تماس با:

خواهشمندیم برای بیان نظرات و تجربیات، درخواست مقالات علمی در زمینه های مختلف صنعت ساختمان و همکاری و انتشار مقالات خود از طریق فرم، تماس حاصل نمایید.

بدیهی است مقالات علمی این دانشنامه با افزودن نکات و تجربیات حاصل از کار در محیط بومی کشور تکمیل تر شده و راهگشای سایر فعالان حوزه صنعت ساختمان خواهد بود.

دانشنامه ایمن سازان پای