
 • مسئول كارگاه پيمانكار موظف است همه روزه اعم از روزهاي كاري و تعطیل در كارگاه حضور داشته باشد و كارها را به نحوي سرپرستي نمايد تا در كيفيت و سرعت اجراي عمليات خللي وارد نيايد.
 • در صورت ابلاغ دستورکار از طرف کارفرما به پیمانکار برای انجام کار در کلیه ساعات شبانه روز، روزهای تعطیل و مناسبت ها، پیمانکار موظف است ضمن رعایت نکات ایمنی نسبت به اجرای کار در روزهای فوق اقدام نماید و در اینخصوص هیچگونه هزینه اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و در صورت عدم انجام اینکار به ازای هر روز تعطیل نمودن کار در روزهای فوق الذکر به تشخیص کارفرما مبلغی به عنوان جریمه محاسبه و از مطالبات وی کسر خواهد گردید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.
 • پيمانكار موظف است ابزار و وسایل و نيروي انساني مورد نياز پروژه را متناسب با حجم و زمان پروژه و به نحوي در محل كارگاه تامين و تجهيز نمايد كه مورد تاييد كارفرما قرار گيرد.
 • پيمانكار موظف است از نيروي انساني ماهر و داراي صلاحيت فني جهت انجام كارها استفاده نمايد و در صورتيكه دستگاه نظارت و يا كارفرما هر يك از كارگران و يا كاركنان پيمانكار را به هر دليلي فاقد صلاحيت بدانند، پيمانكار بايد آن فرد يا افراد را با افراد ذيصلاح جايگزين كند.
 • با توجه به حساسیت بالا در امر کیفیت اجرا و همچنین صعوبت کار، پیمانکار موظف است جهت انجام عملیات موضوع قرارداد از استاد کارهای ماهر استفاده نماید.
 • پيمانکار حق استخدام و يا بکارگيري کارگران خارجي و کارگران با سن کمتر از ۱۸ سال را ندارد.
 • چنانچه کار به هر دليلي بصورت موقت تعطيل گردد، پيمانکار بايستي کار را با هماهنگي کارگاه متوقف و در صورت حل مشکل، مجدداً شروع به کار نمايد.
 • در صورتيكه هر يك از كارگران يا كاركنان پيمانكار موجب وارد آوردن خسارت به ماشين آلات، تجهیزات، وسایل، ابزارآلات و اموال كارفرما، همسایگان و عابرین پیاده یا سواره شوند، پيمانكار مسئول و جبران كننده خسارت خواهد بود.
 • پیمانكار موظف است خود را با قوانين و مقررات داخلي محدوده کارگاه و ساير گروههاي كاري ديگر كه در كارگاه مشغول فعاليت مي باشند هماهنگ نمايد.
 • در صورت وقوع هرگونه اتفاق و حادثه براي كاركنان پیمانکار، وی مسئوليت كليه جنبه هاي مالي و حقوقي در اين خصوص را به عهده خواهد داشت.
 • جمع آوری، بارگیری، حمل دستی کارگاهی و باراندازی کلیه ضایعات حاصل از عملیات اجرایی موضوع قرارداد در هر نقطه و طبقه از ساختمان تا محل دپو مورد تأیید دستگاه نظارت، به عهده پیمانکار می باشد.
 • رعايت نظافت و ايجاد نظم و انضباط لازم در محل پروژه به عهده پيمانكار می باشد. چنانچه در اين خصوص ترتيبات لازم مبذول نگردد، كارفرما رأساً اقدام و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري پيمانكار منظور خواهد نمود.
 • پيمانکار موظف است به منظور بررسي حجم عمليات کاري انجام شده و همچنين موانع و مشکلات اجرايي احتمالي، بصورت دوره اي در جلسات کارگاهي شرکت نمايد.
 • در صورت ارائه دستگاه و ابزارآلات از سوی کارفرما، پیمانکار مسئولیت نگهداری کلیه دستگاهها و ابزارآلات تحویلی از سوی کارفرمای خود را بعهده دارد و در صورت هرگونه خسارت وارده که ناشی از قصور پیمانکار باشد کلیه هزینه های تعمیر و تعویض به حساب بدهکاری پیمانکار منظور میگردد.
 • پیمانکار تا اتمام کامل کلیه تعهدات قراردادی، تحویل عملیات موضوع پیمان به کارفرما و بدون اجازه و رضایت کارفرما به هیچ عنوان مجاز به خروج هیچ یک از تجهیزات و لوازم خود از پروژه نمی باشد.
 • تامین کلیه ابزارآلات، تجهیزات، دستگاهها و وسايل اجرا مورد نياز جهت اجراي عملیات موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
 • در صورت تأمین برخی از ابزار توسط کارفرما، پیمانکار پس از تأیید صحت و سلامت ابزار را از کارفرما تحویل میگیرد و در نهایت نیز صحیح و سالم به کارفرما تحویل خواهد داد. لازم به ذکر است هزینه های تعمیر در دورانی که ابزار تحویل پیمانکار است، به عهده وی می باشد.
 • پیمانکار موظف است دقت لازم را در زمان اجرای کف سابی داشته باشد. در صورت صدمه زدن به سطح بتن به دلیل عدم اجرای صحیح کف سابی، ترمیم و اصلاح قسمت های صدمه دیده به عهده و مسئولیت پیمانکار می باشد.

ماده ۱۵- تعهدات كارفرما:

 • کارفرما متعهد می گردد نقشه ها، مدارک و مشخصات فنی پروژه را با توجه به پیشرفت کار به پیمانکار تحویل دهد.
 • تأمین آب و برق مصرفی مورد نیاز اجرای عملیات موضوع قرارداد به عهده و هزینه کارفرما می باشد.
 • پرداخت صورتوضعيت هاي پيمانكار پس از تاييد كارگاه به عهده كارفرما مي باشد.
 • درصورت نیاز و تشخیص کارفرما، تامین بالابر کارگاهی جهت حمل مصالح، نخاله و ضایعات به طبقات به عهده و هزینه کارفرما می باشد. (نصب بالابر کارگاهی در محل پروژه به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.)
 • تأمین روشنایی مورد نیاز جهت امکان فعالیت پیمانکار در شب به عهده کارفرما می باشد.
 • تامين بشكه، فرغون، تخته زيرپايي، بيل، كلنگ، چکش، قلم، گونی، سيم سيار، طناب و قرقره بعهده و هزینه كارفرما مي باشد.
 • درصورت نیاز و تشخیص کارفرما، تامین داربست به عهده و هزینه کارفرما می باشد.

ماده ۱۶- دوره تضمین:

حسن انجام عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت پروژه براي مدت شش ماه از طرف پيمانكار تضمين مي گردد. اگر در دورة تضمين معايب و نواقصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشد، كارفرما مكلف است آن معايب و نواقص را كتباً به پيمانكار ابلاغ نمايد، پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معايب و نواقص كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين مي شود رفع نمايد در غير اين صورت كارفرما حق دارد معايب و نواقص ياد شده را راساً‌ و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه ۱۵ درصد هزینه بالاسری از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد كارفرما دارد برداشت نمايد.

ماده ۱۷- تحویل موقت و قطعی:

پس از پايان عمليات اجرائي، نماینده كارفرما نسبت به انجام تشريفات تحويل موقت و بازديد از كارهاي انجام شده اقدام مي نمايند و در صورتيكه نواقص و معايبي در كار پيمانكار مشاهده نمايد اين موارد را كتباً به اطلاع پيمانكار مي رساند و با توافق پيمانكار مدت زماني را براي رفع معايب و نواقص معين مي كند. پيمانكار موظف است ظرف مدت تعيين شده نسبت به برطرف كردن معايب و نواقص و البته به هزينه خود اقدام و از كارفرما تقاضاي بازديد مجدد نمايد. تاريخ صورتجلسه رفع معايب و نواقص كه پس از تحقق موضوع فوق تنظيم مي گردد به عنوان تاريخ تحويل موقت و شروع دورة تضمين ملاك عمل قرار خواهد گرفت. در پايان دوره تضمين، كارفرما پس از بازديد از كارگاه، چنانچه معايبي در كار پيمانكار مشاهده نشود، تحويل قطعي خواهد گرفت و صورتجلسه تحويل قطعي تنظيم و پس از امضاء و تصويب، آن را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد.

ماده ۱۸- حل اختلاف:

در صورتيكه اختلافاتي مابين پيمانکار و كارفرما پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد حاضر باشد، طرفين سعي خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره دوستانه و با حضور يك كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل نمايند و در صورتيكه از اين طريق توافق حاصل نگردد، موضوع از طريق مراجع قانوني حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۹- حوادث قهري:

اگر به عللي خارج از حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد، انجام تمام يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد امكان پذير نباشد، ماداميكه حالت مذكور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متأثر از حوادث قهري مي باشد تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نمي شود. در صورت بروز حوادث فوق طرفين مي توانند با توافق يكديگر به تناسب به مدت قرارداد افزوده و يا آن را خاتمه دهند و در صورت خاتمه قرارداد به علل فوق، هيج يك از طرفين حق هيچگونه ادعائي (منجمله مطالبه خسارت) نخواهند داشت. لازم به ذكر است كه كليه هزينه هاي انجام شده توسط پيمانکار تا تاريخ خاتمه قرارداد توسط كارفرما و دستگاه نظارت محاسبه و تسويه خواهد شد.

ماده ۲۰- فسخ قرارداد:

كارفرما مي تواند به هر دليل قرارداد را يكجانبه فسخ و كار را به پيمانکار ديگري واگذار نمايد و خسارات وارده را از محل تضمين ها و يا مطالبات پيمانکار به تشخيص خود كسر نمايد.

اين قرارداد در ۲۰  ماده ۹ تبصره و در ۳ نسخه تنظيم گرديد كه يك نسخه نزد پيمانکار و بقيه نزد كارفرما است و هر يك حكم واحد دارند.

         مهر و امضاء کارفرما:                                                                                     مهر و امضاء پیمانکار:

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
محاسبه بودجه پروژه های حمل و نقل

بودجه بندی پروژه های حمل و نقل: برآوردهای دقیق و قابل اعتماد هزینه در تصمیماتی[...]

ادامه
تعریف عدم قطعیت در پروژه ها – یک رویکرد نوین

Title: Defining uncertainty in projects – a new perspective Author: Olga Perminova , Abo Akademi[...]

ادامه
قرارداد نصب فلاشینگ کف پنجره

ماده یک – موضوع قرارداد عبارت است از فروش و نصب فلاشینگ کف پنجره و[...]

ادامه
مدیریت زمان و هزینه های احتمالی در پروژه

تهدیدها و فرصت ها در پروژه های ساختمانی: مدیریت تهدیدها و فرصت ها، نقش کلیدی[...]

ادامه
تجزیه و تحلیل افزایش هزینه جهانی ساخت و ساز

با وجود تأثیر منفی افزایش هزینه ها در ساخت و ساز، افزایش بیش از حد[...]

ادامه
محاسبه هزینه کاهش راندمان یا هزینه تسریع در پروژه (صفر تا ۱۰۰ محاسبات + مثال)

محاسبه هزینه کاهش راندمان یا همان هزینه تسریع در پروژه از مواردی است که به[...]

ادامه
افزایش هزینه ها در پروژه های راهسازی

دلایل افزایش هزینه پروژه ها: افزایش هزینه های پروژه های راهسازی، یکی از ویژگی های[...]

ادامه
سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل

سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل: شناخت علل افزایش هزینه ها برای سرمایه[...]

ادامه

2 دیدگاه برای “نمونه قرارداد کف سابی بتن برای پوشش اپوکسی

 1. سعید نجارپور گفته:

  سلام روز بخیر
  با تشکر از نمونه قراردادی که در مورد کف سابی گذاشته بودید . فقط یک نکته در مورد نحوه پرداخت بر اساس پیشرفت کار اگر جدولی تهیه شود خیلی خوب است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *