طبق برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) ، سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد و هر سال بیش از ۲ میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. سالانه بیش از ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور های جهان به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص می یابد.

هرم حوادث

_ حوادث شدید ( منجر به فوت ، نقص عضو ، غیبت بیش از سه روز از محل کار )

_ حوادث کوچک ( منجر به غیبت یک روز از محل کار )

_ حوادث جزیی ( با کمک های اولیه در محل کارگاه رفع می شود )

_ شبه حادثه ( رویدادی که منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خیر گذشته است )

طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است در کارگاهی که در آن حادثه شدیدی گزارش شده ، تعداد حوادث کوچک و جزئی نسبت به سایر کارگاه ها بیشتر بوده است ، در خصوص تعداد شبه حوادث نیز این مسئله به مراتب بیشتر است. ضمن این که شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است ، کمتر ثبت و گزارش می شوند . به همین دلیل شیه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته باشند ، به صورت حوادث پنهان در کارگاه باقی می مانند و اقدامات اصلاحی نیز در مورد آن ها صورت نمی گیرد . لذا بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصلاح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات لازم را انجام داد . به این ترتیب می توان امیدوار بود که حوادث شدید از راس هرم حوادث حذف شوند و چنین حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند .

هزینه های حوادث ناشی از کار

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر از اﻟﮕوی ﮐﻮه یخ ﭘﯿﺮوي می ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪاي ﻫﺰﯾﻨه ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻣﺨﺎرﺟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿز ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺰﯾﻨه ﻫﺎ اﺳﺖ که اکثرا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺰ نمی ﺑﺎﺷند و حدود ۴ تا ۱۰ برابر هزینه های مستقیم هستند.

از جمله هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ هزینه های مستقیم:

هزینه های پزشکی و درمانی

هزینه های غرامت و دستمزد

_ هزینه های غیر مستقیم:

هزینه های جایگزینی و آموزش افراد جدید

خسارت اموال

توقف کار و تولید

جایگزینی تجهیزات

هزینه های تهیه تمهیدات اضطراری و پاکسازی

هزینه های بررسی حادثه

هزینه های اجرای تعهدات قانونی

جرایم ، غرامت و تعهدات آنی

از بین رفتن روحیه و انگیزه کارکنان

   از دست رفتن اعتبار سازمان و فرصت های تجاری

منبع : ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

(Visited 435 times, 1 visits today)

4 دیدگاه برای “آمار حوادث ناشی از کار و هزینه های آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *