تهیه و دفاع لایحه تاخیرات

مدیریت هزینه و کاهش ضرر و زیان

بسیاری از شرکت های پیمانکار عمرانی تاکنون توانسته اند با تهیه و دفاع لایحه تاخیرات، از ضرر و زیان احتمالی به سبب تغییر قیمت ها و افزایش مکرر زمان پروژه، جلوگیری نمایند.

همراهتان هستیم تا شما را در تهیه و دفاع از لایحه ضرر و زیان توانمند سازیم.

درخواست مشاوره رایگان
تهیه و دفاع لایحه تاخیرات

رابطه کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت با ضرر و زیان پیمانکار

در بسیاری از پروژه های عمرانی، عملکرد کارفرما و یا مشاور و دستگاه نظارت (بعنوان نماینده کارفرما) سبب تطویل پروژه و تحمیل هزینه های قابل توجه به پیمانکاران می گردد. از جمله این هزینه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • افزایش قیمت تمام شده کار
  • افزایش هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه ناشی از تطویل کار
  • هزینه های مترتب بر تغییر مقادیر کار نسبت به برآورد اولیه
  • هزینه های مترتب بر تغییرات مشخصات فنی و نقشه های اجرایی
  • خواب ماشین آلات و کاهش راندمان نیروی انسانی ناشی از معارضین پروژه
  • عدم انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی کارفرما
  • هزینه های تامین مالی ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار
  • هزینه دوباره کاری های ناشی از نواقص نقشه ها و دستورکارهای متناقض

مشکلات پیمانکاران در رسیدگی به لایحه ضرر و زیان توسط کارفرما

 برخی از کارفرمایان در صورت ارائه دلایل، مستندات و محاسبات متقن و دقیق از سوی پیمانکار (که اصطلاحا لایحه تاخیرات خوانده می شود)، حاضر می شوند تا بخشی از ضرر و زیان پیمانکار را جبران نمایند. درحالیکه بسیاری از کارفرمایان حتی با آگاهی از آسیبی که به پیمانکار وارد نموده اند، از جبران ضرر و زیان پیمانکار امتناع می کنند. در اینگونه موارد، درصورت اقدام حقوقی و قضایی از سوی پیمانکار، قانون مدنی، حقوق وی را احیا می نماید.

قوانین مهندسی که در پروژه های عمرانی رایج است توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردیده که نماینده بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت بوده و همواره قوانین و دستورالعمل های خود را بسیار یک جانبه و به نفع کارفرما تعریف نموده است.

از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان نه تنها به جبران ضرر و زیان پیمانکاران نمی اندیشند بلکه با غیر مجاز دانستن تاخیرات پروژه، به دنبال جریمه نمودن پیمانکار و یا حداقل عدم پرداخت صورت وضعیت های تعدیل کارکرد پیمانکار هستند. درحالیکه صورت وضعیت تعدیل، تنها، جبران کننده بخشی از تورم رخ داده در کشور بوده و چون باز هم توسط نماینده بزرگترین کارفرمای کشور اعلام می شود، برای پوشش نرخ واقعی تورم کفایت نمی نماید. باید توجه داشت که صورت وضعیت تعدیل هم از طرف کارفرما با تاخیر به پیمانکاران پرداخت می شود.

در این صورت، پیمانکار موظف است براساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و یا هر آنچه که در اسناد پیمان آمده باشد دلایل توجیهی که اصطلاحا لایحه ضرر و زیان خوانده می شود ارائه نماید تا نشان دهد تاخیرات پروژه خارج از قصور وی بوده است.

چه دلایلی را میتوان در تهیه و دفاع لایحه تاخیرات اعلام نمود؟

در لایحه تاخیرات که در اکثر پروژه ها، سنگ بنای لایحه ضرر و زیان را تشکیل می دهد، عواملی از جمله موارد ذیل، مورد اشاره قرار می گیرد:

  • تغییر احجام کار و در نتیجه تغییر مبلغ پیمان
  • ابلاغ کارهای جدید و خارج از قرارداد
  • عدم تحویل زمین و یا وجود معارض در پروژه
  • تغییرات نقشه ها و مشخصات فنی و صدور دستورکار
  • دوباره کاری ها
  • تاخیر در ابلاغ نقشه ها و دستورکارها
  • تاخیر در تحویل مصالحی که بر عهده کارفرما بوده است
  • شرایط نامساعد جوی
  • عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار
  • شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله شیوع بیماری کرونا

توانمندسازی پیمانکاران و کارفرمایان در تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان

مجموعه ایمن سازان پای با داشتن تجربیات متعدد در زمینه تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان هم در جایگاه پیمانکار و هم در جایگاه کارفرما، ضمن آگاهی از نحوه نگاه هر یک از ارکان پروژه به موضوع، از آخرین مصوبات، بخشنامه ها و قوانین کشور در تهیه و دفاع این لوایح استفاده نموده و قادر است این خدمات را بصورت تخصصی در اختیار شرکت های ساختمانی قرار دهد.

اینگونه خدمات می تواند از محاسبه و برآورد میزان تاخیرات مجاز و یا ضرر و زیان پیمانکاران تا مراحل دفاع از لوایح، حضور در جلسات حل اختلاف و داوری و یا پیگیری حقوقی و برگزاری جلسات کارشناسی رسمی دعاوی طرفین را در بر بگیرد. همچنین برخی شرکت ها با توجه به تجارب قبلی و اطلاع از این موضوع که در اینگونه جلسات، داشتن مستندات کافی، مهمترین اصل خواهد بود، از ابتدای پروژه از خدمات مشاوره این مجموعه در راستای هدایت و شکل دهی مستندات برای هرگونه دعاوی آتی در پروژه، بهره مند می شوند.

همراهتان هستیم تا شما را در تهیه و دفاع از لایحه ضرر و زیان توانمند سازیم.