۱- پس از آنکه عملیات موضوع مشارکت تکمیل گردید و آماده بهره برداری شد ، سازنده از مالک تقاضای تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل موقت معرفی می نماید.

تبصره ۱: در صورتیکه عملیات موضوع مشارکت آماده تحویل موقت شود، ولی سازنده، حداکثر تا یک ماه پس از آماده شدن موضوع مشارکت، تقاضای تحویل کار را نکند، مالک راسا نسبت به تشکیل هیأت تحویل موقت اقدام می نماید و مراتب را به اطلاع سازنده می رساند. اگر سازنده پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مالک، نماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکند، مالک با نظر هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تحویل موقت موضوع مشارکت اقدام می نماید و سازنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

۲- مالک به درخواست سازنده مبنی بر تحویل موقت مورد مشارکت، رسیدگی کرده و در صورت تایید اولیه، تاریخ حضور هیات تحویل موقت (مرکب از دستگاه نظارت و سایر نمایندگان معرفی شده طرفین قرارداد) را به اطلاع سازنده می رساند.

تبصره ۲: عدم اظهار نظر مالک ظرف مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت تقاضای کتبی سازنده مبنی بر آماده تحویل بودن موضوع مشارکت، به منزله تائید اتمام عملیات و تحویل موقت پروژه می باشد.

۳- پس از حضور هیات تحویل در موعد مقرر در محل، هرگاه هیات تحویل موضوع مشارکت را آماده بهره برداری و عیب و نقصی مشاهده ننماید صورتمجلس تحویل موقت را تنظیم و امضاء می نمایند.

تبصره ۳: هیات مذکور می تواند جهت اطلاع از کم و کیف انجام تعهدات سازنده اقدام به آزمایش ها و مطالعات کارگاهی بنماید.

تبصره ۴: اگر هیات تحویل، عیب و نقصی در موضوع مشارکت مشاهده نماید، با تنظیم صورت مجلسی، نواقص و معایب مربوطه را مشخص و با تعیین مهلت جهت رفع معایب و نقائص، مراتب را به سازنده ابلاغ می نماید و سازنده، مکلف و موظف است پس از رفع نقایص و معایب ذکر شده در صورت جلسه مذکور، طی درخواستی تحویل موقت موضوع مشارکت را از مالک تقاضا نماید.

تبصره ۵: در صورتیکه در اسناد و مدارک قرارداد، برای تکمیل و تحویل موقت قسمت های مستقلی از موضوع مشارکت، زمان های مجزایی پیش بینی شده باشد، سازنده با رعایت این ماده نسبت به تحویل موقت قسمت های مربوطه اقدام می نماید.

۴- سازنده، موظف است پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین الات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود و هرگونه نخاله و… را پس از تعیین تکلیف مشارکت و با نظر مالک ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری پس از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت از محل کار خارج کند. 

بعلاوه سازنده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت، ساختمان ها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل های تحویلی در کارگاه ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد مازاد و باقیمانده و نیز نخاله های ساختمانی را از محل کار، خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. 

در غیر این صورت، مالک می تواند برای خارج نمودن آن ها به هر نحو مقتضی که صلاح بداند عمل نماید و هزینه های آن را با احتساب ۱۵ درصد بالاسری به حساب بدهکاری سازنده منظور دارد و در این صورت سازنده، حق اعتراض و ادعایی نسبت به اقدام مالک را از خود سلب و ساقط نموده است.

تحویل قطعی قرارداد مشارکت در ساخت:

در پایان دوره تضمین که در این قرارداد به مدت یکسال از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت تعیین و مورد توافق طرفین می باشد، مالک پس از دریافت تقاضای کتبی سازنده مبنی بر تحویل قطعی موضوع مشارکت و تائید اولیه آن، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را همانگونه که در ماده ۱۲ برای تحویل موقت پیش بینی شده است، تعیین و به اطلاع سازنده می رساند. هیات تحویل قطعی پس از بازدید از کارگاه، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار سازنده باشد مشاهده ننماید، موضوع قرارداد را تحویل قطعی می گیرد و صورت مجلس آن را تنظیم می نماید.

تبصره ۱: هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی که ناشی از کار سازنده باشد، مشاهده کند، سازنده مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی می باشد. 

تبصره ۲: اگر سازنده در پایان دوره تضمین تعیین شده در قرارداد، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی می باشد. 

تبصره ۳: اگر مالک با وجود تقاضای کتبی سازنده اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر، بیش از یک ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد کتبی سازنده و انقضای ۲۰ روز (بیست روز) از تاریخ تقاضای مجدد، مالک در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع مشارکت، تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.

دوره تضمین قرارداد مشارکت در ساخت:

۱- حسن انجام عملیات موضوع مشارکت، از تاریخ تحویل موقت برای ۱۲ ماه شمسی از سوی سازنده تضمین می گردد. بدیهی است این قرارداد تا پایان انجام تعهدات طرفین و تسویه حساب نهایی معتبر می باشد.

۲- اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در موضوع مشارکت باشد که ناشی از عملکرد سازنده باشد، سازنده مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، مالک مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آن به سازنده ابلاغ می کند و سازنده بایستی حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مالک آن معایب را رفع نماید.

۳- هرگاه سازنده در انجام تعهد مندرج در بند فوق قصور ورزد یا مسامحه کند. مالک حق دارد آن معایب و نقایص را راساً یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضمین های سازنده یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که نزد مالک دارد، برداشت نماید و در صورت عدم تکافو از سازنده مطالبه نماید و سازنده مکلف و متعهد است کلیه هزینه های مطالبه شده از سوی مالک را بپردازد.

برای آشنایی بیشتر با موضوعات مطرح شده در این مقاله، پیشنهاد می شود مقاله “دوره تضمین در پروژه های ساختمانی” را نیز مطالعه بفرمایید.

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.