ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از خرید ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه آسانسور باربر با مشخصات ذیل:

آسانسور مسافربر:

تعداد آسانسور: …….

ظرفیت آسانسور: …….

تعداد توقف: ……..

سرعت آسانسور:……

موتور گیربکس:……

 آسانسور باربر:

تعداد آسانسور:…….

ظرفیت آسانسور:…….

تعداد توقف:…….

سرعت آسانسور:…….

موتور گیربکس:…….

تبصره ۱: محل تحویل موضوع قرارداد واقع در ……… می باشد.

  ماده ۲- مبلغ قرارداد:

مبلغ اوليه قرارداد بصورت ناخالص ………. ريـال (به حروف ………. ریال) می باشد كه به شرح جدول پيوست برآورد گردیده است.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تبصره ۲: فروشنده اقرار می نماید قيمت خود را با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي، شكل كار، محدودیت های اجرایی، بررسی دسترسی ها، ارتفاع زیاد، کار در شب، سختی کار و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند و همچنين هزينه هاي مربوط به تامین تجهیزات و وسایل اجرا و نهايتاً کلیه هزينه هاي اجراي عملیات موضوع قرارداد، ارائه نموده و به عبارت ديگر هيچگونه اضافه بهايي به قيمت های پيشنهادي پيمانكار تعلق نمي گيرد.

   ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت انجام عملیات موضوع قرارداد از تاريخ ابلاغ قرارداد، دریافت پیش پرداخت،  به مدت ۱۲۰ روز اعم از کاری و غیرکاری مي‌باشد. تاخير در پرداختها و يا در اثر موانع احتمالي كه ناشي از قصور فروشنده نباشد، مدت را به همان ميزان افزايش خواهد داد.

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف: قرارداد حاضر

ب:  نقشه های کلی و اجرایی

ج: مشخصات فنی تکمیلی

د: دستور کارها، صورتجلسات و موافقتنامه ها و یا هر نوع سند دیگری که در مورد کارها، تغییر مشخصات و یا امور دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

د: مباحث مقررات ملی ساختمان ایران (مرتبط با موضوع قرارداد) و کلیه استانداردهای مرتبط با آسانسور

ه: چک لیست جهت تست و تحویل آسانسور پیشنهادی فروشنده.

ماده ۵- تضمين اجراي تعهدات:

به منظور تضمين اجراي تعهدات، فروشنده تضمینی بصورت چک و سفته، هر یک معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد به نفع خریدار ارائه مي‌دهد و در صورت عدم انجام تعهدات فروشنده، خریدار تضمين فوق را ضبط خواهد نمود. اين تضمين پس از تحویل کلیه اقلام موضوع قرارداد، نصب و راه اندازی و اتمام دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی از طرف خریدار به وی مسترد خواهد گردید.

ماده ۶- نظارت:

نظارت بر اجراي تعهداتي كه فروشنده بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است با نماینده معرفي شده از طرف خریدار خواهد بود که دستگاه نظارت نامیده می شود.

ماده ۷- تعديل آحاد بهاء:

به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه تعديل آحاد بهاء تعلق نمي‌گيرد.

ماده ۸- پیش پرداخت:

خریدار موافقت دارد بنا به تقاضای فروشنده معادل ۶۰% مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت نماید. فروشنده موظف است در قبال پیش پرداخت،چک و سفته بانکی که هر یک معادل مبلغ پیش پرداخت باشد را به خریدار ارائه نماید که پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، سفته ها مسترد می گردد.

ماده ۹- کسورات:

الف- کسورات قانونی: …

ب- کسورات قراردادی: …

ماده ۱۰- نحوة‌ پرداخت:

الف- ۶۰ درصد مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت مطابق با ماده ۸٫

ب- ۲۰ درصد پس از ارسال کلیه تجهیزات آسانسورها به کارگاه که بازدید شده و مورد تایید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد. (این مبلغ پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد قابل پرداخت می باشد)

ج- ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پس از نصب، راه اندازی، تنظیم صورتجلسه تحویل موقت و اخذ گواهی استاندارد. (این مبلغ پس از گذشت ۴ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد قابل پرداخت می باشد)

تبصره ۳: چون این قرارداد صرفاً به منزله خرید کالا از فروشنده می باشد و نصب و راه اندازی طی قرارداد دیگری انجام می شود، هیچگونه وجهی بابت کسور قانونی (مالیات، بیمه و …) از مبلغ قرارداد کسر نمی گردد. فروشنده متعهد به رعایت کلیه قوانین جاری حاکم بر این قرارداد بوده و ملزم است هرگونه مالیات، عوارض و یا حقوق سازمان تامین اجتماعی که به این قرارداد تعلق می گیرد ، پرداخت نموده و تایید می نماید که هزینه های فوق را در پیشنهاد قیمت خود محاسبه و منظور نموده است.

ماده ۱۱- تغييرات:

در صورتيكه بعد از انعقاد قرارداد و در حين اجراي كار تغييراتي در مقدار هريك از اقلام موضوع قرارداد رخ دهد فروشنده مكلف به انجام كار با همان نرخ‌هاي قرارداد خواهد بود. مبلغ مربوط به افزايش در اثر تغييرات ياد شده، نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه قرارداد تجاوز نمايد. در صورتيكه خریدار آيتمهايي را به فروشنده ابلاغ نمايد كه قیمتی برای آنها در قرارداد پيش بيني نشده باشد قيمت اين موارد با توافق طرفين تعيين خواهد شد.

ماده ۱۲- تأخيرات:

به ازاي هر روز تأخير غير مجاز فروشنده در انجام تعهداتش، طبق تشخيص خریدار مبلغي معادل ۰٫۲ درصد مبلغ اولیه پیمان از صورت حساب قطعي فروشنده کسر مي گردد.

ماده ۱۳- تعهدات  فروشنده:

 • فروشنده متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر و مطابق با ماده ۳ قرارداد و براساس دستورات دستگاه نظارت و کارفرما به انجام رساند.
 • فروشنده متعهد می شود کلیه قطعات را با بسته بندی مناسب بارگیری و حمل نموده و در کارگاه به خریدار تحویل نماید.
 • با توجه به آن که عملیات اجرا بر عهده فروشنده می باشد، لذا هرگونه عیب و نقص در اقلام خریداری شده بعهده فروشنده خواهد بود.
 • فروشنده تاييد مي نمايد از چگونگي مفاد قرارداد و كيفيت مواد مورد نياز قرارداد فيمابين آگاهي كامل داشته و تاييد مي نمايد كليه مدارك و نقشه هاي موضوع قرارداد را كاملا مطالعه نموده و از مفاد آن كلا و جزاً اطلاع حاصل كرده است و متعهد مي گردد كه كالاي مورد قرارداد را نو ، غير مستعمل و اصلي و طبق مدارك اين قرارداد با استفاده از مواد و لوازمي كه داراي كيفيت مطلوب و مطابق با ماركهاي اعلام شده  طبق اسناد قرارداد كه به تاييد خريدار رسيده است و با استفاده از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز تهيه نمايد.
 • فروشنده موظف است در مدت زمان تضمین، هر ۱۵ روز یکبار نسبت به بازدید و تست آسانسور اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه خرابی در هر ساعت شبانه روز، رفع عیب نموده و قطعات معیوب را به هزینه خود تعویض نماید.
 • فروشنده مسئولیت حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات فنی و دستورات دستگاه نظارت و کارفرما بر عهده دارد و نظارتی که از طرف خریدار یا دستگاه نظارت صورت می گیرد به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
 • هرگاه فروشنده نسبت به صحت دستورات کتبی دستگاه نظارت ایرادی داشته باشد، باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت یا خریدار برساند و در صورتی که دستگاه نظارت یا خریدار، دستورات را تایید کرده و کتباً از فروشنده خواستار شوند، موظف است آن ها را بر همان اساس انجام دهد.
 • فروشنده ابزار و وسایل مورد نیاز اجرای کار را تامین می کند.
 • فروشنده کلیه تمهیدات لازم جهت ایمنی کار را فراهم می نماید و مسئول حفظ جان و سلامت افرادی است که از طرف وی به کار گمارده می شوند. خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی که برای افراد فروشنده رخ دهد ندارد و در صورت بروز خسارات جانی و مالی ناشی از هرگونه حوادث و یا عدم رعایت موارد ایمنی، فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد. کلیه پرسنل فروشنده باید دارای کلاه ایمنی، کفش ایمنی، کمربند و لباس کار باشند. بدیهی است در صورت رعایت موارد مذکور، از تردد افراد در کارگاه جلوگیری می گردد.
 • فروشنده در قبال ادعای احتمالی پرسنل و کارکنان خود مسئول و در هر حال پاسخگو خواهد بود.
 • فروشنده ملزم به پرداخت حقوق تامین کنندگان و پرسنل خود می باشد و در صورت قصور فروشنده، کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت حقوق هر یک از آن ها نظارت نماید. در هر حال در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت حقوق پرسنل خود، خریدار محق خواهد بود راساً نسبت به پرداخت حقوق آن ها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را بعلاوه ۱۵% از مطالبات و تضامین فروشنده کسر نماید.
 • فروشنده موظف است کلیه پرسنل خود را نزد یکی از شرکت های معتبر، بیمه حوادث نموده و مستندات آن را به خریدار تحویل نماید. بدیهی است هزینه های مربوط به این بند بر عهده فروشنده می باشد.
 • فروشنده متعهد می گردد از نیروهای انسانی ایرانی با سن بالای ۱۸ سال در کارگاه استفاده نماید.
 • هر یک از ابزار و تجهیزات فروشنده باید هنگام ورود به کارگاه با حضور انباردار ثبت شود و در غیر این صورت امکان خروج آن از کارگاه وجود نخواهد داشت.
 • فروشنده متعهد است جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و حفاظت فردی را رعایت نموده و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات مذکور متوجه خریدار نخواهد شد.
 • فروشنده متعهد است هزینه های اسکان، ایاب ذهاب، غذا ، حقوق و مزایا و و سایر هزینه های مربوط به کارکنان خود را تامین و پرداخت نماید.
 • فروشنده متعهد است در مدت قرارداد جهت حفظ و حراست از اموال خود، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
 • فروشنده موظف است ابزار و وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز را متناسب با حجم کار و زمان بندی پروژه، به نحوی در محل کارگاه تامین و تجهیز نماید که مورد تایید دستگاه نظارت و خریدار قرار گیرد.
 • فروشنده موظف است از نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت فنی جهت انجام کارها استفاده نماید و در صورتیکه دستگاه نظارت و یا خریدار هر یک از کارکنان فروشنده را فاقد صلاحیت بداند، فروشنده باید آن فرد را با افراد ذیصلاح جایگزین نماید.
 • فروشنده حق واگذاری کار به غیر را ندارد.
 • در صورتی که هر یک از کارکنان فروشنده موجب وارد آوردن خسارت به اموال کارفرما شوند، فروشنده مسئول و جبران کننده خسارت خواهد بود.
 • فروشنده موظف است خود را با قوانین و مقررات داخلی کارگاه و سایر گروه های کاری دیگر هماهنگ نماید.
 • فروشنده موظف است کلیه پرسنل خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و از این بابت هیچگونه پرداخت هزینه یا مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.
 • فروشنده موظف است دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری را در سه نسخه به کارفرما تحویل نماید.
 • فروشنده موظف است کلیه نقشه های آهن کشی، فونداسیون ریل ها و سایر عملیات آهنگری و نیز دال بتنی اتاق آسانسور را حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد در اختیار خریدار قرار دهد.
 • فروشنده موظف است کلیه تجهیزات ایمنی اعم از پاراشوت، اورلود، سنسورهای مربوط به درب و … را بصورت کامل برای آسانسورها تهیه و نصب و راه اندازی نماید و از این بابت هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.
 • کلیه هماهنگی های لازم با اداره استاندارد و اخذ کلیه تاییدیه های لازم بر عهده فروشنده بوده و از این بابت هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.
 • فروشنده موظف است نقشه های ازبیلت مربوط به مدار قدرت و کنترل تابلوی برق را به هنگام نصب و راه اندازی به خریدار ارائه نماید.
 • فروشنده متعهد است درصورت خواست کارفرما، از زمان سررسید دوره تضمین به مدت ۱۰ سال مسئولیت تامین قطعات یدکی و تعمیرات موضوع قرارداد را در قبال دریافت وجه از خریدار به انجام رساند.
 • ارائه مشاوره فنی به خریدار در مراحل مختلف اجرای قرارداد و نیز آموزش راهبری آسانسور در دو مرحله به نمایندگان خریدار بعهده فروشنده می باشد.
 • در خصوص انتخاب اجزاء مختلف کابین ، فروشنده موظف است قبل از تهیه آنها هماهنگی نهایی را با خریدار و کارفرمای اصلی بعمل آورد.

ماده ۱۴- تعهدات خریدار:

 • خریدار متعهد به پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۱۰ در زمانهاي تعيين شده مي باشد و در صورت عدم پرداخت، مدت تاخير به زمان قرارداد مندرج در ماده ۳ اضافه خواهد شد.
 • خریدار یک اتاق جهت انبار مصالح و تجهیزات به فروشنده تحویل می نماید. بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح و تجهیزات بر عهده فروشنده می باشد.
 • ماده ۱۵- دوره تضمین:

حسن انجام عمليات موضوع قرارداد براي مدت۲۴ ماه پس از زمان تحویل کالا یا ۱۸ ماه پس از نصب و راه اندازی  هر کدام زودتر اتفاق افتد از طرف فروشنده تضمين مي گردد. اگر در دورة تضمين اشكالي در آسانسورها مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در قرارداد و به عبارت ديگر ناشي از خطاي فروشنده باشد، خريدار مكلف است آن معايب را كتباً به فروشنده ابلاغ نمايد و فروشنده بايد بلا فاصله ، شروع به رفع معايب كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي خريدار معين مي شود رفع نمايد. در غير اين صورت خريدار حق دارد معايب ياد شده را راساً  و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آنرا به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمين فروشنده يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه فروشنده نزد خريدار دارد برداشت نمايد. (گارانتی مشروط به عقد قرارداد سرویس و نگهداری با فروشنده خواهد بود)

ماده ۱۶- تحویل موقت و قطعی:

پس از پايان عمليات نصب و راه اندازی ، خریدار و دستگاه نظارت نسبت به انجام تشريفات تحويل موقت و بازديد از كارهاي انجام شده اقدام مي نمايند و در صورتيكه نواقص و معايبي را در كار مشاهده نمايد؛ اين موارد را كتباً به اطلاع فروشنده مي رساند و با توافق پیمانکار مدت زماني را براي رفع معايب و نواقص معين مي كند.

فروشنده موظف است ظرف مدت تعيين شده نسبت به برطرف كردن معايب و نواقص به هزينه خود اقدام و از خریدار تقاضاي بازديد مجدد نمايد. در صورت تائيد خریدار، تاريخ صورتجلسه رفع معایب و نواقص در سايت كه پس از تحقق موضوع فوق تنظيم مي گردد، به عنوان تاريخ تحويل موقت و شروع دورة تضمين ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

در پايان دوره تضمين، خریدار پس از بازديد از كار، چنانچه معايبي مشاهده نشود، تحويل قطعي خواهد گرفت و صورتجلسه تحويل قطعي تنظيم و پس از امضاء و تصويب، آن را به فروشنده ابلاغ مي نمايد.

ماده ۱۷- حل اختلاف:

در صورتيكه اختلافاتي مابين پيمانکار و كارفرما پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد حاضر باشد، طرفين سعي خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره دوستانه و با حضور يك كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل نمايند و در صورتيكه از اين طريق توافق حاصل نگردد، موضوع از طريق مراجع قانوني حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۸- حوادث قهري:

اگر به عللي خارج از حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد، انجام تمام يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد امكان پذير نباشد، ماداميكه حالت مذكور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متأثر از حوادث قهري مي باشد تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نمي شود. در صورت بروز حوادث فوق طرفين مي توانند با توافق يكديگر به تناسب به مدت قرارداد افزوده و يا آن را خاتمه دهند و در صورت خاتمه قرارداد به علل فوق، هيج يك از طرفين حق هيچگونه ادعائي (منجمله مطالبه خسارت) نخواهند داشت.

ماده ۱۹- فسخ قرارداد:

در صورتيكه فروشنده به تعهدات خود طبق اين قرارداد عمل ننمايد و تأخيرات غيرموجه بيش از ۳۰ درصد مدت قرارداد داشته باشد. خريدار حق دارد به صلاحدید خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

اين قرارداد در ۱۹  ماده ۳ تبصره و در ۳ نسخه تنظيم گرديد كه يك نسخه نزد فروشنده و بقيه نزد خریدار است و هر يك حكم واحد دارند.

 

          مهر وامضاءخریدار:                                    مهر و امضاء فروشنده:

 

خدمات دفتر فنی پروژه

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

ادامه
مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

ادامه
کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

ادامه
تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

ادامه
مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

ادامه
تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.