برنامه زمانبندی در قرارداد مشارکت در ساخت

۱- سازنده، متعهد است برنامه زمان بندی تفصیلی ساختار شکست اجرای کار انجام موضوع مشارکت در ساخت را بر اساس اسناد و مدارک قرارداد، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ این قرارداد تهیه و تنظیم و جهت بررسی در اختیار مالک قراردهد و مدت لازم جهت بررسی و اظهار نظر مالک ۱۵ روز تعیین می گردد. در صورت عدم اظهار نظر مالک پس از انقضای مدت یاد شده، برنامه زمان بندی ارائه شده از طرف سازنده، تصویب شده تلقی می گردد.

۲- در برنامه زمان بندی ساختار شکست اجرای کار مورد نظر توسط سازنده، تمامی مراحل ابتدا تا انتهای کار از قبیل، بازه زمانی انجام طراحی های اولیه و همچنین تاریخ شروع به اجرای سازه موضوع قرارداد، دیوار چینی ها، عملیات سفت کاری، نازک کاری، اجرای تأسیسات و محوطه سازی از نقطه شروع تا نقطه پایان و تحویل موقت (با اخذ صورت مجلس تفکیکی) و تحویل موقت و مفاد این قرارداد، پیش بینی شده اند.

۳- در صورتیکه حین اجرای کار، سازنده تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمان بندی ضروری است، لازم است قبل از موعد مقرر، نسبت به تنظیم برنامه زمان بندی جبرانی تفصیلی اقدام و جهت بررسی و اعلام نظر، تسلیم مالک نماید. مالک موظف است ظرف مدت ۱۵ روز با توجه به اسناد و مدارک قرارداد نسبت به موضوع اظهار نظر نماید. در غیر اینصورت برنامه ارائه شده از طرف سازنده قطعی تلقی می گردد.

۴- بدیهی است تصویب برنامه زمان بندی جبرانی از طرف مالک، مانع اجرای مفاد مربوط به تاخیرات غیر مجاز نمی گردد.

تاخیرات در قرارداد مشارکت در ساخت

۱- در صورتیکه سازنده نتواند در مدت مجاز، نسبت به اتمام موضوع مشارکت در ساخت اقدام نماید، قبول نمود تا بابت تاخیر غیرمجاز به میزان یک چهارم مدت قرارداد به ازاء هر ماه تاخیر غیر مجاز، معادل با … میلیون تومان از سهم الشرکه وی کسر و به سهم الشرکه مالک اضافه گردد و برای تاخیر غیرمجاز بیش از یک چهارم مدت قرارداد، حسب نظر مالک، قرارداد فسخ و یا جریمه موضوع این ماده تا زمان تحویل موقت محاسبه و به سهم الشرکه مالک اضافه می گردد که در هر صورت کلیه اقدامات مالک در این مورد تماما مورد قبول و تائید سازنده می باشد.

تبصره: در صورتیکه مالک نتواند پس از اخذ گواهی پایان کار توسط سازنده اقدام به انتقال اسناد واحدها نماید به ازاء هر ماه تأخیر غیر مجاز معادل … ریال جریمه تأخیر انتقال سند از سهم الشرکه مالک کسر و به سازنده اضافه می شود.

۲- مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری و ادعای پیش خریداران اعم از سهم مالک و سهم سازنده در قبال تاخیر در تحویل واحدها با توجه به قرارداد پیش فروش و برنامه زمان بندی تفصیلی و هرگونه هزینه و آثار ناشی از دعاوی مزبور، کلا مطابق این قرارداد مشارکت در ساخت و برنامه زمان بندی مربوطه بر عهده سازنده است.

تبصره: هر گونه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری خریداران اعم از سهم مالک و سازنده در تأخیر تحویل در سند مالکیت پس از اخذ گواهی پایان کار به عهده ی مالک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *