شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی:

تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی (پورتفولیو) نقشی اساسی در کیفیت تصمیمات مدیریتی بعدی در این پروژه ها دارد. این موضوع بخصوص در سازمان هایی اهمیت می یابد که بصورت پروژه محور تعریف شده اند. بسیاری از شرکت های ساختمانی در دسته ی سازمان های پروژه محور قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی شاخص عملکرد هزینه یا شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی پرداخته شده است.

در تخصیص بودجه به پروژه های پورتفولیو، مشکل اصلی به نحوه تقسیم بودجه سازمان میان تعداد زیادی از پروژه ها بازمیگردد تا ضمن حفظ چرخه فعالیت تمامی پروژه ها بتوان بیشترین منافع را از بودجه ی هزینه شده کسب نمود. از آنجا که شاخص عملکرد هزینه پروژه، یکی از مولفه های کلیدی در مدیریت هزینه های پروژه می باشد، در این مقاله پیشنهاد شده است تا از شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی نیز استفاده گردد و به این روش، ریسک های مالی پروژه مورد بررسی قرار گیرد. شاخص عملکرد هزینه، از نسبت ارزش ایجاد شده ناشی از کار به هزینه اجرای کار بدست می آید. یکی از مزایای استفاده از شاخص CPI این است که نسبت مذکور می تواند کوچکتر یا بزرگتر از یک باشد و در نتیجه، بررسی این شاخص می تواند هر دو طیف ریسک های منفی و ریسک های مثبت (فرصت ها) را پوشش دهد.

در استفاده از شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی باید توجه شود که در بسیاری از موارد، ارزش کسب شده و هزینه اجرای فعالیت های ساختمانی بجای داشتن محاسبات دقیق، از قضاوت مهندسی خبرگان بدست می آید. استفاده از قضاوت مهندسی در یک پروژه ساختمانی ممکن است جوابگوی دقت مورد نیاز مدیران پروژه باشد. اما در سبدی از پروژه های ساختمانی، عملاً امکان قضاوت مهندسی وجود نداشته و می بایست وضعیت هر پروژه و نیز وضعیت پورتفولیو براساس مدلسازی های ریاضی بدست آید. در این مدلسازی ها داشتن اطلاعات کافی از تعداد پروژه ها، ماهیت ریسک های موجود، بازه حداقل و حداکثر بودجه قابل تخصیص به پروژه ها، برنامه تحقق بودجه تخصیص یافته و میزان انحراف از این برنامه ضروری می باشد.

مقاله مرجع:

cpi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *