چگونه با استفاده از محرک های ریسک به پیش بینی حوادث کارگاهی بپردازیم؟

این مقاله بیان می کند که مطالعات انجام شده درخصوص محرک های بروز ریسک بسیار ناچیز می باشد. درحالیکه بسیاری از حوادث در شرایطی رخ می دهند که با بررسی اسناد پروژه قابل شناسایی هستند. اما ابزار های مدلسازی (BIM) فعلی تنها به کنترل قوانین و آیین نامه ها می ادامه مطلب…

نمونه قرارداد لوله کشی گاز ساختمان

قرارداد لوله کشی گاز پروژه …….. این قرارداد فیمابین آقای ………. به کد ملی ……. به نشانی ……….. به تلفن ………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………  به کد ملی ……… به نشانی …….. به تلفن …….. از طرف دیگر که پیمانکار ادامه مطلب…

تحلیل و ارزیابی اثر دومینو در سایت های صنعتی

در تحلیل ریسک، حوادثی که در پی اثر دومینو شکل می گیرند به عنوان فاجعه بار ترین حوادث شناخته می شوند. اثر دومینو، اولین بار در سال ۱۹۴۷ بصورت مستند در سایت های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که احتمال بروز اثر دومینو در صنایعی ادامه مطلب…

شناسایی پیشگیرانه ریسک بروز تصادف در کارگاه با توجه به الگوهای حرکتی و موارد اتفاقی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

کاربرد سنسورها جهت شناسایی شرایط ناایمن در جابجایی بارها روی سر کارگران ساختمانی

  جابجایی بار روی سر کارگران ساختمانی یکی از عوامل اصلی بروز حوادث در کارگاه ها می باشد. محیط پویا و پیچیده کارگاه های ساختمانی به خودی خود سبب بروز چنین شرایطی می گردد. به این منظور، مطالعاتی در راستای به کارگیری سنسورها برای تشخیص چنین خطراتی صورت پذیرفته است ادامه مطلب…

تحلیل الگوهای حرکتی در کارگران ساختمانی

این مقاله چارچوب جدیدی برای استفاده از داده های مکانی به منظور آگاه سازی مدیران کارگاهی و کارشناسان ایمنی ارائه می نماید. اطلاعات مربوط به مکان قرارگیری، جهت حرکت و سرعت حرکت منابعی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح ساختمانی مصرفی در کارگاه درصورتیکه بطور دقیق و به ادامه مطلب…

ایمنی برق ساختمان با سیستم ارتینگ

در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري، ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﺑﺮق ﺳﻴﺎر ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ از اﻳﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل زدﮔﻲ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺎراﻧﻲ. ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ایمنی باید نسبت به مبحث ایمنی برق ادامه مطلب…

توسط ، قبل