۱- مالک بر اجرای عملیات پروژه از حیث کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با نقشه ها و مشخصات و اسناد و مدارک منضم به این قرارداد با انتخاب دستگاه نظارت از جانب خود کنترل خواهد داشت و سازنده، موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک فیمابین با رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه و مقررات ملی ساختمان و نشریه شماره ۵۵ و دستورات دستگاه نظارت، در چارچوب این قرارداد اجرا نماید. بدیهی است کنترل مزبور به هیچ وجه نافی مسئولیت های سازنده در نظارت و رعایت نکات فنی و ایمنی انجام عملیات اجرایی مشارکت نبوده و سازنده متعهد به همکاری با ارگان های نظارتی قانونی (شهرداری، سازمان نظام مهندسی و…) می باشد.

تبصره ۱: با رعایت بند ۱۲-۱ فوق مالک می تواند جهت اعمال موضوع ماده فوق الذكر، نسبت به معرفی کتبی دستگاه نظارت به نمایندگی از خود و از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی از مجموعه درون سازمانی خود یا سایر مجموعه های برون سازمانی (فنی – قراردادی – مالی) به سازنده اقدام نماید و کلیه هزینه های دستگاه نظارت تا پایان قرارداد به نسبت مشارکت بر عهده طرفین قرارداد خواهد بود.(مالک نسبت به پرداخت کلیه هزینه های نظارت اقدام و هزینه سهم سازنده در حساب های فیمابین به حساب بدهکاری سازنده منظور میگردد).

تبصره ۲: چنانچه در حین اجرای کار و یا در پایان آن مشخص شود که سازنده از اصول فنی و نقشه های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی منضم به قرارداد، عدول نموده است، مراتب کتبأ توسط مالک (و یا دستگاه نظارت) به سازنده اعلام و سازنده موظف است ظرف مدت معینی که از طرف مالک تعیین و اعلام می شود، نسبت به اصلاح آن اقدام و در غیر اینصورت هزینه های اصلاح و رفع نواقص مذکور به اضافه ۱۵ درصد، حسب تشخیص مالک، محاسبه و به حساب بدهکاری سازنده، منظور می گردد.

۲- با توجه به بند ۱ ، عملیات اجرایی سازنده در محدوده کارگاه (محل اجرای پروژه) باید با هماهنگی دستگاه نظارت صورت گرفته و با حضور ناظر یا ناظرین مقیم انجام شود.

۳- هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر سازنده (و پیمانکاران و سازندگان اجرایی وی) پس از هماهنگی با مالک و تأیید دستگاه نظارت و اعلام ناظر یا ناظرین مقیم و در چارچوب مفاد قرارداد حاضر با تنظیم صورتجلسه مکتوب، انجام خواهد گرفت.

۴- آزمایش مقاومت مصالح و کنترل کیفی کارهای انجام شده و تطابق با نقشه ها و مشخصات فنی و سایر مدارک مبنایی ضمیمه قرارداد با هماهنگی و توسط ناظرین (ناظر) مقیم صورت می پذیرد و هزینه های اقدامات فوق و نظایر آن با سازنده می باشد.

۵- اصلاح کارهای معیوب در مدت تعیین شده توسط مالک، ارائه اطلاعات و مدارک و نقشه های مورد نظر دستگاه نظارت، بر عهده سازنده خواهد بود و ناظر (یا ناظرین مقیم) نظارت و مراقبت دقیق اجرای موارد ارجاعی در این قرارداد را عهده دار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *