معرفی نحوه عملکرد دستگاه بچینگ

بچینگ چیست ؟   در پروژه های عمرانی با توجه به حجم عملیات های بتن ریزی نیازی به دستگاهی است که بتوان بتن را در محل تولید کرد . کار تولید بتن را این دستگاه انجام می دهد . قسمت های آن : شامل دپوی مصالح ، سیلو های سیمان ادامه مطلب…

توسط ، قبل

نقطه کور دستگاه لودر

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﺒﺮداري، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﻨﺪه اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﺪ و ﺟﺰء ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. همچنین به دلیل استفاده از این دستگاه به عنوان تاکسی در کارگاه ها معمولا ادامه مطلب…