معرفی کتاب : مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی/ دکتر عبدا… اردشیر/ ۱۳۹۶

۱- ریسک و عدم قطعیت

کتاب در فصل اول به تعریف مفاهیم اصلی از جمله عدم قطعیت، ریسک، تغییر پذیری طبیعی، عدم قطعیت معطوف به شناخت پرداخته و پس از آن در خصوص مواجهه با عدم قطعیت ها و ریسک ها در پروژه های عمرانی توضیح می دهد.

۲-تدوین چارچوب

فصل دوم در ابتدا به تعیین اهداف و معیارهای مد نظر برای تحلیل ریسک می پردازد. سپس انواع ذینفعان پروژه را معرفی نموده و در خصوص شناسایی آن ها توضیح می دهد. سپس درخصوص کاربرد ساختار شکست کار (WBS) در تعیین اجزای اصلی پروژه و مدیریت ریسک توضیح داده شده است.

۳- شناسایی ریسک ها

فصل سوم به معرفی روش ها و ابزارهای شناسایی ریسک از جمله طوفان فکری، روش دلفی، مصاحبه، چک لیست، بررسی اسناد پروژه، تحلیل فرضیات، تحلیلف قوت ها- ضعف ها- فرصت ها و تهدیدها (SWOT)، روش تحلیل درخت خطا (FTA)، روش درخت اشتباه ها و ریسک های مدیریتی(MORT)، روش درخت رویداد (ETA)، روش تحلیل حالات و آثار شکست ها (FMEA)، روش خطر و کارایی (HAZOP) و روش های ترکیبی می پردازد. سپس به مستندسازی ریسک ها و تعیین مسئول ریسک اشاره شده است.

۴- ارزیابی ریسک ها

فصل چهارم به تحلیل ریسک براساس پیامد و احتمال ریسک ها می پردازد. تحلیل ریسک به صورت تحلیل کیفی، تحلیل نیمه کمی و تحلیل کمی انجام می گیرد. انتهای فصل به تشریح قوانین احتمالات، چرخه مارکوف و شبیه سازی مونته کارلو تعلق یافته است. نهایتاً تحلیل ریسک لرزه ای و تحلیل ریسک های زیست محیطی در این فصل شرح داده شده است.

۵- علاج ریسک ها

فصل پنجم به راهبردهای مقابله با ریسک، پیشگیری از ریسک، کاهش تاثیرات، تسهیم ریسک، بیمه، پذیرش ریسک و سناریو های ریسک و واکنش و ریسک های ثانویه می پردازد.

۶- پایش و بازنگری

در فصل ششم به موضوعات به روز رسانی جدول ثبت ریسک و بازنگری اساسی در ریسک ها اشاره شده است.

۷- ارتباطات و گزارش ها

فصل هفتم بصورت خلاصه به بیان ارتباطات میان تیم پروژه، ارتباطات با سرمایه گذاران ، ارتباطات با تامین کنندگان و گزارش های آن می پردازد.

۸- فرایندها و برنامه های پروژه

فصل هشتم به رویه های مدیریت ریسک، مقررات رایج مربوط به ریسک در پروژه های بزرگ و برنامه مدیریت ریسک پروژه اختصاص یافته است.

۹- ساده سازی فرایند

فصل نهم کتاب بیان می کند که چگونه می توان در مواردی که ارزیابی کامل ضروری نباشد، فرایند مدیریت ریسک را ساده نمود.

۱۰- مدیریت فرصت ها

فصل دهم به ایجاد چارچوب، شناسایی فرصت ها، تحلیل فرصت ها و مثال هایی از فرصت های پروژه پرداخته است.

۱۱- مهمترین رویکردها به مدیریت ریسک

در فصل آخر کتاب چهار رویکردی را که به طور گسترده برای مدیریت ریسک پروژه استفاده می شوند (PMBOK, PRAM, ISO 31000, MOR) با یکدیگر مقایسه شده اند.

 

بخش هایی از کتاب

 


 

معرفی کتاب : استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها/دکتر مهدی روانشادنیا/۱۳۹۴

فصل اول: کلیات

فصل اول کتاب به طور مختصر به دامنه عمل کتاب پرداخته و عبارات مورد استفاده در کتاب را تعریف می نماید.

فصل دوم : برنامه ریزی

فصل دوم به ارزیابی ساختمان پرداخته و درخصوص طرح تخریب و گزارش پایداری سازه توضیح می دهد. همچنین به انواع تاسیسات، تاسیسات مشترک و تاسیسات خاص، قطع تاسیسات، تاثیر تخریب بر تاسیسات و نیز مواد خطرناک حاوی آزبست و مواد آلاینده خاک می پردازد.

فصل سوم : اقدامات پیشگیرانه

این فصل به فنس کشی، اجرای راهرو سرپوشیده، سکوی محافظ، داربست بندی، پوشش توری، پوشش محافظ بامبو و فولادی، تکیه گاه های موقت و شمع زنی موقت پرداخته و ابعاد و اندازه های مورد نیاز، ضوابط طراحی، احداث و روشنایی آن را شرح می دهد. همچنین به محافظت از اموال و دارایی ها، دسترسی به کارگاه و محافظت از ترافیک عبوری، آموزش و ارتباطات، آتش و لرزش و اقدامات پیشگیرانه زیست محیطی می پردازد.

فصل چهارم : روش های تخریب

در این فصل روش های تخریب بالا به پایین بصورت دستی و ماشینی، تخریب به وسیله خردکننده هیدرولیکی با بازوی بلند، گوی تخریب، تخریب با انفجار، برش با اره، برش حرارتی و جت آب توضیح داده شده است.

فصل پنجم : سازه های خاص

در این فصل نکات مربوط به تخریب سازه های بتنی پیش ساخته و پیش تنیده،  سازه های معین استاتیکی، سازه های مرکب، سازه های معلق، دیوارهای پوششی خارجی، مخازن نفت، سازه های دریایی، سازه های زیرزمینی و سازه های نگهدارنده خاک بیان شده است.

فصل ششم : نظارت و بازرسی کارگاهی

این فصل در یک صفحه به لزوم به کارگیری ناظر مقیم برای تخریب سازه ها اشاره می نماید.

پیوست ها

چک لیست عملیات تخریب، چک لیست طرح تخریب، رهنمودهای شناسایی بتن پیش تنیده، تذکرات و دستورالعمل ها و دو نمونه مثال از طرح تخریب و گزارش پایداری سازه در قسمت پیوست های کتاب قابل مشاهده می باشد.

 


معرفی کتاب: مدیریت استراتژیک پروژه/ دکتر محمود گلابچی/ ۱۳۸۹

فهرست عناوین:

  • فصل اول: تصمیمات استراتژیک در مدیریت یک پروژه
  • فصل دوم: شرایط پیرامون پروژه
  • فصل سوم: مطالعات امکان سنجی پروژه
  • فصل چهارم: ساختارهای سازمان پروژه
  • فصل پنجم: تامین منابع مالی پروژه
  • فصل ششم: مدیریت پیمان پروژه
  • فصل هفتم: مدیریت ریسک پروژه
  • فصل هشتم: روش های تصمیم گیری

خلاصه کتاب مدیریت استرتژیک پروژه

 


 

معرفی کتاب: دیتیل های ساختمانی و روش های اجرای آن/ مهندس مزدک اسفندیاری/ ۱۳۸۴

 

فهرست مطالب

فصل اول: توضیحاتی در مورد سازه های فولادی

فصل دوم: توضیحاتی در مورد سازه های بتنی

فصل سوم: توضیحاتی در مورد دیوارچینی

فصل چهارم: توضیحاتی در مورد سقف شیبدار

فصل پنجم : توضیحاتی در مورد سقف کاذب

فصل ششم : توضیحاتی در مورد راه پله

فصل هفتم: توضیحاتی در مورد عایقکاری، کف سازی و نصب سرویس

فصل هشتم : جزییات استخر

فصل نهم : توضیحات مربوط به درب و پنجره

فصل دهم : جزییات کارهای چوبی و لوازم مربوطه

فصل یازدهم: واژه نامه

 فصل دوازدهم: دلایل تخریب ساختمان های بم

دریافت کتاب

 


 

معرفی کتاب: کتاب ۵۰ فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه / ترجمه فرهاد شهریاری

 

ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮیت ، مدیریت پروژه است . در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوژه، ﺗﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺮف ﭘﺮداختن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﯽ ﺷﺪ . ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ روش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺒﮑﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿشرﻓﺖ ﻓﻨﺎوري و ﺑﺮوز دگرگونگی در دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮف در ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ . به ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را در قالب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاگیر و مشهور همانند ISO یا  BS یا PMBOK دید

اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه اي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮي آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎري ﭘﯿﭽﯿﺪه وﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾد . ﺑﺎور ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ازﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﯾﺰ اﯾﺸﺎن دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ درك ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ و  … اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه را ﻧﯿز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ . ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﺎه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه ﮐﺎري ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را – بدون اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و دﻟﺰدﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ – در اﺧﺘﯿﺎر ایشان قرار داده است.

 

موضوعی کتاب فهرست

بخش ۱- ماموریت های یکتا

بخش ۲- رهیافت پروژه ای

۱-۲ آغاز یک پروژه

۲-۲ مدیریت پروژه

۳-۲ تصمیم گیری برای گزینش یک گزینه ی درست

۴-۲ ارزشیابی پروژه

بخش ۳- رهیافت برنامه ای

۱-۳ تعیین مضمون برنامه

۲-۳ مدیریت برنامه با  TFEFG

بخش ۴- نقش آفرینان اصلی

۱-۴ روشن کردن تفاوت های سازمانی

۲-۴ تصمیم گیری درباره شکل و نمودار سازمان

۳-۴ سه موقعیت کلیدی

۴-۴ نقش مالک را تعیین کنید

۵-۴ نقش راهبر ماموریت را تعیین کنید

۶-۴ نقش اعضای گروه را مشخص کنید

۷-۴ شیوه ی راهبری خود را برگزینید

۸-۴ بعنوان راهبر ماموریت قدرت کافی داشته باشید

بخش ۵- عوامل و نقش آفرینان محیطی

۱-۵ بررسی محیط

۲-۵ تصمیم گیری درباره ی عوامل شکست و بررسی خطر پذیری

۳-۵ پشتیبانی

۴-۵ ارتباط با افراد واقع در پیرامون کار

بخش ۶- کار گروهی در ماموریت یکتا

۱-۶ ایجاد کردن یک گروه

۲-۶ رفتار شما در گروه

۳-۶ استفاده کردن از شایستگی اعضای گروه

۴-۶ کار گروهی

۵-۶ لزوم دقت به هنگام تصمیم گیری

۶-۶ مشاوره موثر

۷-۶ مدیریت دوگانگی ها

۸-۶ گوش فرا دهید

۹-۶ دادن و گرفتن بازخورد

 دریافت کتاب ۵۰ فهرست بررسی برای مدیران پروژه و برنامه