ارتباطات پروژه در مقابل محرمانگی اطلاعات پروژه

ارتباطات پروژه به سبک مدیران موفق مدیران پروژه موفق برای تعامل با محدودیت ها و تغییرات پنهانی که به تازگی کشف می شوند، بصورت روزانه اطلاعات گروه خود را بروزرسانی می کنند. Tony Schoenfelder مدیر پروژه NASA در خصوص برخی از روش های ارتباطی به کار گرفته شده توسط John ادامه مطلب…

نمونه قرارداد کف سابی بتن برای پوشش اپوکسی

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از اجرای عملیات کف سابی کف های بتنی زیرزمین های ۱- الی ۳- و آماده سازی جهت اجرای اپوکسی به شرح جدول پیوست. تبصره ۱: محل اجراي موضوع قرارداد واقع در ………. می باشد.   ماده ۲- مبلغ قرارداد: مبلغ اوليه قرارداد ………. ريـال ادامه مطلب…

نمونه قرارداد نصب آسانسور

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از نصب و راه اندازی ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه آسانسور باربر با مشخصات ذیل: آسانسور مسافربر: تعداد آسانسور: ……. ظرفیت آسانسور: ……. تعداد توقف: …….. سرعت آسانسور:…… موتور گیربکس:……  آسانسور باربر: تعداد آسانسور:……. ظرفیت آسانسور:……. تعداد توقف:……. سرعت آسانسور:……. موتور گیربکس:……. ادامه مطلب…

نمونه قرارداد خرید آسانسور

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از خرید ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه آسانسور باربر با مشخصات ذیل: آسانسور مسافربر: تعداد آسانسور: ……. ظرفیت آسانسور: ……. تعداد توقف: …….. سرعت آسانسور:…… موتور گیربکس:……  آسانسور باربر: تعداد آسانسور:……. ظرفیت آسانسور:……. تعداد توقف:……. سرعت آسانسور:……. موتور گیربکس:……. تبصره ۱: محل ادامه مطلب…

نمونه قرارداد لوله کشی گاز ساختمان

قرارداد لوله کشی گاز پروژه …….. این قرارداد فیمابین آقای ………. به کد ملی ……. به نشانی ……….. به تلفن ………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………  به کد ملی ……… به نشانی …….. به تلفن …….. از طرف دیگر که پیمانکار ادامه مطلب…

معرفی کتاب: مدیریت استراتژیک پروژه/ دکتر محمود گلابچی/ ۱۳۸۹

فهرست عناوین: فصل اول: تصمیمات استراتژیک در مدیریت یک پروژه/ فصل دوم: شرایط پیرامون پروژه/ فصل سوم: مطالعات امکان سنجی پروژه/ فصل چهارم: ساختارهای سازمان پروژه/ فصل پنجم: تامین منابع مالی پروژه/ فصل ششم: مدیریت پیمان پروژه/ فصل هفتم: مدیریت ریسک پروژه/ فصل هشتم: روش های تصمیم گیری/ خلاصه کتاب ادامه مطلب…

لایحه تاخیرات – تاریخچه تغییرات مهلت کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار

سوال: طبق بند ۶-۱ بخشنامه ۵۰۹۰ “مدت تاخیر در پرداخت عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ پرداخت طبق پیمان” در اینجا “تاریخ پرداخت طبق پیمان” به چه معناست؟ پاسخ: ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان بیان می کند “مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر ادامه مطلب…

لایحه تاخیرات – تاخیر در پرداختها

سوال: در بخشنامه ۵۰۹۰ ، ماده ۳ و تبصره ذیل آن در خصوص پرداخت های همزمان به این صورت بیان شده است: ” ۳- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت، تاخیرهایی رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارت است از مجموع مدت های تمدیدی که برای هر ادامه مطلب…