کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها/دکتر مهدی روانشادنیا/۱۳۹۴ (بخش اول)

فهرست: فصل اول : کلیات فصل دوم: برنامه ریزی فصل سوم: اقدامات پیش گیرانه فصل چهارم  : روش های تخریب فصل پنجم : سازه های خاص فصل ششم : نظارت و بازرسی کارگاهی صنایع مرتبط: تماس با ما