موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۳ که با موضوع قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترموود مجموعه ای غیرقابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود بین آقای … به نشانی … و تلفن … که از این پس کارفرما نامیده می شود ازیک سو و شرکت … به آدرس … که از این پس پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده یک : موضوع قرارداد 

موضوع قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترموود عبارت است از :

(۱-۱)  اجرای نمای چوب طبیعی طبق توافق به عمل آمده براساس نقشه های طراحی شده.

(۲-۱) ترموود فروخته شده از برند چوب ترمو فنلاند و با درجه کیفی A و رنگ Kastani بوده که شرح خرید در فاکتور پیوست اعلام میگردد .

ماده دو : مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد ۱۷۰،۹۷۵،۰۰۰ ریال می باشد که براساس قیمت واحد پیشنهادی پیمانکار طبق جدول ذیل برآورد شده است:

قیمت کل   (ریال) متراژ برآورد شده اولیه قیمت واحد (ریال) واحد شرح آیتم
۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵ ۳،۶۰۰،۰۰۰ مترمربع تهیه ترمووود ۹۲ * ۱۹ میلیمتر/ فاق و زبانه (SHP)
۷،۳۵۰،۰۰۰ ۱۰۵ ۷۰،۰۰۰ متر طول تهیه چوب زیرسازی اشباع به ابعاد ۴۰*۲۵ میلیمتر
فاکتوری ۳۵ فاکتوری مترمربع اجرای رنگ
۳۱،۵۰۰،۰۰۰ ۳۵ ۹۰۰،۰۰۰ مترمربع اجرای ترمووود
۶،۱۲۵،۰۰۰ ۱۲۲۵ ۵،۰۰۰ عدد هزینه تهیه پیچ (هر متر مربع ۳۵ عدد)
۱۷۰،۹۷۵،۰۰۰ مبلغ نهایی قرارداد

(۱-۲) پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، کلیه نقشه ها و جزییات اجرایی را بطور کامل مطالعه نموده و از محل عملیات موضوع قرارداد بازدید به عمل آورده است و در پیشنهاد قیمت خود کلیه مسائل مربوط به عملیات موضوع قرارداد را پیش بینی نموده است. بنابراین ضمن اینکه هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت موجود محل مورد نظر پذیرفته نخواهد شد. هیچ مبلغی نیز اضافه بر رقم پیشنهادی بابت اجرای کار در ارتفاع و غیره پرداخت نخواهد گردید.

(۲-۲) بدیهی است در صورت اضافه شدن کارهای جدید که در قرارداد پیش بینی نشده باشد، توافق جداگانه صورت می پذیرد. در صورت تغییرات در مقدار هر یک از اقلام موضوع قرارداد (افزایش یا کاهش در اثر تغییرات نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید) پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ های مندرج در قرارداد می باشد. ملاک محاسبه براساس سطح کار انجام شده می باشد.

(۳-۲) مبلغ قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترمووود بصورت خالص بوده و شامل کسورات قانونی (بیمه و مالیات) نمی باشد. به قیمت های فوق هیچگونه تعدیل آحاد بها تعلق نمی گیرد.

(۴-۲) محل انجام پروژه به آدرس … می باشد.

  ماده سه : اسناد ومدارک

(۱-۳) قرارداد حاضر.

(۲-۳) فاکتور فروش چوب ترمو وود به شرح پیوست (شماره فاکتور ………….. مورخ …………….. )

(۳-۳) اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن بین طرف قرارداد مبادله می شود .

 ماده چهار : مدت قرارداد

(۱-۴) جهت اجرای موضوع قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترموود ۳۰مدت روز (تعطیلات رسمی جزاین زمان نمی باشد) از زمان عقد قرارداد و دریافت مبلغ پیش پرداخت و آماده شدن نما جهت عملیات اجرای زیرسازی آهن و در ادامه اجرای چوب در نظر گرفته می شود. پس از تهیه و آماده سازی پروفیل های آهن (مبنای زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای متراژ فوق شامل نمای چوب و چنانچه این متراژ بیشتر شود ویا اجرای پروژه بدلیلی به غیر از قصور پیمانکار دچار وقفه گردد به مدت قرارداد اضافه خواهد شد).

   ماده پنج : نحوه پرداخت حق الزحمه

(۱-۵) ۳۰ درصد در زمان انعقاد قرارداد.

(۲-۵) الباقی مبلغ چوب ، رنگ و زیرسازی چوبی پس از ارسال بار به محل پروژه تسویه می گردد.

(۳-۵) هزینه اجرای ترموود در اتمام پروژه با در نظر گرفتن متراژ سطح انجام شده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱: لازم به ذکر است تامین قوطی های آهن با صلاحدید گروه اجرایی و به صورت ضد زنگ خورده به عهده کارفرما می باشد.

تبصره ۲ : در صورت دستور کارفرما جهت اجرای ترموود با پیچ خودرنگ و یا کلیپس مخصوص اجرا، هزینه تامین متریال به عهده کارفرما خواهد بود.

تبصره ۳ : جز موارد قید شده در بندهای قرارداد، هزینه ای به فاکتور پیوست اضافه نخواهد شد.

تبصره ۴ : هزینه بررسی و بازدید فنی حضوری از پروژه توسط اکیپ اجرایی (در صورت واقع شدن پروژه خارج تهران) برآورد متعاقبا اعلام خواهد شد.

(۴-۵) هزینه حمل و نقل چوب های فروخته شده و تخلیه آن ها در محل پروژه (براساس مدارک مثبته) برعهده کارفرما می باشد.

(۵-۵) از هر پرداخت به پیمانکار، ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر شده و نزد کارفرما بصورت سپرده باقی می ماند. نیمی از مبلغ مذکور پس از تحویل موقت و ارائه صورت وضعیت قطعی و الباقی پس از اتمام دوره تضمین و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی عودت خواهد شد.

ماده شش: تعهدات پیمانکار

(۱-۶) چوب های فروخته شده باید تماماً از کشور فنلاند با تکنولوژی ترمووود و با درجه کیفی A باشد.

(۲-۶) حمل و انتقال کلیه چوب ها از محل دپو به طبقات و محل نصب بر عهده پیمانکار می باشد.

(۳-۶)  رعایت کلیه ظوابط ایمنی حین انجام کار .اجرای دقیق طبق نقشه های طراحی شده.

(۴-۶)  کلیه مراحل اجرا بعد از تائید نقشه هایی که توسط پیمانکارتهیه می شود آغاز خواهد گردید.

 (۵-۶) نصب زیر سازی چوب .

(۶-۶) برش نصب و رگلاژ چوب .

(۷-۶)  پیمانکار موظف است در اجرای موضوع قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترمووود کلیه موارد ایمنی را رعایت و به مسائل  ایمنی ومورد نیاز اعم از دستکش، کلاه ایمنی، کمربند ایمنی، کفش وسایر موارد مندرج در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران مجهز گرداند. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی که برای افراد پیمانکار اتفاق بیفتد نخواهد داشت.

(۸-۶) در صورت تاخیر غیر مجاز پیمانکار در زمان اجرای پروژه به ازای هر روز پنج هزارم مبلغ اولیه قرارداد از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر می گردد.

(۹-۶) پیمانکار موضف است قبل از شروع کار، کلیه پرسنل خود در محل کارگاه را نزد یکی از شرکت های بیمه معتبر، بیمه مسئولیت مدنی نموده و پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار منوط به ارائه بیمه نامه به کارفرما می باشد.

ماده هفت: گارانتی

(۱-۷)  ترمووود فروخته شده و عملیات اجرایی به مدت ۳۵ سال در برابر پدیده ترمو ( سرما ، گرما ، رطوبت و نفوذ موریانه، ترکیدگی، اعوجاج، تاب برداشتن و تغییر حالت، ترک خوردگی) گارانتی میباشد.

ماده هشت: دوره تضمین

(۱-۸) حسن انجام عملیات اجرایی موضوع قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترموود از تاریخ تحویل موقت به مدت ۴ ماه از طرف پیمانکار تضمین می شود. اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات بشرح مندرج در قرارداد باشد، پیمانکار مکلف به رفع معایب و نواقص ظرف مدت یک هفته خواهد بود.

ماده نه : تعهدات کار فرما                                                                                                           

(۱-۹)  تائید صورت وضعیت ها و پرداخت آنها (پس از کسر ۱۰% حسن انجام کار) حداکثر در مدت دو هفته بعد از ارائه پیمانکار. (چنانچه این مدت به طول انجامد به ۲برابر میزان به مدت قرارداد اضافه می شود)

(۲-۹)  چنانچه کار فرما بعد ازتائید نقشه ها ، بخواهد تغییراتی در طرح ونقشه ها ایجاد کند ،این تغییرات با هماهنگی پیمانکار انجام خواهد شد وکار فرما حق الزحمه تغییرات به پیمانکار که  متعاقباً اعلام می شود پرداخت خواهد کرد و به زمان اجرای نما نیز اضافه خواهد شد .

(۳-۹)  تهیه داربست ، برق مصرفی ، آهن و کلیه اتصالات و ارائه مکانی مسقف و قفل دار درحد نیاز پیمانکار جهت مونتاژ و انبار کالاها و مکان کافی جهت اسکان کارگران در محل پروژه در ساعت کاری  بعهده کارفرما می باشد.

(۴-۹) اجرای زیر سازی آهنی مربوط به نمای چوب به عهده کارفرما می باشد. در صورتی که عملیات اجرایی زیرسازی آهنی بر عهده پیمانکار نهاده شود، هزینه اجرای آن پس از برآورد به اطلاع کارفرما خواهد رسید و در اولین صورت وضعیت تسویه خواهد شد. این موضوع از مسئولیت پیمانکار در تهیه به موقع نقشه های زیرسازی آهنی و نظارت بر دقت و کیفیت اجرای آن نمی‌کاهد.

ماده ده : نظارت

(۱-۱۰) نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، با سرپرست کارگاه معرفی شده از طرف کارفرما خواهد بود که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود. پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را به تایید دستگاه نظارت رسانده و نهایتاً به کارفرما تحویل نماید.

ماده یازده : سایر موارد

(۱-۱۱)  بروز اتفاقات غیر مترقبه مانند جنگ ، زلزله ، آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، و غیره که خارج از کنترل است بعنوان حوادث قهری محسوب گردیده و در صورت بروز چنین مواردی طرفین می توانند با توافق یکدیگر بتناسب به مدت قرارداد افزوده یا آنرا پس از تسویه حساب فسخ نمایند .

تبصره ۵ :چنانچه شرایط فورس ماژور تا سه ماه بطول انجامید این قرارداد به خودی خود فسخ می گردد مگر اینکه قبلاً در مورد ادامه کار توافق نموده باشند .

(۲-۱۱)  چنانچه بدلیل عوامل جوی (برودت یا گرمای هوا ، فشار باد و غیره) و یا تعطیلی کارگاه توسط کارفرما و یا عامل دیگر، کار متوقف جز مدت پیمان محسوب نمی شود.

(۳-۱۱)  هر گونه اختلاف بین کارفرما و پیمانکار از طریق مذاکره حضوری حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد .

(۴-۱۱)  ملاک  کار پیمانکار نقشه های به تائید رسیده کارفرما می باشد.

(۵-۱۱)  چنانچه کارفرما بخواهد راساً عملیات اجرای کار را متوقف کند مراتب را یک ماه قبل به پیمانکار اطلاع می دهد غیر اینصورت خسارت وارده به پیمانکار را جبران می نمایند ( این قسمت شامل تعطیلی کار توسط شهرداری و یا ارگان های ذیصلاح که دستور تعطیلی پروژه راصادر نمایند نمی شود).

ماده دوازده: نسخ پیمان

(۱-۱۲) این قرارداد در دوازده ماده و پنج تبصره، در دو نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده و هر کدام حکم واحد دارند .


خدمات دفتر فنی پروژه

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.