تعیین مسیرهای تردد در کارگاه های ساختمانی

در پروژه های ساخت، منابع باید دائماً در کارگاه از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا شوند تا ملزومات فعالیت های مختلف را تامین کنند. برنامه ریزی نحوه جابجایی منابع بخش مهمی از تدارکات کارگاهی بوده و برای برنامه ریزی تجهیز کارگاه و برنامه ریزی ایمنی ضروری می باشد. اما ادامه مطلب…

چگونه با استفاده از محرک های ریسک به پیش بینی حوادث کارگاهی بپردازیم؟

این مقاله بیان می کند که مطالعات انجام شده درخصوص محرک های بروز ریسک بسیار ناچیز می باشد. درحالیکه بسیاری از حوادث در شرایطی رخ می دهند که با بررسی اسناد پروژه قابل شناسایی هستند. اما ابزار های مدلسازی (BIM) فعلی تنها به کنترل قوانین و آیین نامه ها می ادامه مطلب…

قرارگیری افراد در معرض ریسک تصادف در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

مدیریت ریسک در صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ساختمانی

یکی از دلایل اصلی عدم تحویل پروژه های ساختمانی در زمان به موقع و با هزینه پیش بینی شده در کشورهای در حال توسعه، عدم توجه کافی به ریسک های پیش روی پروژه در برآورد بودجه اولیه می باشد. بسیاری از مهندسان خبره، درصدی از هزینه های پروژه را به ادامه مطلب…

فناوری یادگیری ماشین در نگهداری شبکه انتقال برق

امروزه شرکت های برق رسانی اروپایی با معضلات تازه ای روبرو شده اند. انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی نقش فزاینده ای را در صنعت برق به خود اختصاص داده اند. بازار تامین کنندگان برق دائماً در حال رشد است، درحالیکه چند سالی است که درخواست ادامه مطلب…

مروری بر روش های محاسبه بودجه ذخیره در صنعت ساخت

  معمولاً کارفرمایان در ابتدای پروژه، خواهان یک برآورد دقیق هزینه هستند تا بتوانند بودجه مورد نیاز پروژه را تامین کنند و عدم قطعیت ها و ریسک های موجود در پروژه، مانع از دستیابی به چنین برآورد دقیقی خواهند بود. برای مثال، حدود نیمی از پروژه های عظیم حمل و ادامه مطلب…

معرفی کتاب: مدیریت استراتژیک پروژه/ دکتر محمود گلابچی/ ۱۳۸۹

فهرست عناوین: فصل اول: تصمیمات استراتژیک در مدیریت یک پروژه/ فصل دوم: شرایط پیرامون پروژه/ فصل سوم: مطالعات امکان سنجی پروژه/ فصل چهارم: ساختارهای سازمان پروژه/ فصل پنجم: تامین منابع مالی پروژه/ فصل ششم: مدیریت پیمان پروژه/ فصل هفتم: مدیریت ریسک پروژه/ فصل هشتم: روش های تصمیم گیری/ خلاصه کتاب ادامه مطلب…

برنامه ریزی مدیریت ریسک/۲

ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺮﺣﻠه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮوژه نیز ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﻲ دارد. ﺑـﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ روﺷﻦ از اﻫﺪاف آن ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳـﺴﻚ ﻧﻴـﺰ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠه آﻏﺎزﻳﻦ دارد، ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده و اﻫﺪاف آن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ادامه مطلب…