مفهوم تشعشعات ریسک در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

ارزیابی اقتصادی بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

لزوم ایجاد اقدامات لازم برای مقابله با خسارات ناشی از زلزله برای همگان روشن است. یکی از اقدامات لازم که در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن شده است بهسازی لرزه ای ساختمان های قدیمی است. اما یکی از اصلی ترین موانع این کار، مشکلات اقتصادی مردم و ادامه مطلب…

بررسی خودکار ایمنی پروژه با مدلسازی اطلاعات ساختمان – BIM

ایمنی ساخت و ساز، در تمامی کشورها مسئله ای ملی و جهانی محسوب می شود. این مقاله با به کارگیری یک ابزار کنترل کننده خودکار قوانین ایمنی در مدل های اطلاعات ساختمان (BIM) در حل این مسئله مشارکت می کند. در این مقاله الگوریتم هایی که بتوانند به صورت خودکار، ادامه مطلب…

ایمنی برق ساختمان با سیستم ارتینگ

در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري، ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﺑﺮق ﺳﻴﺎر ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل زدﮔﻲ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺎراﻧﻲ. ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ایمنی باید نسبت به مبحث ایمنی برق ادامه مطلب…

اثر دومینو: از حوادث ساختمانی تا فجایع جهانی

در تحلیل ریسک، حوادثی که در پی اثر دومینو شکل می گیرند به عنوان فاجعه بار ترین حوادث شناخته می شوند. اثر دومینو، اولین بار در سال ۱۹۴۷ بصورت مستند در سایت های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که احتمال بروز اثر دومینو در صنایعی ادامه مطلب…

هدایت ربات های کارگاهی براساس الگوهای حرکتی کارگران ساختمانی

این مقاله چارچوب جدیدی برای استفاده از داده های مکانی به منظور آگاه سازی مدیران کارگاهی و کارشناسان ایمنی ارائه می نماید. اطلاعات مربوط به مکان قرارگیری، جهت حرکت و سرعت حرکت منابعی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح ساختمانی مصرفی در کارگاه درصورتیکه بطور دقیق و به ادامه مطلب…

چگونه با استفاده از محرک های ریسک به پیش بینی حوادث کارگاهی بپردازیم؟

این مقاله بیان می کند که مطالعات انجام شده درخصوص محرک های بروز ریسک بسیار ناچیز می باشد. درحالیکه بسیاری از حوادث در شرایطی رخ می دهند که با بررسی اسناد پروژه قابل شناسایی هستند. اما ابزار های مدلسازی (BIM) فعلی تنها به کنترل قوانین و آیین نامه ها می ادامه مطلب…