ارزیابی اقتصادی بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

لزوم ایجاد اقدامات لازم برای مقابله با خسارات ناشی از زلزله برای همگان روشن است. یکی از اقدامات لازم که در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن شده است بهسازی لرزه ای ساختمان های قدیمی است. اما یکی از اصلی ترین موانع این کار، مشکلات اقتصادی مردم و ادامه مطلب…

مدیران جوان چگونه در زمان هدف گذاری پروژه، شکست را رقم می زنند

برنامه ریزی پروژه، اهداف متعددی را در بر میگیرد که شامل تعیین دستاوردهای مورد نظر پروژه، تعیین خطوط راهنما برای اجرای پروژه و ایجاد مقیاس کنترلی پیشرفت پروژه می باشد. در محیط پویای امروزی که پروژه ها با دانش ناقص و اطلاعات ناکافی آغاز می شوند و تیم پروژه ناگزیر ادامه مطلب…

کتاب ۵۰ فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه / فرهاد شهریاری

ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮیت ، مدیریت پروژه است . در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوژه، ﺗﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺮف ﭘﺮداختن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﯽ ﺷﺪ . ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ روش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺒﮑﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادامه مطلب…

روش های طراحی تجهیز کارگاه

فضای موجود در کارگاه های ساختمانی به عنوان یک منبع ارزشمند در نظر گرفته می شود که هزینه جابجایی سایر منابع مصرفی در پروژه، متناسب با چینش آن قابل کاهش یا افزایش خواهد بود. لذا طراحی سایت کارگاهی و چینش تاسیسات موقتی تجهیز کارگاه از سه دهه پیش با الهام ادامه مطلب…

پروژه هایی که برای برنامه ریزی با MSP و PRIMAVERA بیش از حد بزرگ هستند

در پروژه های عظیم صنعتی از جمله مثال درج شده در این مقاله که بخشی از یک پروژه نفتی متداول در کانادا به ارزش ۲٫۵ میلیارد دلار بوده و نیازمند ۳٫۵ میلیون ساعت کار مهندسی و ۱۵ میلیون ساعت کار اجرایی می باشد و همچنین ۴۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ نقشه طراحی ادامه مطلب…

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه/ ۱۶

چرا پاسخگویی چابک برای حل چنین مسائلی از اهمیت برخوردار است؟ با توجه به ساختار سازمانی پروژه ها که در آن فعالیت ها به شدت به یکدیگر وابستگی دارند، با اثرگذاری یک رویداد غیر مترقبه بر هر یک از فعالیت های پروژه، ممکن است بسیاری از فعالیت های وابسته به ادامه مطلب…

محیط زیست و پروژه های راهسازی

انجمن بین المللی دائمی کنگره های راه (پیارک) با هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص مسائل مربوط به جاده و ترافیک آن، اصلاح و استاندارد کردن شیوه های طراحی، اجرایی، اداری، مالی و نگهداری راه ها، یکنواخت کردن علایم و نشانه ها، کدهای مربوط به آمد و شد در ادامه مطلب…

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۵

پاسخگویی چابک: اکثر رویدادهای غیر منتظره ای که مدیران پروژه امروزی با آن مواجه می شوند، با آنچه که در مثال های پیشین مطرح شد، شباهت چندانی ندارند و لذا نیازمند اقدام مشخصی نیستند. با این حال، این مسائل نیازمند پاسخگویی چابک و سریع می باشند. در طی سه سال ادامه مطلب…