نمونه قرارداد کف سابی بتن برای پوشش اپوکسی

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از اجرای عملیات کف سابی کف های بتنی زیرزمین های ۱- الی ۳- و آماده سازی جهت اجرای اپوکسی به شرح جدول پیوست. تبصره ۱: محل اجراي موضوع قرارداد واقع در ………. می باشد. ادامه مطلب…

مفهوم تشعشعات ریسک در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود ادامه مطلب…

ارزیابی اقتصادی بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

لزوم ایجاد اقدامات لازم برای مقابله با خسارات ناشی از زلزله برای همگان روشن است. یکی از اقدامات لازم که در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن شده است بهسازی لرزه ای ساختمان های قدیمی است. اما یکی ادامه مطلب…

بررسی خودکار ایمنی پروژه با مدلسازی اطلاعات ساختمان – BIM

ایمنی ساخت و ساز، در تمامی کشورها مسئله ای ملی و جهانی محسوب می شود. این مقاله با به کارگیری یک ابزار کنترل کننده خودکار قوانین ایمنی در مدل های اطلاعات ساختمان (BIM) در حل این مسئله مشارکت می کند. ادامه مطلب…

ایمنی برق ساختمان با سیستم ارتینگ

در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري، ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﺑﺮق ﺳﻴﺎر ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل زدﮔﻲ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺎراﻧﻲ. ادامه مطلب…

مدیران جوان چگونه در زمان هدف گذاری پروژه، شکست را رقم می زنند

برنامه ریزی پروژه، اهداف متعددی را در بر میگیرد که شامل تعیین دستاوردهای مورد نظر پروژه، تعیین خطوط راهنما برای اجرای پروژه و ایجاد مقیاس کنترلی پیشرفت پروژه می باشد. در محیط پویای امروزی که پروژه ها با دانش ناقص ادامه مطلب…

کتاب ۵۰ فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه / فرهاد شهریاری

ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮیت ، مدیریت پروژه است . در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوژه، ﺗﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺮف ﭘﺮداختن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﯽ ﺷﺪ . ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ادامه مطلب…