ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮیت ، مدیریت پروژه است . در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوژه، ﺗﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺮف ﭘﺮداختن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﯽ ﺷﺪ . ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ روش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺒﮑﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿشرﻓﺖ ﻓﻨﺎوري و ﺑﺮوز دگرگونگی در دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮف در ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ . به ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را در قالب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاگیر و مشهور همانند ISO یا  BS یا PMBOK دید.

اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه اي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮي آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎري ﭘﯿﭽﯿﺪه وﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾد . ﺑﺎور ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ازﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﯾﺰ اﯾﺸﺎن دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ درك ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ و  … اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه را ﻧﯿز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ . ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﺎه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، راه ﮐﺎري ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را – بدون اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و دﻟﺰدﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ – در اﺧﺘﯿﺎر ایشان قرار داده است.

موضوعی کتاب فهرست:

بخش ۱- ماموریت های یکتا

بخش ۲- رهیافت پروژه ای

۱-۲ آغاز یک پروژه

۲-۲ مدیریت پروژه

۳-۲ تصمیم گیری برای گزینش یک گزینه ی درست

۴-۲ ارزشیابی پروژه

بخش ۳- رهیافت برنامه ای

۱-۳ تعیین مضمون برنامه

۲-۳ مدیریت برنامه با  TFEFG

بخش ۴- نقش آفرینان اصلی

۱-۴ روشن کردن تفاوت های سازمانی

۲-۴ تصمیم گیری درباره شکل و نمودار سازمان

۳-۴ سه موقعیت کلیدی

۴-۴ نقش مالک را تعیین کنید

۵-۴ نقش راهبر ماموریت را تعیین کنید

۶-۴ نقش اعضای گروه را مشخص کنید

۷-۴ شیوه ی راهبری خود را برگزینید

۸-۴ بعنوان راهبر ماموریت قدرت کافی داشته باشید

بخش ۵- عوامل و نقش آفرینان محیطی

۱-۵ بررسی محیط

۲-۵ تصمیم گیری درباره ی عوامل شکست و بررسی خطر پذیری

۳-۵ پشتیبانی

۴-۵ ارتباط با افراد واقع در پیرامون کار

بخش ۶- کار گروهی در ماموریت یکتا

۱-۶ ایجاد کردن یک گروه

۲-۶ رفتار شما در گروه

۳-۶ استفاده کردن از شایستگی اعضای گروه

۴-۶ کار گروهی

۵-۶ لزوم دقت به هنگام تصمیم گیری

۶-۶ مشاوره موثر

۷-۶ مدیریت دوگانگی ها

۸-۶ گوش فرا دهید

۹-۶ دادن و گرفتن بازخورد

دانلود کتاب:

۵۰ فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه

(Visited 15 times, 1 visits today)

مجتبی رضایی دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت ساخت مشاوره مدیریت پروژه

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *