آورده مالک در قرارداد مشارکت در ساخت:

آورده مالک، زمینی با مختصات پیوست به ارزش ۱۵۹۷ میلیارد ریال معادل ۱۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با در نظر گرفتن سود می باشد. (با توجه به اینکه آورده سازنده تدریجی و در طول دوره ساخت تامین می شود، به مدت نصف دوره مشارکت برای آورده مالک سود بانکی در نظر گرفته شده است)

آورده سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت:

آورده سازنده برابر با ۱۳۶۰ میلیارد ریال معادل ۱۳۶ میلیارد تومان می باشد.

تبصره ۱: کلیه هزینه های اجرایی و اداری و مدیریت جهت انجام موضوع مشارکت براساس این قرارداد و اسناد و مدارک ضمیمه (ماده ۲)، اعم از کلیه عملیات تخریب و خاکبرداری، احداث سازه، سفت کاری، نازک کاری، نماسازی، تاسیسات مکانیکی و برقی طبق مدارک فنی پیوست و محوطه سازی و دیوار کشی (طبق نقشه های محوطه سازی)، هزینه های آزمایشات و کنترل کیفیت و به طور کلی تقبل کلیه هزینه های مربوط به هر گونه عملیات و اقدامات لازم اداری و اجرایی از وضعیت فعلی تا انجام و اتمام موضوع مشارکت، براساس قرارداد و اسناد و مدارک ضمیمه آن به گونه ای که قابلیت بهره برداری کامل از واحدها و پارکینگ ها و محوطه حاصل شود، به عهده سازنده می باشد.

تبصره ۲: کلیه هزینه های مربوط به طراحی، تهیه نقشه های فاز یک و دو، برگه های تعهد مهندسی با مسئولیت مهندسین مشاور دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متناسب با حجم مشارکت شامل برگه های معماری، محاسبات، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی نظارت و در صورت نیاز به مجری ذیصلاح و در مجموع کلیه هزینه های مربوط به خدمات مهندسی و گواهی پایان کار بر عهده سازنده می باشد.

تبصره ۳: کلیه هزینه های مربوط به اخذ انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن به عهده مالک خواهد بود و هزینه های طرح و اجرای شبکه های مذکور به عهده سازنده می باشد.

تبصره ۴: در صورت افزایش و یا کاهش زیربنای کل موضوع مشارکت (مستند به صورتمجلس تفکیکی ثبتی اخذ شده)، ذیل این ماده و مفاد “۵-۲-۱” زیربنای کل حاصل شده از صورتمجلس تفکیکی، با توجه به بهای واحد ساخت مندرج در بند این قرارداد، ملاک محاسبه آورده قطعی طرفین خواهد بود.

میزان سهم الشراکه طرفین مشارکت:

۱- به موجب توافق به عمل آمده فیمابین طرفین مشارکت و با توجه به گزارش کارشناسی (پیوست) که جزء لاینفک این قرارداد می باشد، سهم مالک پنجاه و هشت درصد (۵۸٪) از عرصه و اعیان (مسکونی، تجاری، انباری، پارکینگ و سایر مشاعات مربوطه) و سهم سازنده چهل و دو درصد (۴۲٪) از عرصه و اعیان (مسکونی، تجاری، انباری، پارکینگ و سایر مشاعات مربوطه) می باشد. بدیهی است حسب ماده ۷ قرارداد و سایر مفاد مربوط به قرارداد سهم طرفین مشارکت، قابل تعدیل خواهد بود.

۲- هزینه های مربوط به تهیه کلیه نقشه های اجرایی پروژه در فاز ۲ معماری، محاسباتی، برق و تأسیسات و سایر هزینه های خدمات نظام مهندسی و هزینه های دیگری که برای اجرای پروژه لازم و ضروری باشد توسط سازنده پروژه، پرداخت و پس از ارائه کلیه اسناد و مدارک و مستندات آن ها به مالک، جزو آورده سازنده محصوب می گردد.

۳- هزینه های ساخت پروژه براساس نقشه های مصوب و اصلاحی و مشخصات توافق شده در این قرارداد برای هر چهار بلوک و محوطه سازی های مربوطه جزو آورده سازنده لحاظ شده است.

۴- سایر هزینه هایی که در حین اجرای پروژه ایجاد می شود بر عهده سازنده می باشد.

الف: با رعایت ماده ۱ و ۴ قرارداد و سایر مفاد قرارداد، در صورت افزایش یا کاهش متراژ زیربنای ساخت توافق شده در این قرارداد درصد سهم مالک و سازنده به نسبت سهم الشرکه مطابق بند یک ماده پنج محاسبه خواهد شد.

ب: تغییر مصالح و مشخصات فنی که پس از امضاء و مبادله این قرارداد مشمول قرارداد گردد و در موضوع قرارداد پیش بینی نگردیده است، توسط سازنده، با توافق کتبی مالک و تنظیم صورتجلسه انجام خواهد شد، پس از ارائه اسناد مثبته و تاییدیه مالک به میزان حق السهم سازنده، محاسبه و اضافه خواهد گردید.

تبصره: سهم الشرکه قطعی طرفین از کل موضوع مشارکت، براساس تغییرات احتمالی حاصله در چهارچوب این قرارداد و مبانی و قیمت های ذکر شده در مواد ۱ و ۴ این قرارداد، در مقطع تسویه حساب نهایی (موضوع ماده ۱۱) محاسبه و ملحوظ می گردد.

هزینه های جانبی پروژه:

هزینه های افراز، تفکیک، اخذ صورت مجلس تفکیکی، عدم خلاف، پایان کار به عهده شریک و هزینه های محضری انتقال اسناد واحدها به خریداران اعم از حق الثبت و حق التحریر و نیز مالیات نقل و انتقال به نسبت سهم الشرکه طرفین بر عهده طرفین می باشد ولیکن پیگیری کلیه اقدامات مزبور توسط شریک صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *