طبق برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) ، سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد و هر سال بیش از ۲ میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. سالانه بیش از ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور های جهان به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص می یابد.

هرم حوادث

_ حوادث شدید ( منجر به فوت ، نقص عضو ، غیبت بیش از سه روز از محل کار )

_ حوادث کوچک ( منجر به غیبت یک روز از محل کار )

_ حوادث جزیی ( با کمک های اولیه در محل کارگاه رفع می شود )

_ شبه حادثه ( رویدادی که منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خیر گذشته است )

طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است در کارگاهی که در آن حادثه شدیدی گزارش شده، تعداد حوادث کوچک و جزئی نسبت به سایر کارگاه ها بیشتر بوده است، در خصوص تعداد شبه حوادث نیز این مسئله به مراتب بیشتر است. ضمن این که شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و گزارش می شوند. به همین دلیل شبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته باشند، به صورت حوادث پنهان در کارگاه باقی می مانند و اقدامات اصلاحی نیز در مورد آن ها صورت نمی گیرد. لذا بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصلاح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات لازم را انجام داد. به این ترتیب می توان امیدوار بود که حوادث شدید از راس هرم حوادث حذف شوند و چنین حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند.

هزینه های حوادث ناشی از کار

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر از اﻟﮕوی ﮐﻮه یخ ﭘﯿﺮوی می ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ هزینه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. هزینه های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪای هزینه ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻣﺨﺎرﺟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ نیز ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در هزینه ﻫﺎی حوادث هستند، اکثرا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ نبوده و حدود ۴ تا ۱۰ برابر هزینه های مستقیم می باشند.

از جمله هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ هزینه های مستقیم:

هزینه های پزشکی و درمانی

هزینه های غرامت و دستمزد

_ هزینه های غیر مستقیم:

هزینه های جایگزینی و آموزش افراد جدید

خسارت اموال

توقف کار و تولید

جایگزینی تجهیزات

هزینه های تهیه تمهیدات اضطراری و پاکسازی

هزینه های بررسی حادثه

هزینه های اجرای تعهدات قانونی

جرایم ، غرامت و تعهدات آنی

از بین رفتن روحیه و انگیزه کارکنان

   از دست رفتن اعتبار سازمان و فرصت های تجاری

منبع : ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

(Visited 662 times, 1 visits today)

6 دیدگاه برای “آمار حوادث ناشی از کار و هزینه های آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *