جزوات مدیریت ریسک آقای دکتر ملکی تبار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درسی از رویدادهای گذشته

مفهوم ریسک

تدوین چارچوب مدیریت ریسک -۱

تدوین چارچوب مدیریت ریسک -۲

تدوین چارچوب مدیریت ریسک -۳

۱- شناسایی ریسک

۲- شناسایی ریسک

۱- ارزیابی ریسک ها

۲- ارزیابی ریسک ها


جزوه ارزیابی و مدیریت ریسک آقای دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر محمدفام


جزوه کنترل کیفیت جوش برای اجرای کارهای ساختمانی/ مهندس شاپور طاحونی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کنترل کیفیت جوش


جزوه شمع های کوبیدنی و اجرای آن/ دکتر فاخر

دانشگاه تهران

شمع های کوبیدنی

اجرای شمع های کوبیدنی