ماده یک موضوع قرارداد

عبارت است از فروش و نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام و خرپشته و بالکن شمالی ساختمان … به متراژ حدود … متر طول.

تبصره ۱- محل اجرای موضوع قرارداد …  می باشد.

تبصره ۲- مشخصات فنی محصولات:

فلاشینگ ها به عرض حدود ۳۰ و ۶۵ سانتی متر از جنس ورق سیاه به ضخامت ۲ میلیمتر تولیدی فولاد مبارکه با خم و برش می باشد.

ماده دو- مدت قرارداد

مدت اجرای نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام و خرپشته و بالکن معادل ۷ روز تقویمی (با احتساب روزهای تعطیل) از تاریخ ۰۲/۰۹/۹۸ می باشد. پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را در مدت فوق انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید. تاخیر در پرداخت ها، تهیه مصالح و یا در اثر موانع احتمالی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد، مدت قرارداد را به همان میزان افزایش خواهد داد.

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد …..ریال برابر ….. ریال می باشد .

ردیف

شرح

مقدار

واحد

قیمت واحد (ریال)

قیمت کل (ریال)

۱

تیپ های ۱و۳و۴و۵ (طبق پیوست قرارداد)

۱۲۷

متر طول

۹۵۰،۰۰۰

۱۲۰،۶۵۰،۰۰۰

۲

تیپ۲ (قوس نما، طبق پیوست قرارداد)

۲۶

متر طول

۱،۲۰۰،۰۰۰

۳۱،۲۰۰،۰۰۰

جمع کل قرارداد (ریال)

۱۵۱،۸۵۰،۰۰۰

تبصره ۳- پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، کلیه نقشه ها و جزئیات اجرایی  ساختمان و نما را به طور کامل مطالعه نموده و از محل عملیات موضوع قرارداد بازدید به عمل آورده است  و در پیشنهاد قیمت خود کلیه مسایل مرتبط با عملیات موضوع قرارداد را پیش بینی نموده است. بنابراین ضمن اینکه هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت موجود محل مورد نظر پذیرفته نخواهد شد، مبلغی نیز اضافه بر رقم پیشنهادی بابت اجرای کار در ارتفاع یا غیره پرداخت نخواهد گردید.  هزینه حمل و بارگیری و تخلیه اقلام موضوع قرارداد به کارگاه به عهده پیمانکار بوده و در قیمت های موضوع قرارداد منظور شده است. همچنین در قیمت های فوق الذکر پرت مصالح پیش بینی شده است و ملاک محاسبه ، طول فلا شینگ نصب شده روی کار می باشد.

ماده چهار- اسناد و مدارک قرارداد

این قرارداد شامل اسناد و مدارک ذیل است:

الف) قرارداد حاضر.

ب) نقشه ها و جزئیات ابعاد و مقاطع فلاشینگ ها.

ج) دستور کارها، صورت جلسه ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد تغییر مشخصات و یا امور دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

ماده پنج- تضمین اجرای تعهدات

به منظور تضمین اجرای تعهدات ، پیمانکار تضمین مورد قبول کارفرما(سفته) ، معادل ۱۰ % مبلغ اولیه قرارداد ، به کارفرما ارائه می دهد و در صورت عدم انجام تعهدات، کارفرما تضمین فوق را ضبط خواهد نمود. این تضمین پس از اتمام دوره تضمین قرارداد و تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی از طرف کارفرما به وی مسترد خواهد شد.

ماده شش- نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است با سرپرست کارگاه یا نماینده معرفی شده از طرف کارفرما خواهد بود که دستگاه نظارت نامیده می شود.پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد ، اصول فنی و دستورات دستگاه نظارت ، طبق مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام و خرپشته و بالکن در این پروژه اجرا نماید و در نهایت به تائید کارفرما برساند.

ماده هفت- تعدیل آحاد بها

به قیمت های پیشنهادی هیچ گونه تعدیل آحاد بها تعلق نمی گیرد.

ماده هشت- پیش پرداخت

طبق توافق طرفین قرارداد و بنابر درخواست پیمانکار ۵۰ % مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از امضاء قرارداد و پس از ابلاغ به پیمانکار و تحویل کلیه فلا شینگ ها به نماینده کارفرما در کارگاه به پیمانکار پرداخت خواهد شد . پیمانکار موظف است در قبال پیش پرداخت سفته یا چک معادل مبلغ پیش پرداخت به کارفرما ارئه نماید.

ماده نه- کسورات:

با توجه به اینکه این قرارداد فاقد بیمه و مالیات می باشد  در پرداخت ها کسوری بابت بیمه و مالیات اعمال نمی گردد و ضمناً از بابت کسورات قانونی منجمله بیمه و مالیات هیچ گونه وجهی مازاد بر مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

 

ماده ده- تضمین حسن انجام کار

از هر پرداخت به پیمانکار، ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می شود و نزد کارفرما به عنوان سپرده باقی می ماند.

شرایط استرداد حسن انجام کار مکسوره به شرح ذیل می باشد:

۵ % اول پس از تحویل موقت و ارائه صورت وضعیت قطعی.

۵ % دوم پس از اتمام دوره تضمین و تصویب صورت مجلس تحویل قطعی عودت خواهد شد.

ماده یازده- نحوه پرداخت

پیمانکار پس از اجرای هر بخش از کار اقدام به تهیه و ارائه صورت وضعیت مربوطه از ابتدای کار تا آن مقطع زمانی خواهد نمود. صورت وضعیت پس از تائید دستگاه نظارت، کارفرما و کسر کسورات متعلقه (اعم از تضمین حسن انجام کار ، علی الحساب ها و بدهی های دفتری احتمالی) و همچنین پرداخت های انجام شده قبلی ، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴: صورت وضعیت پیمانکار می بایست دارای ریز متره کامل از عملیات انجام شده (همراه با ارائه نقشه های چون ساخت)، در فرمت های مورد تائید کارفرما باشد.

ماده دوازده- تغییرات

در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام، خرپشته و بالکن و در حین اجرای کار تغییراتی در مقدار هر یک از اقلام موضوع قرارداد رخ دهد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد، پیمانکار مکلف به انجام کار با همان نرخ های قرارداد خواهد بود. مبلغ مربوط به افزایش یا کاهش در اثر تغییرات یاد شده نباید از ۲۵% مبلغ اولیه قرارداد تجاوز نماید و کارفرما محق است به هر میزان که صلاح بداند از مقادیر موضوع قرارداد بکاهد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

در صورتیکه کارفرما آیتم هایی را به پیمانکار ابلاغ نماید که قیمتی برای آن ها در قرارداد پیش بینی نشده باشد قیمت این موارد با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده سیزده- تاخیرات

به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز پیمانکار در تعهداتش، طبق تشخیص دستگاه نظارت و کارفرما مبلغی معادل پنج هزارم مبلغ اولیه قرارداد از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر می گردد.

ماده چهارده تعهدات پیمانکار

الف- تعهدات فنی پیمانکار

 • پیمانکار موظف است کلیه ابزار و تجهیزات و مصالح لازم جهت نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام، خرپشته و بالکن، اعم از چسب ماستیک جهت آب بندی و همچنین پیچ و پرچ و واشر و ….. جهت نصب فلاشینگ ها را تامین نماید..
 • حمل و انتقال کلیه فلاشینگ ها از محل دپوی آن ها در داخل کارگاه تا محل اجرا در هر طبقه به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات ساخت ، ابعاد فلاشینگ ها را از روی کار اندازه گیری کرده و پس از تائید نمونه ساخته شده فلاشینگ ها توسط کارفرما اقدام به ساخت فلاشینگ ها نماید.
 • پیمانکار متعهد می گردد نصب فلاشینگ ها را به گونه ای انجام دهد که به پوشش آن صدمه ای وارد نگردد و در صورت ایجاد رنگ پریدگی در حین نصب ، پیمانکار موظف به ترمیم آن می باشد.
 • پیمانکار موظف است کلیه فلاشینگ های نصب شده را با چسب ماستیک آب بند نماید.
 • هرگاه پیمانکار نسبت به صحت بعضی نقشه ها و دستورات کتبی دستگاه نظارت و یا با مشخصات مصالحی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت و یا کارفرما برساند و در صورتیکه دستگاه نظارت یا کارفرما صحت نقشه ها و مشخصات و دستورات را تائید کنند و اجرای آن ها را کتباً از پیمانکار خواستار شوند پیمانکار موظف است آن ها را بر همان اساس انجام دهد.

ب-تعهدات ایمنی پیمانکار:

 • پیمانکار کلیه تمهیدات لازم را جهت ایمنی کار فراهم می نماید و مسئول حفظ جان و سلامت افرادی است که از طرف وی به کار گمارده می شوند. کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی که برای افراد پیمانکار اتفاق می افتد ندارد.
 • پیمانکار موظف است قبل از شروع کار کلیه پرسنل خود در محل کارگاه را نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه، بیمه مسئولیت مدنی نموده و برگه آن را تحویل کارفرما نماید.
 • تمامی نیروهای اجرایی پیمانکار می بایست در هنگام کار از تجهیزات ایمنی کامل شامل کفش، کلاه، دستکش و …. در صورت فعالیت در ارتفاع یا لبه پرتگاه ها از زیر پایی استفاده نموده و از استحکام آن اطمینان حاصل نمایند.
 • پیمانکار موظف است در پایان هر روز تجهیزات و ابزارآلات حود را جمع آوری نموده، در محل مناسب قرار دهد و محل کار خود را به گونه ای نظافت نماید تا از مسدود کردن مسیر تردد و بروز حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آورد.

ج-تعهدات عمومی پیمانکار:

 • پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد، مسئول کارگاه خود را معرفی و به تائید کارفرما برساند. مسئول کارگاه پیمانکار می بایست هر روز در کارگاه حضور داشته باشد و کارها را به نحوی سرپرستی نماید تا در کیفیت و سرعت اجرای عملیات خللی وارد نیاید.
 • پیمانکار متعهد می گردد در موعد مقرر و بر اساس درخواست دستگاه نظارت و کارفرما عملیات موضوع قرارداد را انجام نماید.
 • پیمانکار حق انتقال تمام و یا بخشی از قرارداد را به شخص ثالث ندارد و در صورت انتقال به غیر، قرارداد حاضر فسخ می گردد.
 • پیمانکار مسئولیت حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و دستورات دستگاه نظارت و کارفرما به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت در اجرای کارها می شود، به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
 • پیمانکار متعهد است جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و حفاظت فنی را رعایت کتدو در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد شد.
 • پیمانکار متعهد است هزینه های ایاب و ذهاب، غذا، حقوق و مزایا و سایر موارد دیگر مربوط به کارکنان و کارگران خود را تامین و پرداخت نماید.
 • پیمانکار متعهد است در جهت حفظ و حراست از اموال خود تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
 • پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز پروژه را متناسب با حجم و زمان پروژه و به نحوی در محل کارگاه تامین و تجهیز نماید که مورد تائید دستگاه نظارت و کارفرما قرار گیرد.
 • پیمانکار موظف است از نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت فنی جهت انجام کارها استفاده نماید و در صورتی که دستگاه نظارت و یا کارفرما هر یک از کارگران یا کارکنان پیمانکار را به هر دلیل فاقد صلاحیت بداند، پیمانکار باید فرد یا افراد را با افراد ذیصلاح جایگزین کند.
 • پیمانکار حق استخدام و یا بکارگیری کارگران خارجی بدون مجوز کار مجاز را ندارد.
 • پیمانکار ملزم به پرداخت مزد پرسنل خود می باشد و در صورت قصور پیمانکار، کارفرما حق خواهد داشت در پرداخت دستمزد هر یک از پرسنل پیمانکار نظارت نماید، در هر حال در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حقو پرسنل خود، کارفرما محق خواهد بود راساً بر اساس لیست حقوق و دستمزد پرسنل نسبت به پرداخت حقوق آن ها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را به علاوه ۱۵% از محل صورت وضعیت ها، مطالبات و تضامین پیمانکار برداشت نماید.
 • در صورتیکه هر یک از کارگران و یا کارکنان پیمانکار موجب وارد آوردن خسارت به ماشین آلات، وسایل و ابزار و اموال و مصالح تحویلی از سوی کارفرما شوند، پیمانکار مسئول جبران کننده خسارت خواهد بود.
 • پیمانکار موظف است جهت نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام، خرپشته و بالکن، گروه کاری خود را با قوانین و مقررات داخلی محدوده کارگاه و سایر گروه های کاری دیگر که در کارگاه مشغول فعالیت می باشند هماهنگ نماید.
 • چنانچه کار به دلیلی به صورت موقت تعطیل گردد، پیمانکار بایستی کار را با هماهنگی کارگاه متوقف و در صورت حل مشکل، مجدداً شروع به کار نماید.

ماده پانزده تعهدات کارفرما

 • کارفرما متعهد می گردد محل اجرای عملیات را متناسب با پیشرفت کار پیمانکار به وی تحویل دهد.
 • کارفرما متعهد می گردد نقشه ها، مدارک و مشخصات فنی پروژه را با توجه به پیشرفت کار به پیمانکار تحویل دهد.
 • کارفرما متعهد می گردد داربست و تخته زیرپای مورد نیاز پیمانکار را آماده نماید.

ماده شانزده- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۴ ماه از طرف پیمانکار تضمین می گردد. اگر در دوره تضمین معایب و نواقصی در کار مشاهده شود که ناشی از  عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک قرارداد باشد، کارفرما مکلف است آن معایب و نواقص را کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید، پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آن ها را طی مدتی که با توافق کارفرما تعیین می شود رفع نماید در غیر این صورت کارفرما حق دارد معایب و نواقص یاد شده را راساً و یا به هرترتیب که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵% از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد، برداشت نماید.

ماده هفده- تحویل موقت و قطعی

پس از پایان عملیات اجرائی، کارفرما و دستگاه نظارت نسبت به انجام تشریفات تحویل موقت و بازدید از کارهای انجام شده اقدام می نمایدو در صورتیکه نواقص و معایبی در کار پیمانکار مشاهده نماید این موارد کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و با توافق پیمانکار مدت زمانی برای رفع معایب و نواقص معین می کند. پیمانکار موظف است ظرف مدت تعیین شده نسبت به بر طرف کردن معایب و نواقص و البته به هزینه خود اقدام و از کارفرما تقاضای بازدید مجدد نماید. تاریخ صورت جلسه رفع معایب و نواقص که پس از تحقق موضوع فوق تنظیم می گردد به عنوان تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

در پایان دوره تضمین، کارفرما پس از بازدید از کارگاه ، چنانچه معایبی در نصب فلاشینگ کف پنجره و دست انداز بام، خرپشته و بالکن مشاهده نشود، تحویل قطعی خواهد گرفت و صورت جلسه تحویل قطعی تنظیم و پس از امضاء و تصویب ، آن را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

ماده هجده- حل اختلاف

در صورتیکه اختلافاتی مابین کارفرما و پیمانکار پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد پیمان حاضر باشد، طرفین سعی خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاکره دوستانه و با حضور یک کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل نمایند و درصورتیکه از این طریق توافق حاصل نگردد، موضوع از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد شد.

 

ماده نوزده- حوادث قهری

اگر به عللی خارج از حیطه و اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد، مادامیکه حالت مذکور ادامه دارد عدم انجام تعهداتی که متاثر از حوادث قهری می باشد، تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی شود . در صورت بروز حوادث فوق طرفین می توانند با توافق یکدیگر به تناسب به مدت قرارداد افزوده و یا آن را خاتمه دهند و در صورت خاتمه پیمان به علل فوق ، هیچ یک از طرفین حق هیچ گونه  ادعایی ( منجمله مطالبه خسارت) نخواهند داشت.. لازم به ذکر است که کلیه هزینههای انجام شده توسط پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد توسط کارفرما و دستگاه نظارت محاسبه و تسویه خواهد شد.

ماده بیست- فسخ قرارداد

در صورتیکه پیمانکار به تعهدات خود طبق قرارداد عمل ننماید، کارفرما می تواند قرارداد را یک جانبه فسخ و کار را به پیمانکار دیگری واگذار نماید و خسارت وارده را از محل تضمین کسر نماید.

این قرارداد در ۲۰ ماده و۴ تبصره و در ۲ نسخه تنظیم گردید که یک نسخه نزد پیمانکار و یک نسخه نزد کارفرما است و هر یک حکم واحد را دارند.

خدمات دفتر فنی پروژه

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.