کارفرما: …

پیمانکار: …

ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از زیرسازی و اجرای سقف کاذب گچی (کناف) در … به متراژ حدود ۳۵۰۰ مترمربع بشرح ردیف های ذیل:

  • زیرسازی سقف کاذب پانل گچی کناف RG 12.5*205 ساده یا دکوراتیو با زیرسازی پروفیل باکس (F47-UH36-L25) و اتصالات (کلیپس- براکت و …) و تمامی ملزومات دیگر.
  • اجرای سقف کاذب پانل گچی کناف و تمامی ملزومات آن (شامل نوار درزگیر، ماستیک و بطانه درزگیر و …).
  • سوراخکاری و تعبیه محل چراغ ها و دریچه های مختلف موجود در سقف های کاذب به همراه زیرسازی مورد نیاز.

ماده ۲- مدت قرارداد:

مدت قرارداد ۴۵ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد. پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را در مدت فوق انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید. موانع احتمالی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد، مدت قرارداد اجرای کناف را به همان میزان افزایش خواهد داد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ اولیه قرارداد بصورت ناخالص ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال می باشد که براساس قیمت های واحد پیشنهادی پیمانکار مطابق جدول پیوست قرارداد اجرای کناف برآورد شده است. (توجه: بهای اجرای هر متر مربع سقف کناف در ابتدای سال ۱۴۰۰ بدون هزینه مصالح، معادل ۶۷۰،۰۰۰ ریال بوده است)

تبصره۱: در صورت ارائه مدارک مثبته مورد نظر کارفرما شامل تصویر کارت اقتصادی و گواهی موقت ثبت نام ارزش افزوده توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی که در تاریخ قرارداد معتبر باشد، به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد گردید.

تبصره ۲: پیمانکار اقرار می نماید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، کلیه نقشه ها و جزییات اجرایی را بطور کامل مطالعه نموده و از محل اجرای قرارداد سقف کاذب کناف بازدید بعمل آورده و در پیشنهاد قیمت خود کلیه مسائل مرتبط با موضوع قرارداد را پیش بینی نموده است. بنابراین ضمن اینکه هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت موجود پروژه پذیرفته نخواهد شد، مبلغی نیز اضافه بر رقم پیشنهادی، پرداخت نخواهد گردید.

تبصره ۳: ملاک محاسبه سطوح سقف کاذب کناف، سطح نمایان کار شده می باشد. بازشوهای با سطح بیشتر از ۰٫۳۶ متر مربع از مساحت سقف کسر می گردد.

تبصره ۴: در قیمت پیشنهادی پیمانکار، پرت مصالح، حمل مصالح از انبار کارفرما به طبقات و نیز آویزهای سقف کاذب دیده شده و بابت آن مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نمی شود.

تبصره ۵: هزینه سوراخکاری و تعبیه محل چراغ ها و دریچه های مختلف موجود در سقف های کاذب به همراه زیرسازی مورد نیاز در قیمت پیشنهادی دیده شده و بابت آن مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نمی شود.

ماده ۴: اسناد و مدارک قرارداد:

قرارداد سقف کاذب کناف شامل اسناد و مدارک ذیل می باشد:

  • قرارداد حاضر.
  • نقشه های موضوع قرارداد.
  • دستورکارها، صورتجلسات و هر نوع سند دیگری که در مورد تغییر مشخصات به امضای طرفین برسد.
  • پیشنهاد فنی و مالی پیمانکار در مناقصه.

تبصره ۶: چنانچه بین اسناد فوق مغایرتی وجود داشته باشد، در درجه اول، قرارداد حاضر و سپس، پیشنهاد فنی و مالی پیمانکار، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۵: تضمین اجرای تعهدات:

به منظور تضمین اجرای تعهدات، پیمانکار تضمین مورد قبول کارفرما را بصورت چک شرکتی و یا سفته معادل ۱۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد، به کارفرما ارائه می نماید. در صورت عدم انجام تعهدات، کارفرما تضمین فوق را ضبط خواهد نمود. این تضمین پس از اتمام دوره تضمین قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی، از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده ۶- نظارت:

نظارت بر اجرای قرارداد سقف کاذب کناف با سرپرست کارگاه و یا نماینده معرفی شده توسط وی می باشد. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات دستگاه نظارت به نحوی اجرا نماید که در نهایت به تایید کارفرما و بازرس شرکت کناف ایران برسد.

ماده ۷- تـعدیل آحاد بها:

به قیمت های پیشنهادی پیمانکار هیچگونه تعدیل آحاد بها تعلق نمی گیرد.

ماده ۸-  تضمین حسن انجام کار:

از هر پرداخت به پیمانکار، ۱۰ درصد بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما بصورت سپرده باقی می ماند.

در صورت احراز اولیه حسن انجام کار، ۵ درصد اول تضمین حسن انجام کار پس از تحویل موقت، ارائه نقشه های چون ساخت (ازبیلت) و تایید صورت وضعیت قطعی آزاد می گردد. ۵ درصد دوم پس از اتمام دوره تضمین و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی عودت داده خواهد شد.

ماده ۹- دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۶ ماه توسط پیمانکار تضمین می گردد. در صورت مشاهده هرگونه معایب و نواقص ناشی از کار پیمانکار در دوره مذکور، پیمانکار مکلف است طی مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ موارد مربوطه از سوی کارفرما نسبت به رفع این موارد اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما راساً نسبت به رفع معایب و نواقص کار اقدام نموده و هزینه های آن را با احتساب ۱۵ درصد بالاسری، به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید.

ماده ۱۰- نحوه پرداخت:

پیمانکار در هر بازه ۲ هفته ای، اقدام به تهیه و ارائه صورت وضعیت مربوطه از ابتدای کار تا آن مقطع زمانی خواهد نمود. صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت و کارفرما و کسر کسورات متعلقه (اعم از تضمین حسن انجام کار، علی الحساب ها و بدهی های دفتری احتمالی) و همچنین پرداخت های انجام شده قبلی، ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ارائه، از سوی کارفرما پرداخت می گردد.

تبصره ۷: با توجه به تامین مصالح توسط کارفرما، این قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.

ماده ۱۱- کسورات قانونی:

از هر صورت وضعیت تایید شده پیمانکار، ۱۵ درصد بعنوان سپرده بیمه کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود. مبلغ صورت وضعیت قطعی پیمانکار و سپرده بیمه پس از اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه توسط پیمانکار، به وی پرداخت خواهد شد. پیمانکار موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تایید صورت وضعیت قطعی، نسبت به اخذ مفاصاحساب بیمه و ارائه آن به کارفرما اقدام نماید.

ماده ۱۲- تغییرات:

درصورتیکه پس از انعقاد پیمان و حین اجرای کار تغییراتی در مقدار احجام قرارداد سقف کاذب کناف رخ دهد، پیمانکار تا سقف ۲۵ درصد مبلغ قرارداد، مکلف به انجام تغییرات با بهای واحد این پیمان می باشد.

در صورت ابلاغ کارهای مازاد بر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و یا آیتم های خارج از قرارداد به پیمانکار، قیمت کارهای جدید با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳- جریمه تاخیرات:

به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت و کارفرما، مبلغی معادل پنج هزارم مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۱۴- تحویل موقت و قطعی:

پس از پایان عملیات اجرایی، کارفرما و دستگاه نظارت ضمن بازدید از کارهای انجام شده، اگر معایبی در کار پیمانکار مشاهده ننمایند، نسبت به ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت قرارداد سقف کاذب کناف اقدام نموده و شروع دوره تضمین را علام می نمایند. در پایان دوره تضمین، چنانچه معایبی در کار پیمانکار وجود نداشته باشد، صورتجلسه تحویل قطعی تنظیم و پس از امضای طرفین، از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ماده ۱۵- حوادث قهری:

اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده پیمانکار، انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد امکانپذیر نباشد، بنا به تشخیص و تایید کارفرما، عدم انجام تعهداتی که متاثر از این حوادث قهری باشد، تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی شود. در صورت خاتمه پیمان به علل فوق، طرفین حق هیچگونه ادعایی (منجمله مطالبه خسارت) را نخواهند داشت و فقط هزینه های انجام شده توسط پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶- فسخ قرارداد:

درصورتیکه پیمانکار به تعهدات خود طبق قرارداد عمل ننماید، کارفرما می تواند قرارداد را بطور یکجانبه فسخ و کار را به پیمانکار دیگری واگذار نموده و خسارات وارده به خود را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار جبران نماید.

ماده ۱۷- تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۷ ماده و  7 تبصره و در سه نسخه تنظیم گردیده که یک نسخه نزد پیمانکار و بقیه نزد کارفرما است و هر یک حکم واحد را دارند.

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.